Kelionių organizatoriai praneša, jog Turkijoje yra apie 2 tūkst. turistų iš Lietuvos
Tur­ki­jos, kur šeš­ta­die­nį nak­tį ban­dy­ta įvyk­dy­ti ka­ri­nį per­vers­mą, ku­ror­tuo­se šiuo me­tu yra apie 2 tūkst. tu­ris­tų iš Lie­tu­vos. Šeš­ta­die­nį apie pie­tus 360 jų grįž­ta į Vil­nių.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ras“ rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Do­vi­lė Zap­ku­tė BNS pra­ne­šė, kad Tur­ki­jo­je iš vi­so yra 1050 įmo­nės klien­tų: An­ta­li­jo­je – 568, Ala­ni­jos ku­ror­tuo­se – 388, Da­la­ma­no – 94. Tuo me­tu Stam­bu­le ir An­ka­ro­je įmo­nės klien­tų nė­ra.

Pa­sak jos, vė­ly­vą sek­ma­die­nio va­ka­rą į Tur­ki­jos ku­ror­tus iš Vil­niaus tu­rė­tų iš­vyk­ti dar vie­na tu­ris­tų gru­pė.

Ki­to ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus – „Tez Tour“ – at­sto­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė BNS pra­ne­šė, kad Tur­ki­jo­je poil­siau­ja taip pat apie 1000 bend­ro­vės klien­tų. Ar­ti­miau­sias jos skry­dis į An­ta­li­ją nu­ma­ty­tas pir­ma­die­nį – tuo­met tu­rė­tų iš­skris­ti 89 tu­ris­tai.

„Ku­ror­tuo­se yra ra­mu. Su tu­ris­tais pa­lai­ko­me ry­šį, taip pat siū­lo­me va­do­vau­tis Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, ne­iti iš vieš­bu­čio te­ri­to­ri­jos, veng­ti su­si­bū­ri­mo vie­tų, pa­lai­ky­ti ry­šį su ar­ti­mai­siais, sek­ti spau­dą. Nuo­lat ste­bi­me si­tua­ci­ją, pa­lai­ko­me ry­šį su ko­le­go­mis Tur­ki­jo­je“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vė Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė BNS pa­tvir­ti­no, kad Tur­ki­jo­je šiuo me­tu yra apie 2 tūkst. tu­ris­tų iš Lie­tu­vos. Anot jos, de­par­ta­men­tas re­ko­men­duo­ja su­si­lai­ky­ti nuo ke­lio­nių į ne­ra­mu­mų kre­čia­mą ša­lį.

„La­bai su­ne­ri­mę ste­bi­me si­tua­ci­ją Tur­ki­jo­je, bet pa­na­šu, kad pa­dė­tis ten rims­ta, gy­ve­ni­mas grįž­ta į įpras­tas vė­žes. Jei tik Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duos ne­be­vyk­ti į Tur­ki­ją, tai au­to­ma­tiš­kai stab­dy­si­me skry­džius į prie­kį ir vyks tik skry­džiai at­gal su grįž­tan­čiais tu­ris­tais. Bet tu­riu vil­ties, kad vis­kas ap­rims ir ga­lė­si­me ki­tą ry­tą pra­bus­ti ra­miai“, – BNS sa­kė J.Kaz­laus­kie­nė.

„Vie­nin­te­lė re­ko­men­da­ci­ja – su­si­lai­ky­ti, nes pa­dė­tis – ne­pap­ras­ta. An­ta­li­jo­je ir ki­tuo­se ku­ror­tuo­se, ku­rie yra to­li nuo sos­ti­nės Stam­bu­lo, kaip ir ra­mu, bet da­bar si­tua­ci­ja ki­to­kia – tai ne te­ro­ris­ti­nis ak­tas, o ga­li­mas per­vers­mas, tai lie­čia vi­są ša­lį, į tai ne­ga­li ne­rea­guo­ti ir An­ta­li­ja, Bod­ru­mas bei ki­ti ku­ror­tai“, – kiek anks­čiau šeš­ta­die­nį BNS sa­kė Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vė.

Į An­ta­li­jos ku­ror­tą Tur­ki­jos pie­tuo­se anks­ty­vą šeš­ta­die­nio ry­tą iš Vil­niaus oro uos­to iš­skri­do per 300 ke­lei­vių, o apie 12–13 val. iš An­ta­li­jos grįž­ta du pil­ni lėk­tu­vai su 360 tu­ris­tų, pir­ku­sių „No­va­tu­ro“ ir „Tez Tour“ ke­lio­nes, BNS in­for­ma­vo Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vės „Small Pla­net Air­li­nes“ Mar­ke­tin­go de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Si­mo­nas Bart­kus. Pa­sak jo, nu­ma­ty­ti skry­džiai vyks to­liau, ta­čiau si­tua­ci­ja ati­džiai ste­bi­ma.

Sek­ma­die­nį ry­te nu­ma­ty­ti ir bend­ro­vės „Free­bird Air­li­nes“ skry­džiai iš An­ta­li­jos ir iš Vil­niaus. Tuo me­tu šeš­ta­die­nį ry­te at­šauk­tas rei­si­nis bend­ro­vės „Tur­kish Air­li­nes“ skry­dis iš Vil­niaus į Stam­bu­lą, o sek­ma­die­nio va­ka­ri­nis jos rei­sas kol kas ne­at­šauk­tas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius BNS pra­ne­šė, kad jo ži­nio­mis, lie­tu­viai per ne­ra­mu­mus Tur­ki­jo­je ne­nu­ken­tė­jo, o Stam­bu­le ir An­ka­ro­je, kur dau­giau­siai vy­ko ka­ri­niai veiks­mai, yra 150–200 lie­tu­vių.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja šeš­ta­die­nį par­agi­no lie­tu­vius su­si­lai­ky­ti nuo ke­lio­nių į Tur­ki­ją.