Kęstutis Glaveckas: „Visi sėdime ant vieno suolelio“
Sei­mo tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ki­ni­ja gru­pės va­do­vas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas tei­gia, kad Ki­ni­jos Na­cio­na­li­nio liau­dies kong­re­so Nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Džan­go De­dzian­go va­do­vau­ja­mos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas Vil­niu­je – svar­bus ir po­li­tiš­kai, ir eko­no­mi­ne pra­sme.

Pa­sak K. Gla­vec­ko, ry­toj į Lie­tu­vą at­vyks­ta an­tros pa­gal ga­lin­gu­mą pa­sau­lio vals­ty­bės par­la­men­to pir­mi­nin­kas – an­tras žmo­gus po pre­zi­den­to. „Iš di­de­lės kul­tū­ros vi­sa­da yra ko pa­si­mo­ky­ti. Bet ir di­die­ji iš ma­žiu­kų tu­ri ko pa­si­mo­ky­ti. Pa­sau­lis yra bend­ras, vi­si sė­di ant vie­no suo­liu­ko, su vi­sais rei­kia su­si­tar­ti, pa­si­kal­bė­ti, pir­miau­sia – su Ki­ni­ja. Perf­ra­zuo­da­mas Kon­fu­ci­jų ga­lė­čiau sa­ky­ti – su Ki­ni­ja ne­no­ri­me sie­nų, no­ri­me sta­ty­ti vė­jo ma­lū­nus“, – LŽ sa­kė K. Gla­vec­kas. Po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Ki­ni­jo­je jis pa­sa­ko­jo lan­kę­sis maž­daug 14 kar­tų, to­dėl ga­lįs pa­ly­gin­ti, kaip per ket­vir­tį am­žiaus pa­si­kei­tė šios mil­ži­niš­kos ša­lies vei­das. „Ne­ma­čiau ki­tos to­kios di­de­lės vals­ty­bės, ku­ri taip grei­tai keis­tų­si – ir eko­no­mi­ka, inf­ras­truk­tū­ra, ir gy­ve­ni­mo ly­gis“, – pa­ste­bė­jo par­la­men­ta­ras. Jis pats ki­niš­kai pri­si­pa­ži­no taip ir ne­iš­mo­kęs, ži­no de­vy­nis žo­džius.

Ki­ni­jos par­la­men­to de­le­ga­ci­ja ry­toj su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu, prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Į Sei­mo rū­mus Ki­ni­jos de­le­ga­ci­ja at­vyks po­pie­tę.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos pre­ky­bos apy­var­ta 2015 me­tais sie­kė 827,7 mln. eu­rų, eks­por­tas su­da­rė 102,3 mln. eu­rų, im­por­tas – 725,3 mln. eu­rų.