Kęstutis Pūkas apskundė visą apkaltos komisiją
Dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ap­kal­tos su­lau­kęs Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas eti­kos sar­gams aps­kun­dė vi­są ap­kal­tos ko­mi­si­ją.

Jį pa­pik­ti­no ap­kal­tos ko­mi­si­jos spren­di­mas jį iš­pra­šy­ti iš tre­čia­die­nį vy­ku­sio po­sė­džio.

„Ko­mi­si­jos spren­di­mas pa­ša­lin­ti ma­ne ir ma­no at­sto­vus iš po­sė­džio pa­žei­džia Sei­mo sta­tu­tą ir pa­nei­gia ma­no tei­sę į gy­ny­bą, to­dėl šian­dien aš, Kęs­tu­tis Pū­kas, krei­piau­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mas, kad ma­no tei­sė gin­tis ne­bū­tų pa­žei­džia­ma ir ją įgy­ven­din­ti ga­lė­čiau taip, kaip nu­sta­ty­ta Sei­mo sta­tu­te“, – ra­šo­ma par­la­men­ta­ro pra­ne­ši­me.

Tre­čia­die­nį ko­mi­si­ja apk­lau­sė pro­ku­ro­rus, at­lie­kan­čius iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl K.Pū­ko veiks­mų.

Sei­mo na­rys tei­gia, kad dėl jam ne­sup­ran­ta­mų prie­žas­čių po­sė­dy­je leis­ta da­ly­vau­ti ad­vo­ka­tui Ka­ro­liui Ru­giui. Jis at­sto­vau­ja ke­lioms mer­gi­noms, tvir­ti­nan­čioms, kad nu­ken­tė­jo nuo ga­li­mo K.Pū­ko sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo.

Tuo me­tu ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė tei­gė, kad ko­mi­si­jos po­sė­džiai yra už­da­ri, ta­čiau ji kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė ge­ra­no­riš­kai lei­du­si K.Pū­kui su jo ad­vo­ka­tais da­ly­vau­ti to­je po­sė­džio da­ly­je, ku­rio­je ne­bu­vo vyk­do­mos pro­ku­ro­rų bei nu­ken­tė­ju­sių­jų apk­lau­sos.

„Da­ly­va­vi­mas vi­sa­me po­sė­dy­je pa­žeis­tų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų slap­tu­mo rei­ka­la­vi­mą. Pri­me­nu, kad bū­tent iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vyk­dan­tis su­bjek­tas – šiuo at­ve­ju pro­ku­ra­tū­ra – spren­džia dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų at­sklei­di­mo. Ko­mi­si­jos na­riai raš­tu įsi­pa­rei­go­jo sau­go­ti jiems pa­teik­tų duo­me­nų slap­tu­mą bei ki­taip ne­pa­žeis­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų tei­sių“, – BNS tvir­ti­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Tre­čia­die­nį po ko­mi­si­jos po­sė­džio ji žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad par­la­men­ta­ras ir jo at­sto­vai sie­kė nu­trauk­ti po­sė­dį, truk­dė dirb­ti.

„Mes su­si­dū­rė­me su ga­na su­dė­tin­ga po­sė­džio pra­džia. Vi­liuo­si, kad ki­tuo­se po­sė­džiuo­se Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko ir jo ad­vo­ka­tų el­ge­sys bus pa­gar­bus, ne­bus to­liau truk­do­ma dirb­ti ko­mi­si­jos na­riams. (...) Po­sė­dį ve­da ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas tu­ri tei­sę su­teik­ti žo­dį ar­ba jo ne­su­teik­ti. Kai daug kar­tų iš ei­lės pa­si­sa­ko­ma, ne­pai­sant po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos, mė­gi­na­ma nu­trauk­ti po­sė­dį, mė­gi­na­ma da­ry­ti ne­sank­cio­nuo­tą pa­pil­do­mą įra­šą, aš tai lai­kau truk­dy­mu po­sė­džiui“, – žur­na­lis­tams sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Par­la­men­ta­ro ir jo at­sto­vų el­ge­sį ji pa­va­di­no des­truk­ty­viu.

„Ne­pai­sant to, kad K.Pū­kas bei jo ad­vo­ka­tų ko­man­da šiurkš­čiai ne­pai­sė Sei­mo sta­tu­to bei ki­tų spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos vei­ką reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų, da­rė ne­sank­cio­nuo­tą pa­pil­do­mą po­sė­džio įra­šą, ne­pai­sy­da­mi drau­di­mo, ir jį nu­trau­kė tik pers­pė­jus apie iš­ves­di­ni­mą, įžei­di­nė­jo ko­mi­si­ją ir ne­pai­sė po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos, jiems bu­vo ge­ra­no­riš­kai su­da­ry­ta ga­li­my­bė su­da­ly­vau­ti K.Pū­ko pa­teik­tų pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­me pir­mo­je po­sė­džio da­ly­je“, – BNS sa­kė ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Ji sa­kė, kad sa­vo ruo­žtu, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pri­va­lė­sian­ti ki­ta­me po­sė­dy­je kel­ti klau­si­mą, ar ne­rei­kė­tų kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl pa­ties K.Pū­ko el­ge­sio.

Ap­kal­ta K.Pū­kui ini­ci­juo­ta ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mą Sei­mo na­rio sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą per dar­bo po­kal­bius. Ke­lios mer­gi­nos dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Pro­ku­ro­rai taip pat yra pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, kai K.Pū­kas į Sei­mą at­si­ne­šė pis­to­le­tą.

K.Pū­kas į par­la­men­tą iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ki­lus skan­da­lui dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo jis pa­si­trau­kė iš „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos Sei­me, da­bar pri­klau­so Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei.