Kelyje į EBPO – pirmasis Lietuvos įvertinimas
Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) Dar­bo gru­pė dėl pa­pir­ki­nė­ji­mo tarp­tau­ti­niuo­se vers­lo san­do­riuo­se prieš ke­lias die­nas vien­bal­siai nu­spren­dė, kad Lie­tu­va pre­li­mi­na­riai ati­tin­ka pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus vals­ty­bėms, no­rin­čioms pri­si­jung­ti prie 1997 m. lap­kri­čio 21 d. EB­PO Kon­ven­ci­jos dėl ko­vos su už­sie­nio vals­ty­bių par­ei­gū­nų pa­pir­ki­nė­ji­mu tarp­tau­ti­niuo­se vers­lo san­do­riuo­se.

„Džiau­giuo­si, kad ju­da­me tin­ka­ma kryp­ti­mi. EB­PO Dar­bo gru­pės pri­im­tas spren­di­mas yra pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų mū­sų in­ten­sy­vaus dar­bo įver­ti­ni­mas, ku­ris leis jau ki­tų me­tų va­sa­rą įro­dy­ti, kad ati­tin­ka­me vi­sus rei­ka­la­vi­mus, sie­kiant ra­ti­fi­kuo­ti EB­PO Kon­ven­ci­ją ir tap­ti Dar­bo gru­pės pil­na­tei­siais na­riais. Ta­čiau net ir po Kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo rei­kės la­bai daug nu­veik­ti, nes EB­PO su­pla­nuo­ti Lie­tu­vos ver­ti­ni­mo dar­bai baig­sis ne anks­čiau kaip 2018 m. pa­va­sa­rį. Ma­no ver­ti­ni­mu, tai – ne­abe­jo­ti­nai di­džiau­sias iš­šū­kis vi­sa­me sto­ji­mo į EB­PO pro­ce­se,“ – sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Reng­da­ma­si pre­li­mi­na­riam ver­ti­ni­mui, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ku­riais ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­ti as­me­nis, ku­rie da­vė ky­šį už­sie­nio par­ei­gū­nui, taip pat bu­vo pra­plės­tas už­sie­nio par­ei­gū­no apib­rė­ži­mas Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se. Ko­dek­so pa­tai­sos bu­vo pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo šių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Taip pat bend­ra­dar­biau­jant su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja bu­vo par­eng­ti ir Sei­me pri­im­ti mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai, ku­riais už­kirs­tas ke­lias ky­šiams iš­leis­tas lė­šas at­skai­ty­ti mo­kes­čių tiks­lais.

EB­PO Dar­bo gru­pės ver­ti­ni­mas bu­vo pir­ma­sis iš še­šių ver­ti­ni­mo eta­pų. Ki­tas žings­nis – 2016 m. bir­že­lio mėn. vyk­sian­ti iš­sa­maus ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ra, ku­rios me­tu Lie­tu­va tu­rės įro­dy­ti, kad ne tik tei­si­nė ap­lin­ka, bet ir teis­mi­nė pra­kti­ka bei tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­jė­gu­mai ati­tin­ka aukš­tus EB­PO Kon­ven­ci­jos ir Dar­bo gru­pės ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Lie­tu­vos sie­kis tap­ti EB­PO na­re yra nu­ma­ty­tas kaip vie­nas iš pri­ori­te­ti­nių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2012 – 2016 m. veik­los prog­ra­mos už­da­vi­nių, o sie­kiant įsto­ti į EB­PO bū­ti­na pri­si­jung­ti prie EB­PO Kon­ven­ci­jos dėl ko­vos su už­sie­nio vals­ty­bių par­ei­gū­nų pa­pir­ki­nė­ji­mu tarp­tau­ti­niuo­se vers­lo san­do­riuo­se ir tap­ti pil­na­tei­se EB­PO dar­bo gru­pės dėl pa­pir­ki­nė­ji­mo tarp­tau­ti­niuo­se vers­lo san­do­riuo­se na­re.