Kęstutis Masiulis pasipiktinęs dėl bereikalingai prie Seimo veikiančių institucijų
Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis pa­si­pik­ti­nęs dėl prie Sei­mo vei­kian­čių 23 ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios anot par­la­men­ta­ro iš­ties vei­kia „prie nie­ko“ ir yra vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gos. Dėl šių be­rei­ka­lin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­nai­ki­ni­mo, jis krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį. Tai jau tre­čias par­la­men­ta­ro ban­dy­mas Sei­me ini­ci­juo­ti dis­ku­si­ją dėl šių be­rei­ka­lin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­nai­ki­ni­mo.

„Ma­žai kas ži­no, bet prie Sei­mo vei­kia 23 ins­ti­tu­ci­jos: Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja, Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba, Lie­tu­vos švie­ti­mo ta­ry­ba, Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba ir kt. Ką reiš­kia toks sta­tu­sas „prie Sei­mo“? Tai reiš­kia „prie nie­ko“, nes ki­tos to­kio po­bū­džio ins­ti­tu­ci­jos at­skai­tin­gos mi­nis­te­ri­joms, vy­riau­sy­bei, o jos jau svars­to va­do­vo ir ins­ti­tu­ci­jos veik­lą, ver­ti­na va­do­vą, ke­lia už­da­vi­nius. O tos „prie Sei­mo“, tai tu­rė­tų jas ver­tin­ti Sei­mas, bet Sei­me nė­ra nei spe­cia­lis­tų, nei sis­te­mos kaip ten ką ver­tin­ti, ko­kius tiks­lus kel­ti ir kas tas Sei­mas, juk čia 141 na­rys?“ – as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo K. Ma­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, ki­to­se ša­ly­se prie par­la­men­to nė­ra jo­kių įstai­gų, nes par­la­men­tas lei­džia įsta­ty­mus, o juos vyk­do Vy­riau­sy­bė, taip įgy­ven­di­na­mas val­džių at­sky­ri­mas, ta­čiau Lie­tu­vo­je to­kia pra­kti­ka ne­tai­ko­ma.

„Tai ko­dėl Lie­tu­vo­je vei­kia ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios pa­val­džios Sei­mui? Nes ten dir­ba po­li­ti­kų bi­čiu­liai ir jei­gu tik pa­mė­gi­ni juos pa­jun­din­ti, tuoj ky­la triukš­mas, kad skriau­džia­ma kul­tū­ra, griau­na­ma vals­ty­bė ar pan.“, – ra­šo K. Ma­siu­lis.

Sei­mo na­rys krei­pė­si į Sei­mo Pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį siū­ly­da­mas at­nau­jin­ti dis­ku­si­jas dėl įstai­gų „prie Sei­mo“ rei­ka­lin­gu­mo. Par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, da­lis to­kių ins­ti­tu­ci­jų vei­kia ne­efek­ty­viai, nau­do­ja daug iš­tek­lių, o re­zul­ta­tai abe­jo­ti­ni.

„Krei­piau­si į Sei­mo Pir­mi­nin­ką, kad pa­ga­liau bū­tų im­ama­si re­for­mos ir aps­vars­to­ma kam tos ins­ti­tu­ci­jos Sei­mui? Ga­li­ma ati­duo­ti Vy­riau­sy­bei, o ta jau te­gu spren­džia. Tai jau ma­no tre­čias ban­dy­mas ini­ci­juo­ti Sei­me dis­ku­si­ją, kol kas vi­si bu­vę par­la­men­tų va­do­vai ma­no pra­šy­mą ig­no­ruo­da­vo“ , – „Fa­ce­book“ tink­le sa­vo min­ti­mis da­li­no­si K. Ma­siu­lis.

Lietuvos Respublikos Seimas

Jau ne kar­tą ban­dė sujungti

Sei­mui at­skai­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas ban­dy­ta su­jung­ti jau 2014 me­tais. Tuo me­tu kaip ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, 2014 m. ru­de­nį par­la­men­ta­rai bran­di­no pla­nus re­for­muo­ti dvi pa­val­džias ins­ti­tu­ci­jas – Vals­ty­bi­nę kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ją (VKPK) ir Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bą (EKGT).

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) na­rių gru­pė bu­vo par­en­gu­si pro­jek­tą, siū­lan­tį į vie­ną da­ri­nį su­jung­ti dvi skir­tin­gas kul­tū­ros sri­tis pri­žiū­rin­čias įstai­gas.

„Mes ne­sa­ko­me, kad vie­na tų ins­ti­tu­ci­jų yra ne­rei­ka­lin­ga. Rei­ka­lin­gos abi, ta­čiau iš da­lies jos dub­liuo­ja vie­na ki­tos funk­ci­jas. Ma­no nuo­mo­ne, su­jun­gus jas jo­kios ža­los ti­krai ne­bus“, – sa­kė ins­ti­tu­ci­jų su­si­jun­gi­mą ini­ci­ja­vu­si tuo­me­ti­nė ŠMMK pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. De­ja, pla­nai tik ir li­ko pla­nais.

K. Ma­siu­lio tei­gi­mu, dar 2011 m. dir­bu­si Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja bu­vo su­abe­jo­ju­si įstai­gų „prie Sei­mo“ nau­da, ta­čiau pa­lai­ky­mo tarp po­li­ti­kų to­kie svars­ty­mai ne­su­lau­kė.

Šiuo me­tu Sei­mui at­skai­tin­gos šios ins­ti­tu­ci­jos:

1. Sei­mui at­skai­tin­gos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, įstai­gos ir par­ei­gū­nai, ku­rių tei­si­nį san­ty­kį su Sei­mu tie­sio­giai nu­sta­to ša­lies Konstitucija

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų komisija

Sei­mo kon­tro­lie­rių įstaiga

Vals­ty­bės kontrolė

2. Sei­mui at­skai­tin­gos kon­tro­lės (prie­žiū­ros) ins­ti­tu­ci­jos, ku­rias steig­ti Sei­mą įga­li­na Kons­ti­tu­ci­jos 73 straipsnis

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tarnyba

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstaiga

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos komisija

Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tarnyba

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos komisija

3. Sei­mui at­skai­tin­gos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, pa­de­dan­čios Sei­mui for­muo­ti ir įgy­ven­din­ti vals­ty­bės po­li­ti­ką iš­skir­ti­nė­se na­cio­na­li­nės svar­bos srityse

Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do komisija

Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos taryba

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos komisija

Lie­tu­vos moks­lo taryba

Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos taryba

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo centras

Lie­tu­vos švie­ti­mo taryba

4. Ki­tos Sei­mui at­skai­tin­gos, ta­čiau įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios val­džios sri­čiai ne­bū­din­gas funk­ci­jas vyk­dan­čios vals­ty­bės institucijos

Aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus tarnyba

Kon­ku­ren­ci­jos taryba

Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fondas

Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės komisija

Ver­ty­bi­nių po­pie­rių ko­mi­si­ja (lik­vi­duo­ta, XI-1672)

**

Lie­tu­vos bankas

Ge­ne­ra­li­nė prokuratūra

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tarnyba

Vals­ty­bės sau­gu­mo departamentas