Keliolika Seimo narių galimai pažeidė privačių interesų deklaravimo tvarką
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) at­li­ko pir­mi­nį Sei­mo na­rių pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų pa­ti­kri­ni­mą ir jo me­tu nu­sta­tė pen­kio­li­ka ga­li­mai dek­la­ra­vi­mo tvar­ką pa­žei­du­sių po­li­ti­kų.

Šią ana­li­zę VTEK at­li­ko at­siž­velg­da­ma į ži­niask­lai­do­je šių me­tų sau­sį ir va­sa­rį pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie Sei­mo na­rių ga­li­mai ne­dek­la­ruo­tus au­to­mo­bi­lių nuo­mos san­do­rius. VTEK pa­ti­kri­no šias ap­lin­ky­bes, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kaip po­li­ti­kai lai­ko­si pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo ter­mi­nų.

VTEK ana­li­zė ro­do, jog da­lis Sei­mo na­rių duo­me­nis apie su­da­ry­tus au­to­mo­bi­lių nuo­mos ar pir­ki­mo san­do­rius dek­la­ra­ci­jo­se nu­ro­dė ne­tiks­liai, ne­iš­sa­miai, pa­vė­luo­tai ar­ba šios in­for­ma­ci­jos vi­sai ne­pa­tei­kė. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad, pra­dė­ję ei­ti nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­rio par­ei­gas, kai ku­rie po­li­ti­kai dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus pa­vė­la­vo, o aš­tuo­ni iš jų iki šiol nė­ra at­nau­ji­nę sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų kaip per­rink­ti Sei­mo na­riai. Pa­žei­di­mus ga­li­mai pa­da­rė Sei­mo na­riai Man­tas Ado­mė­nas, Ri­mas And­ri­kis, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Li­nas Bal­sys, Al­gir­das But­ke­vi­čius, Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, Dai­nius Krei­vys, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, An­ta­nas Ma­tu­las, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Ar­tū­ras Skar­džius, Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius bei Ire­na Šiau­lie­nė.

Su­rink­tus duo­me­nis VTEK per­da­vė Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai (SEPK).

VTEK informacija