Kęstutis Navickas: Vyriausybės teiktas projektas dėl urėdijų pertvarkos nebebus svarstomas
Sei­mas an­tra­die­nį grei­čiau­siai ne­bes­vars­tys Vy­riau­sy­bės par­eng­to urė­di­jų pert­var­kos pro­jek­to, ta­čiau koks va­rian­tas bus pa­si­rink­tas, dar ne­aiš­ku, tei­gia ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

„Aš ir­gi ma­nau, kad Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas ne­bus svars­to­mas, dėl pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų su­dė­tin­ga jį grą­žin­ti į tą pa­čią vie­tą. Koks spren­di­mas bus, ma­ty­si­me šian­dien“, – an­tra­die­nį lan­ky­da­ma­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je sa­kė mi­nis­tras.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės siū­lo­mam miš­kų urė­di­jų pert­var­kos sce­na­ri­jui, o pa­si­rin­ko li­be­ra­les­nį kai ku­rių kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų bei so­cial­de­mo­kra­tų re­mia­mą pla­ną.

Vy­riau­sy­bė sie­kė, kad vie­toj da­bar­ti­nių 42 ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­są tu­rin­čių urė­di­jų lik­tų vie­na.

Pa­gal Sei­mo ko­mi­te­to pa­lai­min­tą Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tą, iki 2019 me­tų pa­bai­gos urė­di­jos tu­rė­tų bū­ti su­stam­bin­tos, su­ma­ži­nant jų skai­čių iki 15–25 – jų plo­tas tu­rė­tų bū­ti nuo 30 tūkst. iki 70 tūkst. hek­ta­rų (da­bar vi­du­ti­nis urė­di­jų plo­tas yra 25,2 tūkst. ha). Nuo 2020 me­tų urė­di­jų plo­tą nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė.

Ap­lin­kos mi­nis­tras tei­gė re­mian­tis kon­ser­va­to­rės Rad­vi­lės Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nie­nės, Ra­mū­no Kar­baus­kio ir Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pir­ma­die­nį re­gis­truo­tą siū­ly­mą, la­bai pa­na­šų į bu­vu­sį Vy­riau­sy­bės – iš įsta­ty­mo siū­lo­ma iš­brauk­ti kon­kre­tų urė­di­jų skai­čių.

„Jei­gu gal­vo­tu­me apie komp­ro­mi­są, ku­ris ga­lė­tų bū­ti, tai komp­ro­mi­sas yra pir­ma­die­nį re­gis­truo­tas, ka­da iš­brau­kia­mas kon­kre­tus skai­čius. Tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ta­da rei­kės grįž­ti prie ki­tų įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo, bet jau bus at­riš­tos ran­kos, bus ga­li­ma pra­dė­ti tą pert­var­ką“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė K.Na­vic­kas.

Pa­siū­ly­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad ša­ly­je vei­kia vie­na urė­di­ja ar­ba urė­di­jos. Jos vyk­do komp­lek­si­nę miš­kų ūkio veik­lą vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se, Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka did­me­ni­nė­je ir maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je par­duo­da ža­lia­vi­nę me­die­ną, miš­ko kir­ti­mo lie­ka­nas ir ne­nu­kirs­tą miš­ką.

Pa­siū­ly­me nu­ma­ty­ta, kad did­me­ni­nė pre­ky­ba vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se pa­ga­min­ta ža­lia­vi­ne me­die­na ir miš­ko kir­ti­mo lie­ka­no­mis vyk­do­ma per elek­tro­ni­nę me­die­nos par­da­vi­mo sis­te­mą or­ga­ni­zuo­jant auk­cio­nus il­ga­lai­kėms (nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų truk­mės), pus­me­ti­nėms (še­šių mė­ne­sių truk­mės) ir trum­pa­lai­kėms (iki tri­jų mė­ne­sių truk­mės) su­tar­tims su­da­ry­ti.

Maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je bū­tų par­duo­da­ma iki 7 pro­cen­tų me­ti­nės pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų nor­mos ir miš­ko tar­pi­nio nau­do­ji­mo apim­ties. Maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je par­duo­da­mas ne­nu­kirs­tas miš­kas ir ža­lia­vi­nė me­die­na, pri­ori­te­tą tei­kiant mal­ki­nės me­die­nos par­da­vi­mui gy­ven­to­jams.

Pa­sak mi­nis­tro, keis­ti da­bar­ti­nį urė­di­jų val­dy­mą bū­ti­na, sie­kiant komp­lek­si­nio miš­kų val­dy­mo ir mak­si­ma­lios grą­žos vals­ty­bei iš miš­kų ūkio. K.Na­vic­ko tei­gi­mu, skaid­res­nei, efek­ty­ves­nei sis­te­mai prieš­ina­si tie, ku­rie da­bar ten vei­kia be­veik ne­kon­tro­liuo­ja­mi.

„Ki­ša pa­ga­lius tie, ku­riuos esa­ma sis­te­ma ten­ki­na, ku­rie ga­li be­veik ne­kon­tro­liuo­ja­mi me­džio­ti, ku­riems ga­li bū­ti su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos ko­mer­ci­nės me­džiok­lės plo­tuo­se pa­me­džio­ti, ku­rie su­in­te­re­suo­ti, kad pre­ky­ba ne­vyk­tų skaid­riai“, – tei­gė ap­lin­kos mi­nis­tras.

K.Na­vic­kas pra­ne­šė, kad be įsta­ty­mo pa­tai­sų ren­gia­mas ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl pre­ky­bos me­die­na. Pa­gal jį, no­ri­ma, kad me­die­nos pre­ky­bos tai­syk­les tvir­tin­tų ne­be ap­lin­kos mi­nis­tras, o Vy­riau­sy­bė.

„Ki­tas da­ly­kas, esa­me ta­me nu­ta­ri­me pa­tei­kę, kad elek­tro­ni­nį auk­cio­ną val­dy­tų su miš­ko pra­mo­ne ne­su­si­jęs ju­ri­di­nis as­muo. Ta pra­sme, kad ne Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja, kaip da­bar val­do, o kas nors ne­prik­lau­so­mas ga­lė­tų val­dy­ti ši­tą auk­cio­ną. To­kius siū­ly­mus tu­ri­me dėl skaid­ru­mo“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pra­ne­šė, kad jau an­tra­die­nį ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pla­nuo­ja­ma pri­im­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Aiš­kin­sis dėl 4 par­la­men­ta­rų sąsajų

Sei­mo eti­kos sar­gai aiš­kin­sis, kaip su urė­di­jų ar me­die­nos per­dir­bi­mo veik­la su­si­ję ke­tu­ri Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai – kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius, „dar­bie­tis“ Pe­tras Čim­ba­ras, li­be­ra­las Juo­zas Baub­lys ir „tvar­kie­tis Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

Šie par­la­men­ta­rai ar­šiau­siai pa­si­sa­kė prieš Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą urė­di­jų pert­var­ką, jos pro­jek­tą svars­tant ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja to­kį spren­di­mą pri­ėmė an­tra­die­nį, aps­vars­čiu­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ And­rie­jaus Stan­či­ko pra­šy­mą.

„Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ma­no, kad ko­mi­te­to na­riai, tu­rė­da­mi in­te­re­sų, at­sto­vau­da­mi la­bai stip­riai ki­tos pu­sės nuo­mo­nei – ne­re­for­muo­ti tas urė­di­jas – ga­lė­jo tu­rė­ti vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų ir tą nu­sta­ty­ti pri­va­lo mū­sų ko­mi­si­ja – ar iš tei­sų jie su­si­ję ar ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas ir ar tu­rė­jo Sei­mo na­riai veng­ti tų konf­lik­tų“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė jos va­do­vė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

Šie ke­tu­ri par­la­men­ta­rai ne kar­tą skun­dė A.Stan­či­ką ko­mi­si­jai dėl įvai­rių pa­žei­di­mų. Vie­nus skun­dus ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no pa­grįs­tais, ki­tus – ne.

Pa­sak jos, ko­mi­si­ja aiš­kin­sis, ar dėl šių par­la­men­ta­rų veiks­mų ga­lė­jo bū­ti trik­do­mas ko­mi­te­to dar­bas.

Ty­ri­mą ko­mi­si­ja baigs ru­de­nį.

Dėl ga­li­mų P.Čim­ba­ro vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų Sei­me įta­ri­mas bu­vo ki­lęs 2015 me­tų pa­va­sa­rį, kai par­la­men­ta­rai svars­tė ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mas pa­tai­sas, ku­rio­mis vals­ty­bi­nę me­die­ną siū­ly­ta leis­ti pir­miau­sia įsi­gy­ti Lie­tu­vos per­dir­bė­jams bei bio­ku­ro ga­min­to­jams. Ta­da pa­tai­sas įšal­dė Sei­mo Se­niū­nų su­ei­ga, su­ži­no­ju­si, kad dėl jų ko­mi­te­te bal­sa­vęs „dar­bie­tis“ tu­ri me­die­nos įmo­nę.

P.Čim­ba­ras ta­da BNS tei­gė, kad me­die­ną im­por­tuo­jan­ti, eks­por­tuo­jan­ti ir ap­dir­ban­ti įmo­nė, ku­rio­je jis tu­ri 33 proc. ak­ci­jų, iš vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos ne­per­ka – da­lį jos at­si­ve­žąs iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos, ki­tą per­ka iš pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų.