Kęstučio Pūko ginklą kol kas prižiūrės Kauno policija
Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas dar penk­ta­die­nį Kau­no po­li­ci­jai ati­da­vė anks­čiau par­la­men­te lai­ky­tą gink­lą lai­ki­nam sau­go­ji­mui.

Po­li­ci­ja šiuo me­tu spren­džia, ar pa­lik­ti ga­lio­ti lei­di­mą par­la­men­ta­rui tą gink­lą tu­rė­ti.

„Jū­sų mi­nė­tas as­muo (K.Pū­kas) penk­ta­die­nį po pie­tų sa­vo no­ru Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (...) par­ei­gū­nams pri­da­vė gink­lą ir par­ašė pra­šy­mą pri­duo­ti jį lai­ki­nam sau­go­ji­mui“, – BNS sa­kė Kau­no po­li­ci­jos at­sto­vė Ode­ta Vait­ke­vi­čie­nė.

„Šiuo me­tu ga­vę Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą tiks­li­na­me ap­lin­ky­bes, ar ne­bu­vo pa­žeis­tos gink­lo lai­ky­mo ir ne­šio­ji­mo tai­syk­lės“, – pri­dū­rė ji.

Anks­čiau po­li­ti­kas šį gink­lą bu­vo įsi­ne­šęs į Sei­mą, nors tai drau­džia par­la­men­to vi­daus tvar­kos tai­syk­lės.

Į Sei­mą įei­nan­tys par­la­men­ta­rai nė­ra ti­kri­na­mi Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nų.