Kęstučiui Pūkui ir Mindaugui Basčiui – prezidentės nuosprendis
Sei­mo na­riai Kęs­tu­tis Pū­kas ir Min­dau­gas Bas­tys komp­ro­mi­tuo­ja Sei­mą, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs Sei­mo na­rys K. Pū­kas ir gal­būt ne­skaid­rių ry­šių su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos at­sto­vais tu­rin­tis par­la­men­ta­ras so­cial­de­mo­kra­tas M. Bas­tys komp­ro­mi­tuo­ja Sei­mą, an­tra­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė.

„Is­to­ri­jos la­bai skir­tin­gos, bet jos abi komp­ro­mi­tuo­ja Sei­mą. (...) Spren­di­mus dėl to, ar jie ga­li lik­ti Sei­me, pri­ims, aiš­ku, pats Sei­mas“, – žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė D. Gry­baus­kai­tė, pa­klaus­ta, ar mi­nė­ti par­la­men­ta­rai ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas.

M. Bas­čiui ir K. Pū­kui Sei­me yra pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­sai.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vo ry­šiai pra­dė­ti nag­ri­nė­ti, kai Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pra­ne­šė Sei­mo pir­mi­nin­kui, kad M. Bas­čiui ne­tu­rė­tų bū­ti iš­duo­tas lei­di­mas dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja. VSD duo­me­ni­mis, M. Bas­tys pa­lai­ko ry­šius su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, vyk­do jo nu­ro­dy­mus, bend­rau­ja su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

Sei­mo na­rys K. Pū­kas kal­ti­na­mas sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Po ke­lių mer­gi­nų krei­pi­mo­si pro­ku­ra­tū­ra pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pa­skel­bė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

M. Bas­tys ir K. Pū­kas sa­ko ne­ma­tan­tys pa­grin­do trauk­tis iš Sei­mo.