Kęstučio Sabaliausko išėjimas mums kainuos 26 tūkst. eurų
Iš Re­gis­trų cen­tro va­do­vo par­ei­gų va­sa­rio vi­du­ry­je nu­spren­dęs pa­si­trauk­ti dvi­de­šimt me­tų cen­trui va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas gaus še­šių mė­ne­sių dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją – apie 26,1 tūkst. eu­rų prieš mo­kes­čius.

„At­lei­di­mo įsa­ky­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas. Bu­vo su­si­tar­ta, kad dėl di­de­lio Kęs­tu­čio Sa­ba­liaus­ko sta­žo jis gaus še­šių mė­ne­sių iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją. To­liau nie­kas ne­si­kei­čia ir jis Re­gis­trų cen­trui va­do­vaus iki ko­vo pa­bai­gos“, – BNS sa­kė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius.

Anot jo, K.Sa­ba­liaus­ko at­lei­di­mo įsa­ky­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas an­tra­die­nį. Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, K.Sa­ba­liaus­ko iki­mo­kes­ti­nis at­ly­gi­ni­mas pra­ėju­sių me­tų pa­sku­ti­nį ket­vir­tį vi­du­ti­niš­kai sie­kė 4365 eu­ro, tad K.Sa­ba­liaus­ko iš­ei­ti­nė prieš mo­kes­čius, BNS skai­čia­vi­mais, ga­li siek­ti maž­daug 26,1 tūkst. eu­rų.

K.Sa­ba­liaus­kas tei­sin­gu­mo mi­nis­trei Mil­dai Vai­niu­tei va­sa­rio 20 die­ną pra­ne­šė apie sa­vo no­rą pa­lik­ti Re­gis­trų cen­trą. Tuo me­tu bu­vo su­tar­ta, kad jis iš dar­bo bus at­leis­tas ko­vo 31 die­ną. K.Sa­ba­liaus­kas Re­gis­trų cen­trui va­do­vau­ja nuo 1997 me­tų.

Va­sa­rio 21 die­ną M.Vai­niu­tė per su­si­ti­ki­mą su opo­zi­ci­ne kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja tei­gė, jog pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl K.Sa­ba­liaus­kas bu­vo at­leis­tas, yra ne­igia­ma Re­gis­trų cen­tro veik­los au­di­to iš­va­da.

Au­di­to ir mo­kes­čių kon­sul­ta­vi­mo įmo­nės KPMG bei kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės „OVC Con­sul­ting“ at­lik­tas Re­gis­trų cen­tro veik­los au­di­tas, ku­rio san­trum­pą tu­ri BNS, at­sklei­dė, kad įmo­nė ne­efek­ty­viai val­do fi­nan­sus, sam­do per daug dar­buo­to­jų, o jiems va­do­vau­ja per di­de­lis skai­čius va­do­vų. Va­sa­rį pri­sta­ty­to­se iš­va­do­se tei­gia­ma, kad įmo­nės pel­nin­gu­mas ne­sie­kia 1 proc., o tam įta­kos tu­ri in­for­ma­ci­nių sis­te­mų iš­lai­ky­mo, dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos ir ne­di­de­li pa­slau­gų įkai­niai.

Šių me­tų pra­džio­je ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė kri­ti­kuo­da­ma il­ga­me­čių vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių va­do­vų veik­lą Sei­mui pa­tei­kė Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių bei Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų įve­da­mos pen­ke­rių me­tų va­do­vų ka­den­ci­jos.

Re­gis­trų cen­tre 2014 me­tais di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju įsi­dar­bi­no bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Sau­lius Stri­pei­ka. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad taip jis su­pai­nio­jo in­te­re­sus, nes be kon­kur­so įsi­dar­bi­no sau pa­val­džio­je įstai­go­je. Per­nai va­sa­rį pa­aiš­kė­jo, kad S.Stri­pei­ka K. Sa­ba­liaus­ko įsa­ky­mu bu­vo „pa­že­min­tas“ par­ei­go­se ir ta­po di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ju.