Kels mokytojų kvalifikaciją dėl pilietinio ugdymo
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ke­ti­na kel­ti mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos, pi­lie­ti­nio ug­dy­mo klau­si­mais.

„Šiuo me­tu pra­dė­ta dis­ku­si­ja dėl mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo prog­ra­mos ren­gi­mo, ku­ri ga­lė­tų bū­ti na­cio­na­li­nio lyg­mens ir Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tro akre­di­tuo­ta, tad tap­tų nau­ja pi­lie­ti­nio ug­dy­mo ir ki­tų da­ly­kų mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­nė prie­mo­nė“, - BNS tei­gė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams Vai­do­tas Lin­kus.

Pa­sak jo, pla­nuo­ja­ma, kad kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo prog­ra­mos truk­mė bū­tų ne ma­žiau nei 30 aka­de­mi­nių va­lan­dų.

„Pla­nuo­ja­ma, kad prog­ra­ma bus su­da­ry­ta iš ke­lių mo­du­lių, su­de­da­mų­jų da­lių, su­si­ju­sių su da­bar­ti­nė­mis ak­tua­li­jo­mis: ša­lies sau­gu­mo ele­men­tai, in­for­ma­ci­nis ka­ras ir me­di­jų raš­tin­gu­mas, kraš­to gy­ny­ba ir taip to­liau. Ji bū­tų įgy­ven­di­na­ma per sa­vi­val­dy­bių Švie­ti­mo sky­rius. KAM in­dė­lis šio­je prog­ra­mo­je bū­tų - bend­ra­dar­bia­vi­mas ren­giant prog­ra­mos tu­ri­nį ir de­ri­nant rei­ka­lin­gus ka­ri­nius ar ki­tus lek­to­rius, ga­lin­čius teik­ti in­for­ma­ci­ją apie bend­rą sau­gu­mo si­tua­ci­ją“, - sa­kė V.Lin­kus.

Ki­tą sa­vai­tę KAM, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) pa­si­ra­šys bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

ŠMM Vie­šų­jų ry­šių sky­rius BNS nu­ro­dė, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp šių ins­ti­tu­ci­jų vy­ko nuo 2008 me­tų, o ket­vir­ta­die­nį su­tar­tis bus at­nau­jin­ta.

„At­nau­ji­na­ma su­tar­tis bus kon­kre­tes­nė. Ak­ty­ves­nis šių įstai­gų bend­ra­dar­bia­vi­mas stip­rins pi­lie­ti­nį bei pa­trio­ti­nį vai­kų ir jau­ni­mo ug­dy­mą, pa­dės ge­riau su­vok­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, gy­ny­bos svar­bą“, - ra­šo­ma ŠMM ko­men­ta­re.

Su­tar­ty­je ŠMM įsi­pa­rei­gos bend­ra­dar­biau­ti su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja reng­da­ma pa­si­ren­ka­mo­jo da­ly­ko, skir­to ša­lies gy­ny­bos te­ma­ti­kai, prog­ra­mą, at­nau­jin­da­ma bend­rą­sias prog­ra­mas, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kon­sul­tuo­sis su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mais. Bus sie­kia­ma in­for­muo­ti mo­ki­nius apie ga­li­my­bes rink­tis ka­rio pro­fe­si­ją, sa­va­no­riš­kai reng­tis vals­ty­bės gy­ny­bai.

KAM sa­vo ruo­žtu įsi­pa­rei­gos re­gu­lia­riai in­for­muo­ti švie­ti­mo įstai­gas apie ga­li­my­bes su­si­pa­žin­ti su kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos, įskai­tant ka­riuo­me­nę, veik­la. Taip pat bus ska­ti­na­mas švie­ti­mo įstai­gų ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo sri­ty­je.

„Dė­me­sys pi­lie­ti­niam ir pa­trio­ti­niam ug­dy­mui yra vie­nas iš pa­grin­di­nių Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tų. Stip­rin­da­mi bend­ra­dar­bia­vi­mą su švie­ti­mo įstai­go­mis ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga, sie­kia­me su­da­ry­ti są­ly­gas in­ten­sy­viau ug­dy­ti jau­nų žmo­nių pi­lie­ti­nes, pa­trio­ti­nes ir tau­ti­nes nuo­sta­tas, ska­tin­ti par­ei­gą ir at­sa­ko­my­bę reng­tis tė­vy­nės gy­ny­bai“, - sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Šau­lių są­jun­ga su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­gos or­ga­ni­zuo­ti bend­rą Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos, vai­kų ir jau­ni­mo veik­lą, ini­ci­juo­ti ir rem­ti jau­nų­jų šau­lių bū­re­lių veik­lą mo­kyk­lo­se ir da­ly­vau­ti jo­je. ŠMM vie­šų­jų ry­šių sky­rius BNS nu­ro­dė, kad į Šau­lių są­jun­gos veik­lą da­bar yra įsi­trau­ku­sios dau­giau nei 100 Lie­tu­vos mo­kyk­lų.