Kęstučiui Pūkui prireikė vaizdo kameros
Sei­mo val­dy­ba at­me­tė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko pra­šy­mą leis­ti sa­vo dar­bo ka­bi­ne­te įsi­reng­ti vaiz­do ka­me­rą. Sei­mo na­rys ti­ki­no to­kiu bū­du no­rė­jęs su­si­kur­ti sau­ges­nę dar­bo ap­lin­ką.

Ži­niask­lai­dos veiks­mais pa­si­pik­ti­nęs ga­li­mai sek­sua­liai per dar­bo po­kal­bius prie­ka­bia­vęs K. Pū­kas krei­pė­si į Sei­mo val­dy­bą pra­šy­da­mas leis­ti jam Sei­mo ka­bi­ne­te įsi­reng­ti vaiz­do ka­me­rą, ku­ri fik­suo­tų, kas vyks­ta jo dar­bo vie­to­je. „Kad ne­bū­tų to­kių in­ci­den­tų, kad at­bė­ga į ka­bi­ne­tą žur­na­lis­tai, ne­tei­sė­tai fil­muo­ja, o pa­skui ro­do įra­šus. Tie­siog tai da­ry­čiau dėl sa­vo sau­gu­mo“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Ne­kro­šius pa­aiš­ki­no, kad lei­di­mas įsi­reng­ti pri­va­čią ka­me­rą K. Pū­kui ne­su­teik­tas dėl Sei­me ga­lio­jan­čių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. „Ne­ga­li­ma kur­ti pre­cen­den­to. Kas bus, jei kiek­vie­nas Sei­mo na­rys už­si­ma­nys pri­sis­ta­ty­ti ka­me­rų, at­si­vež­ti įvai­rios tech­ni­kos“, – LŽ sa­kė A. Ne­kro­šius.

Dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo per dar­bo po­kal­bius K. Pū­kui gre­sia ap­kal­ta. Šian­dien po pie­tų po­sė­džiaus spe­cia­liai dėl ap­kal­tos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Jos na­riai ke­ti­na iš­klau­sy­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vo in­for­ma­ci­ją dėl at­lie­ka­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų šio Sei­mo na­rio at­žvil­giu. Taip pat į po­sė­dį kvie­čia­mas ad­vo­ka­tas Ka­ro­lis Ru­gys, at­sto­vau­jan­tis gal­būt nuo K.Pū­ko nu­ken­tė­ju­sioms mo­te­rims. Pro­ku­ro­rai taip pat yra pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, kai K.Pū­kas į Sei­mą at­si­ne­šė pis­to­le­tą.