Kenčiantiems nuo smurto šeimoje – pagalbos mygtukai
Po­li­ci­ja die­gia ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je elek­tro­ni­nę sis­te­mą bei ke­ti­na įsi­gy­ti pa­gal­bos myg­tu­kus, ku­rie bū­tų ne­mo­ka­mai iš­da­li­ja­mi esa­moms bei po­ten­cia­lioms smur­to šei­mo­je au­koms.

Po­li­ci­ja sie­kia įsi­gy­ti per tūks­tan­tį elek­tro­ni­nių įren­gi­nių, ku­riais bū­tų ga­li­ma pra­neš­ti po­li­ci­jai apie smur­to pa­vo­jų. To­kie įren­gi­niai par­ei­gū­nams leis fik­suo­ti au­kos bu­vi­mo vie­tos koor­di­na­tes, ju­dė­ji­mo kryp­tį bei per­duo­ti vi­są in­for­ma­ci­ją į po­li­ci­jos re­gis­trą bei Vie­nin­gos pa­jė­gų val­dy­mo sis­te­mos že­mė­la­pį. Vie­nas iš rei­ka­la­vi­mų tie­kė­jams – jei įren­gi­nys bus ne ry­šio zo­no­je, pa­gal­bos sig­na­las po­li­ci­ją tu­rė­tų pa­siek­ti iš­kart, kai ry­šys bus at­kur­tas.

Kaip BNS sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos val­dy­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas La­maus­kas, mo­bi­lūs pa­gal­bos myg­tu­kai leis au­kai vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu pra­neš­ti apie smur­ta­vi­mą ar jo pa­vo­jų bet ku­rio­je ša­lies vie­to­je.

„Pas­pau­dus myg­tu­ką, jis iš kart ak­ty­vuo­sis – Vie­nin­gos pa­jė­gų val­dy­mo sis­te­mos že­mė­la­py­je už­si­degs sig­na­las, bu­dė­to­jas ma­tys in­for­ma­ci­ją apie au­ką, kas yra ga­li­mas smur­tau­to­jas, ko­kios jam tai­ko­mos ap­sau­gos prie­mo­nės, koks ri­zi­kos laips­nis ir vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją – vyk­da­mi par­ei­gū­nai jau ži­nos, su kuo jie ga­li tu­rė­ti rei­ka­lų“, – BNS sa­kė V.La­maus­kas.

Ši rea­ga­vi­mo į pa­gal­bos šauks­mą sis­te­ma die­gia­ma pa­gal nor­ve­gų pa­vyz­dį bend­ra­dar­biau­jant su Nor­ve­gi­jos na­cio­na­li­nės po­li­ci­jos di­rek­to­ria­tu. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų. Nor­ve­gi­jos po­li­ci­jos ti­ki­ni­mu, sis­te­ma pa­si­tei­si­no, ji esą taip pat svar­bi pre­ven­ci­niu po­žiū­riu, nes po­ten­cia­lius smur­tau­to­jus nuo ak­ty­vių veiks­mų ne­re­tai at­bai­do vien ži­no­ji­mas, jog au­ka tu­ri to­kį įren­gi­nį.

Myg­tu­kus ke­ti­na­ma da­lin­ti ne­mo­ka­mai, bet bus pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys dėl tur­to sau­go­ji­mo. Pa­sak V.La­maus­ko, šiuo me­tu jau par­eng­ti ins­truk­to­riai, ku­rie ap­mo­kys par­ei­gū­nus dirb­ti su sis­te­ma, taip pat per­duos Nor­ve­gi­jos po­li­ci­jos pa­tir­tį ko­vo­jant su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Taip pat ren­gia­ma me­to­di­ka, pa­gal ku­rią bus at­ren­ka­mi as­me­nys, pa­ten­kan­tys į smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ri­zi­kos gru­pę – at­pa­žin­ti esa­mas ir po­ten­cia­lias au­kas jau ir šiuo me­tu pa­de­da ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tad bus to­liau bend­ra­dar­biau­ja­ma su jo­mis.

„Bus dvi žmo­nių ka­te­go­ri­jos: pir­mo­ji bus tų žmo­nių, ku­rie jau pa­ty­rė smur­tą ir yra ga­li­my­bė pa­kar­to­ti­niam smur­to at­si­ra­di­mui. Tai ne­bū­ti­nai yra aso­cia­li šei­ma, bet ga­li vyk­ti tam ti­kri pro­ce­sai, pa­vyz­džiui, sky­ry­bos – yra daug fak­to­rių, ku­rie ga­li pa­kar­to­ti­nio smur­to ri­zi­kos laips­nį. Su­dė­tin­giau, be abe­jo, nu­sta­ti­nė­ti me­to­di­ką tiems žmo­nėms, kur ga­li at­si­ras­ti smur­to fak­to­rius. Čia pir­mi­niai in­for­ma­ci­jos šal­ti­niai ga­li bū­ti kai­my­nų nu­sis­kun­di­mai dėl triukš­mo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, dar ne­sant smur­to at­ve­jų“, – in­for­ma­vo V.La­maus­kas.

Pa­gal­bos myg­tu­kams, jų in­teg­ra­vi­mui į po­li­ci­jos in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, par­ei­gū­nų ap­mo­ky­mams bei ki­tam pa­si­ruo­ši­mui iš vi­so nu­ma­ty­ta 240 tūkst. eu­rų. Pla­nuo­ja­ma, jog sis­te­ma pra­dės veik­ti ki­tų me­tų ba­lan­džio pa­bai­go­je.