Kęstutis Navickas neatskleidžia kas atsitiks su urėdijomis
„Vals­tie­tis“ ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas dar ne­pa­tei­kia in­for­ma­ci­jos dėl urė­di­jų re­for­mų. Ne­atsk­lei­džia­ma, ku­rios urė­di­jos iš da­bar esan­čių 42– jų bus nai­ki­na­mos, o ko­kios taps ža­da­mos su­kur­ti vals­ty­bės įmo­nės „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“ fi­lia­lais.

Ta­čiau mi­nis­tras tei­gia esan­tis vi­siš­kai ti­kras, kad iš­li­ku­sios urė­di­jos ne­bus at­ski­ri ju­ri­di­niai vie­ne­tai, ko, anot jo, rei­ka­lau­ja strei­kus ir mi­tin­gus ren­gian­tys miš­ki­nin­kai.

„Tuo esa­me įsi­ti­ki­nę tvir­tai (kad urė­di­jos ne­bus at­ski­ri ju­ri­di­niai vie­ne­tai – BNS). Net ir Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja ne­su­val­do at­ski­rų ju­ri­di­nių vie­ne­tų – pa­žei­di­mų yra krū­vos, nė­ra su­in­te­re­suo­tu­mo, ne­kal­bant apie efek­ty­vu­mą ir kon­tro­lę me­die­nos par­da­vi­mo“, – penk­ta­die­nį Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­riams tei­gė mi­nis­tras.

K.Na­vic­kas pri­dū­rė, kad kol kas tik Veng­ri­jo­je ir Lie­tu­vo­je urė­di­jos tu­ri ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­są.

„Mes esa­me uni­ku­mai, kad tu­ri­me at­ski­rus ju­ri­di­nius vie­ne­tus, val­dan­čius vals­ty­bi­nius miš­kus, iš­sky­rus Veng­ri­ją. Vi­sur ki­tur yra vie­na įmo­nė, cen­tra­li­zuo­tai val­do­mi miš­kai“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

Pa­sak jo, kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos bus at­ren­ka­mos iš­lik­sian­čios urė­di­jos, bus nu­sta­ty­ti ta­da, kai Sei­mas pri­tars miš­kų ūkio re­for­mai.

„Vy­riau­sy­bė par­engs res­truk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną, ta­da bus įvar­din­ti tie fi­lia­lai, ku­rie iš­liks“, – sa­kė K.Na­vic­kas.

Jis par­la­men­ta­rams ne­at­sa­kė, ko­kia­me mies­te bus įkur­ta vi­sas urė­di­jas ap­jung­sian­čios įmo­nės „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“ būs­ti­nė, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad „tai ne­bus Vil­nius“.

K.Na­vic­kas prog­no­zuo­ja, kad urė­di­jų res­truk­tū­ri­za­ci­ja už­truks vi­sus 2018-uo­sius me­tus.

Pa­gal pert­var­ką, vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus Lie­tu­vo­je val­dy­tų „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­ri bū­tų įsteig­ta su­jun­gus da­bar­ti­nes 42 miš­kų urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją. Skai­čiuo­ja­ma, to­kiu bū­du kas­met bū­tų su­tau­py­ta 10 mln. eu­rų įmo­nės lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų – vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų.

Par­la­men­ti­nę dau­gu­mą su „vals­tie­čiais“ su­da­rę so­cial­de­mo­kra­tai kri­ti­kuo­ja „vals­tie­čių“ de­le­guo­to ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko pla­nus vi­sas miš­kų urė­di­jas su­jung­ti į vie­ną įmo­nę. Kon­ser­va­to­riai yra iš­reiš­kę „prin­ci­pi­nę par­amą stra­te­gi­nei re­for­mai“. Li­be­ra­lų nuo­mo­nės dėl re­for­mos iš­sis­ky­rė. So­cial­de­mo­kra­tai re­for­mą re­mia su są­ly­ga, kad lik­tų 25 urė­di­jos ne su­jung­tos į vie­ną bend­ro­vę, o kaip at­ski­ros įmo­nės.