Kelių priežiūros įmonių reforma žada sutaupyti milijonus eurų
Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė per­duo­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lius, ku­riuos iki šiol pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dė 11 ke­lių prie­žiū­ros įmo­nių. Šis spren­di­mas – dar vie­nas svar­bus žings­nis sie­kiant efek­ty­ves­nio vals­ty­bės tur­to val­dy­mo.

„Vy­riau­sy­bė pa­si­ren­gu­si vyk­dy­ti ryž­tin­gą re­for­mą, ku­rios me­tu bus pert­var­ko­mos vals­ty­bės įmo­nės, iš­gry­ni­na­mos jų vyk­do­mos funk­ci­jos, sie­kia­ma mak­si­ma­lios nau­dos vi­suo­me­nei, di­di­na­mas vals­ty­bės tur­to nau­do­ja­mo efek­ty­vu­mas. Tai yra ne tik prog­ra­mi­nis už­da­vi­nys, bet ir Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mas“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

At­ei­ty­je nu­ma­to­ma cen­tra­li­zuo­ti val­dy­mą ir 11-ka vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių prie­žiū­rą vyk­dan­čių vals­ty­bės įmo­nių ap­jung­ti į vie­ną įmo­nę. Tai leis už­ti­krin­ti efek­ty­vią ke­lių tink­lo prie­žiū­rą ir kas­met su­tau­py­ti bent po 8,5 mln. eu­rų.