Kęstutis Pūkas mėgino nutraukti apkaltos komisijos posėdį
Ne­pai­sant Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko pa­stan­gų stab­dy­ti ap­kal­tos ko­mi­si­jos veik­lą, ji dir­ba – iš­klau­sė pro­ku­ro­rus bei ad­vo­ka­tą ir pla­nuo­ja su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Už­da­ras po­sė­dis tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo nuo in­ci­den­tų, kai sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu kal­ti­na­mas K.Pū­kas ir jo ad­vo­ka­tai mė­gi­no po­sė­dį nu­trauk­ti, žur­na­lis­tus in­for­ma­vo ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.

„Mes su­si­dū­rė­me su ga­na su­dė­tin­ga po­sė­džio pra­džia. Vi­liuo­si, kad ki­tuo­se po­sė­džiuo­se Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko ir jo ad­vo­ka­tų el­ge­sys bus pa­gar­bus, ne­bus to­liau truk­do­ma dirb­ti ko­mi­si­jos na­riams. (...) Po­sė­dį ve­da ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas tu­ri tei­sę su­teik­ti žo­dį ar­ba jo ne­su­teik­ti. Kai daug kar­tų iš ei­lės pa­si­sa­ko­ma, ne­pai­sant po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos, mė­gi­na­ma nu­trauk­ti po­sė­dį, mė­gi­na­ma da­ry­ti ne­sank­cio­nuo­tą pa­pil­do­mą įra­šą, aš tai lai­kau truk­dy­mu po­sė­džiui“, – žur­na­lis­tams sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Par­la­men­ta­ro ir jo at­sto­vų el­ge­sį ji pa­va­di­no des­truk­ty­viu.

„Aš su­pran­tu, kad žmo­gui iš tie­sų yra stre­sas, sten­giuo­si su­pras­ti žmo­giš­kai ap­lin­ky­bes, ku­rio­mis as­muo el­gia­si taip, kaip el­gia­si. Tai ne­pa­keis ma­no po­žiū­rio ir ko­mi­si­jos po­žiū­rio, mes vis tiek ne­ša­liš­kai ir ob­jek­ty­viai at­lik­si­me ty­ri­mą ir steng­si­mės su­da­ry­ti vi­sas ga­li­my­bes da­ly­vau­ti Sei­mo na­riui Kę­tu­čiui Pū­kui ki­tuo­se po­sė­džiuo­se. Ži­no­ma, pra­šy­da­mi jo gerb­ti po­sė­džio ve­di­mo tai­syk­les“, – pa­brė­žė ap­kal­tos ko­mi­si­jos va­do­vė.

K.Pū­kas prieš po­sė­dį raš­tu krei­pė­si į D.Ša­ka­lie­nę, pra­šy­da­mas, kad po­sė­dy­je ne­da­ly­vau­tų ke­tu­ri ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie, anot par­la­men­ta­ro, dar ne­at­li­kę ty­ri­mo vie­šai iš­sa­kė iš­anks­ti­nį ša­liš­ką sa­vo ver­ti­ni­mą.

„Šian­dien ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu at­siž­vel­giant į Kęs­tu­čio Pū­ko pa­teik­tą pra­šy­mą ir ar­gu­men­tus dėl iš­sa­ky­tos ša­liš­kos nuo­mo­nės, su­si­ju­sios su ko­mi­si­jos vyk­do­mu ty­ri­mu, sa­va­no­riš­kai nu­si­ša­li­no trys ko­mi­si­jos na­riai: Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, Ro­ber­tas Šark­nic­kas ir Min­dau­gas Pui­do­kas“, – pra­ne­šė D.Ša­ka­lie­nė.

A.Ar­mo­nai­tė žur­na­lis­tams sa­kė to­kį K.Pū­ko veiks­mą ver­ti­nan­tį kaip no­rą vil­kin­ti ap­kal­tos pro­ce­są.

Ša­liš­ku­mu K.Pū­kas ap­kal­ti­no ir „vals­tie­tį“ To­mą To­mi­li­ną, ta­čiau jis į ap­kal­tos ko­mi­si­jos po­sė­dį ne­at­vy­ko.

„Li­ku­sių ko­mi­si­jos na­rių pil­nai už­ten­ka kvo­ru­mui su­da­ry­ti ir ko­mi­si­jos dar­bui tęs­ti“, – pa­brė­žė D.Ša­ka­lie­nė.

Anot jos, vie­toj nu­si­ša­li­nu­sių ko­mi­si­jos na­rių juos de­le­ga­vu­sios Sei­mo frak­ci­jos tu­rė­tų pa­siū­ly­ti ki­tus at­sto­vus.

K.Pū­ko raš­tą svars­tę Sei­mo eti­kos sar­gai re­ko­men­da­vo par­la­men­to pir­mi­nin­kui iš nau­jo su­da­ry­ti ap­kal­tos ko­mi­si­ją. Anot jų, ga­li pa­aiš­kė­ti, kad ir dau­giau ap­kal­tos ko­mi­si­jos na­rių yra iš­sa­kę iš­anks­ti­nį ver­ti­ni­mą. Ta­čiau D.Ša­ka­lie­nė ma­no, jog dėl to ne­bū­ti­na per­da­ry­ti ko­mi­si­jos.

„Jei­gu pa­aiš­kė­jus nau­joms ap­lin­ky­bėms, tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti dar vie­nas ar du ko­mi­si­jos na­riai, tai ne­pa­da­rys ža­los ko­mi­si­jos dar­bui iš es­mės. Kvo­ru­mas vis tiek bus, mes tą dar­bą tę­si­me. Stab­dy­ti ši­tos ko­mi­si­jos dar­bo ar ki­taip truk­dy­ti jai pa­siek­ti re­zul­ta­tą ti­krai pa­sis­teng­siu ne­leis­ti“, – sa­kė ji.

D.Ša­ka­lie­nė tvir­ti­no ne­ma­tan­ti pa­grin­do, kad pa­ti tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti nuo dar­bo ko­mi­si­jo­je.

„Nes­lė­piau to fak­to, kad prieš su­for­muo­jant ši­tą ko­mi­si­ją ir prieš ma­ne pa­ski­riant į tą ko­mi­si­ją, ir prieš iš­ren­kant pir­mi­nin­ke, krei­piau­si į ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pra­šy­da­ma pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Sa­vo pra­šy­me aiš­kiai nu­ro­džiau, kad jei­gu Sei­mo na­rys el­gė­si ne­leis­ti­nai, tai nė­ra tin­ka­ma, pra­šau pra­dė­ti ty­ri­mą ir jį at­lik­ti. Jo­kio nuo­spren­džio Sei­mo na­riui Kęs­tu­čiui Pū­kui ne­su pa­skel­bu­si“, – tei­gė ji.

Tre­čia­die­nį ap­kal­tos ko­mi­si­jos na­riai iš­klau­sė pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vus, at­lie­kan­čius su K.Pū­ku su­si­ju­sius iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, ir nu­ken­tė­ju­sioms mer­gi­noms at­sto­vau­jan­tį ad­vo­ka­tą Ka­ro­lį Ru­gį. Per sa­vai­tę ko­mi­si­jos na­riams bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su kon­fi­den­cia­lia in­for­ma­ci­ja.

„Ki­to po­sė­džio me­tu ju­dė­si­me į prie­kį, įver­tin­si­me tą me­džia­gą, ku­ri mums bu­vo pa­teik­ta, taip pat sprę­si­me dėl kvie­ti­mo gal­būt ki­tų nu­ken­tė­ju­sių mer­gi­nų, ku­rios šiuo me­tu ne­da­ly­vau­ja iki­teis­mi­nia­me pro­ce­se, taip pat sprę­si­me dėl kvie­ti­mo į po­sė­dį ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vus, ku­rie da­ly­va­vo tie­sio­giai fil­muo­jant me­džia­gą, ku­rio­je už­fik­suo­ti tam ti­kri K.Pū­ko pa­si­sa­ky­mai ir veiks­mai. Taip pat pla­nuo­ja­me pra­šy­ti ir ti­ki­mės gau­ti (žur­na­lis­tų tu­ri­mą – BNS) me­džia­gą“, – tvir­ti­no D.Šakalienė

„Dir­ba­me to­liau vi­so­mis tri­mis kryp­ti­mis – dėl vi­sų tri­jų ap­kal­tos pa­grin­dų: tiek dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo, tiek dėl prie­sai­kos su­lau­žy­mo, tiek dėl ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo“, – pa­brė­žė ko­mi­si­jos va­do­vė.

Sei­mas užp­raė­ju­sią sa­vai­tę su­da­rė K.Pū­ko ap­kal­tos ko­mi­si­ją iš dvy­li­kos na­rių.

Ap­kal­ta K.Pū­kui ini­ci­juo­ta ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mą Sei­mo na­rio sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą per dar­bo po­kal­bius. Ke­lios mer­gi­nos dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Pro­ku­ro­rai taip pat yra pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, kai K.Pū­kas į Sei­mą at­si­ne­šė pis­to­le­tą.