Kęstutis Lukošius – naujasis ugniagesių vadovas – pradėjo darbus
Prieš sa­vai­tę, va­sa­rio 8 die­ną, pa­skir­tas nau­ja­sis Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) va­do­vas Kęs­tu­tis Lu­ko­šius, šian­dien pra­dė­jo ei­ti nau­jas par­ei­gas. 

K.Lu­ko­šius vi­daus tar­ny­bos sis­te­mo­je dir­bo 1997–2008 me­tais. PAGD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju jis bu­vo 2006–2008 me­tais.

„Iš­šū­kių, už­da­vi­nių ir tiks­lų mums tiek Vy­riau­sy­bė, tiek Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja jau su­for­ma­vo ir dar su­for­muos, o mums rei­kės juos įgy­ven­din­ti. Ti­kiuo­si jū­sų vi­sų pa­lai­ky­mo, kad mū­sų tar­ny­bos rei­tin­gai ne­nu­kris­tų, o tik kil­tų, kad bū­tu­me ar­čiau ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų, ar­čiau žmo­nių, ar­čiau Lie­tu­vos. Puo­se­lė­ki­me mū­sų ša­lį ge­rais dar­bais,“ – pir­ma­die­nį sa­kė nau­ja­sis de­par­ta­men­to di­rek­to­rius K.Lu­ko­šius.

Jį de­par­ta­men­to dar­buo­to­jams ir pa­val­džių įstai­gų va­do­vams pri­sta­tė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Čes­lo­vas Mul­ma, skel­bia Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

Vy­riau­sy­bė PAGD va­do­vu K.Lu­ko­šių pa­sky­rė va­sa­rio 8 die­ną.

Jis į par­ei­gas ski­ria­mas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Po to K.Lu­ko­šius užė­mė pro­jek­tų di­rek­to­riaus par­ei­gas bend­ro­vė­je „Po­lip­ro­jek­tas“, pa­sta­ruo­ju me­tu va­do­va­vo prieš­gais­ri­nės sau­gos klau­si­mais kon­sul­tuo­jan­čiai įmo­nei „Gais­ri­niai ty­ri­mai“.

41-erių K.Lu­ko­šius į par­ei­gas pa­siū­ly­tas bu­vu­siam kan­di­da­tui Vy­tui Ka­zi­liū­nui dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių pa­pra­šius ne­teik­ti jo kan­di­da­tū­ros svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

Be nuo­la­ti­nio va­do­vo ug­nia­ge­siai li­ko į pen­si­ją lap­kri­tį iš­ėjus Re­mi­gi­jui Ba­niu­liui, lai­ki­nai de­par­ta­men­tui va­do­va­vo Jū­ris Tar­gons­kas. An­tro pa­va­duo­to­jo par­ei­gas ei­na Vy­gan­das Kur­ku­lis.

Va­do­vau­jan­tis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tu, vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vus pen­ke­riems me­tams į par­ei­gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia Vy­riau­sy­bė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu.

Gy­ven­to­jų apk­lau­so ro­do, kad ug­nia­ge­siai yra tarp tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rio­mis pa­si­ti­ki­ma la­biau­siai.