Kęstutis Pūkas: „Leidau sau pokalbių metu žengti į gilesnius pokalbius“
Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas, į ne­ma­lo­nią si­tua­ci­ją pa­te­kęs ne­de­ra­mai ieš­ko­jęs sau pa­va­duo­to­jos, iš­pla­ti­no vie­šą at­sip­ra­šy­mą. LŽ pa­tei­kia iš­pla­tin­tą pra­ne­ši­mą spau­dai, kal­ba ne­tai­sy­ta.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu vi­suo­me­nė­je ki­lo aud­rin­gos dis­ku­si­jos dėl slap­ta pa­da­ry­to įra­šo, ku­ria­me aš sie­kiau su­si­ras­ti kom­pe­ten­tin­gą Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ją. Nuo­šir­džiai pri­si­pa­žįs­tu, kad aš per­ne­lyg grei­tai pa­si­ti­kiu vi­sais žmo­nė­mis, ir ne­tu­rė­da­mas po­li­ti­nės pa­tir­ties, lei­dau sau po­kal­bių me­tu ženg­ti į gi­les­nius po­kal­bius, ku­rių me­tu ke­lios rep­li­kos bu­vo kan­di­da­tėms įžei­džian­čios. At­vi­rai pri­si­pa­žįs­tu, kad ger­biu vi­sas mo­te­ris, to­dėl ne­tu­rė­jau net men­kiau­sio tiks­lo įžeis­ti mo­te­ris.

Nuo­šir­džiai at­sip­ra­šau vi­sų mo­te­rų, ku­rios per­žiū­rė­ju­sios šį vaiz­do įra­šą ga­li­mai įsi­žei­dė. Ne­su nu­sis­ta­tęs nei prieš vie­ną pa­sau­lio mo­te­rį, ta­čiau šį kar­tą šis ma­no poel­gis, ten­ka pri­pa­žin­ti, per­žen­gė Vals­ty­bės po­li­ti­ko el­ge­sio ko­dek­so nor­mas, bet nie­ka­da ne­tu­rė­jau blo­gų ke­ti­ni­mų kan­di­da­čių at­žvil­giu.

Mes au­ga­me mo­ky­da­mie­si iš sa­vo klai­dų. Ne­vel­tui sa­ko­ma, kad po­li­ti­nį nuo­vo­ku­mą bran­di­ną pa­ty­ri­mas, pa­ty­ri­mas kau­pia­mas klys­tant, o klai­das daž­nai ska­ti­na po­li­ti­nis ne­nuo­vo­ku­mas,“ – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.