Kelių chuliganą pakeleivio mirtis atvedė į teisiamųjų suolą
Ute­nos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra per­da­vė į teis­mą nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je mo­lė­tiš­kis –daug­kar­ti­nis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jas – kal­ti­na­mas ne­blai­vus va­žiuo­da­mas mo­to­cik­lu su­kė­lęs ava­ri­ją, per ku­rią žu­vo žmo­gus. 

Mo­lė­tų ra­jo­ne gy­ve­nan­tis 33 me­tų vy­ras į tei­sia­mų­jų suo­lą sės dėl 2014 me­tų lie­pos 6 d. su­kel­tos ava­ri­jos. Tą­dien, apie 11 val., jis ne­se­niai nu­si­pirk­tu spor­ti­niu mo­to­cik­lu at­va­žia­vo prie kai­mo kul­tū­ros na­mų, kur bend­ra­vo su pa­žįs­ta­mais vie­tos gy­ven­to­jais.

Nors ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nės dėl anks­tes­nių KET pa­žei­di­mų bei bu­vo ne­blai­vus – vė­liau jam nu­sta­ty­tas 2,90 prom. gir­tu­mas – jis pa­si­siū­lė pa­vė­žin­ti vy­rus sa­vo mo­to­cik­lu. Iš pra­džių mo­to­cik­li­nin­kas pa­ve­žio­jo vie­ną vie­ti­nį gy­ven­to­ją, o po to iš­va­žia­vo su 56 me­tų vy­riš­kiu. Ap­sau­gi­nį šal­mą dė­vė­jo tik vai­ruo­to­jas, nes te­tu­rė­jo tik vie­ną.

Ne­lai­mė įvy­ko jiems vos iš­va­žia­vus iš kai­mo. Lenk­da­mas ta pa­čia kryp­ti­mi va­žiuo­jan­tį trak­to­rių, mo­to­cik­li­nin­kas tren­kė­si į trak­to­riaus tem­pia­mo žo­lės smul­kin­tu­vo ga­li­nę da­lį.

Ava­ri­jo­je bu­vo su­ža­lo­ti abu mo­to­cik­lu va­žia­vę vy­rai. Su­nkią trau­mą pa­ty­ręs mo­to­cik­lo ke­lei­vis, nu­vež­tas į Ute­nos li­go­ni­nę, mi­rė.

Dėl ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, ku­rio me­tu žu­vo žmo­gus, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Mo­lė­tų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai, o ty­ri­mui va­do­va­vo Ute­nos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Gin­ta­ras Če­kuo­lis. Jis jau per­da­vė šią by­lą nag­ri­nė­ti Mo­lė­tų apy­lin­kės teis­mui.

Pro­ku­ro­ras G. Če­kuo­lis įsi­ti­ki­nęs, kad skau­džios ne­lai­mės bū­tų bu­vę ga­li­ma iš­veng­ti, jei ne ne­pa­tei­si­na­mas kal­ti­na­mo­jo el­ge­sys. Kal­ti­na­ma­sis – nuo­la­ti­nis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jas. Vien dėl vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam jis nuo 2004 me­tų po­li­ci­jos par­ei­gū­nams yra įkliu­vęs 7 kar­tus ir už šiuos pa­žei­di­mus jam bu­vo skir­tos tūks­tan­ti­nės bau­dos, ke­lis kar­tus ati­mta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes bei kon­fis­kuo­ti du au­to­mo­bi­liai, ta­čiau sa­vo el­ge­sio vy­ras ne­pa­kei­tė. Pa­sak pro­ku­ro­ro, vie­ną sy­kį šiam mo­lė­tiš­kiui, įkliu­vu­siam prie vai­ro, bu­vo nu­sta­ty­tas net 3,05 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Pa­sta­rą­jį kar­tą su­nkaus gir­tu­mo laips­nio ir ne­tu­rin­tį tei­sės vai­ruo­ti vy­rą par­ei­gū­nai su­lai­kė 2013 me­tų ko­vą. Tuo­met vy­riš­kis dar ban­dė įsiū­ly­ti po­li­ci­nin­kams 600 li­tų ky­šį, to­dėl už tai bu­vo nu­teis­tas – nu­baus­tas bau­da. O už KET pa­žei­di­mus mo­lė­tiš­kiui skir­ta 20 par­ų areš­to ir kon­fis­kuo­tas au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau skau­di ava­ri­ja įro­do, kad šios baus­mės mo­lė­tiš­kio ne­atg­ra­sė sės­ti gir­tam prie vai­ro.

Už tai, kad ne­blai­vus ir pa­žei­dęs ke­lių eis­mo sau­gu­mo tai­syk­les su­kė­lė ava­ri­ją, ku­rios me­tu žu­vo žmo­gus, jam gre­sia nuo 3 iki 10 me­tų ne­lais­vės.