Keliautojams Rusija – vis nesvetingesnė
Ru­si­ja ne­no­ri bū­ti pa­trauk­li nei ke­liau­to­jams, nei ve­žė­jams – pla­nuo­ja­mi vis nau­ji mo­kes­čiai ar­ba ple­čia­ma esa­mų ba­zė. Nors kai­my­nė ti­ki­na tai da­ran­ti vien iš pra­gma­ti­nių pa­ska­tų, esą ke­liams tvar­ky­ti kas­met rei­kia dau­giau lė­šų, Lie­tu­vos vers­li­nin­kai ir po­li­ti­kai įžvel­gia ki­to­kią po­teks­tę.

Ru­si­jos trans­por­to mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė apie su­ma­ny­mą plės­ti va­žia­vi­mo fe­de­ra­li­niais ke­liais mo­kes­čio, ku­ris ren­ka­mas per sis­te­mą „Pla­ton“, tai­ky­mą ir juo ap­mo­kes­tin­ti ma­ši­nas, sve­rian­čias per 3,5 to­nos. Ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je šį mo­kes­tį, ma­tyt, pri­va­lės mo­kė­ti vi­sų trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jai. Iki šiol juo bu­vo ap­mo­kes­ti­na­mas trans­por­tas, ku­rio svo­ris vir­ši­ja 12 to­nų.

Pa­si­tel­kė mokslininkus

Kaip šio­mis die­no­mis pra­ne­šė Ru­si­jos ži­niask­lai­da, ša­ly­je ku­ria­mas pre­teks­tas „Pla­ton“ mo­kes­tį tai­ky­ti kuo dau­giau trans­por­to prie­mo­nių. Tam pa­si­telk­ti net Aukš­to­sios eko­no­mi­kos mo­kyk­los moks­li­nin­kai. Esą jie tu­ri įro­dy­ti, ar iš tie­sų tiks­lin­ga mi­nė­tu mo­kes­čiu ap­mo­kes­tin­ti dau­giau kaip 3,5 to­nos sve­rian­čias ma­ši­nas. Ma­no­ma, kad moks­li­nin­kų iš­va­dos bus pa­lan­kios idė­jos au­to­riams. Aukš­to­sios eko­no­mi­kos mo­kyk­los Trans­por­to po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Mi­chai­las Blin­ki­nas Ru­si­jos ži­niask­lai­dai pa­tvir­ti­no, kad bū­tų lo­giš­ka ap­mo­kes­tin­ti vi­sas fe­de­ra­li­niais ke­liais rie­dan­čias trans­por­to prie­mo­nes, tarp jų – leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, ne­išs­ki­riant nė elek­tro­mo­bi­lių.

Spė­ja­ma, jog pla­nams plės­ti mo­kė­to­jų bū­rį da­ro įta­ką ir tai, kad sis­te­mą „Pla­ton“ val­do pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ar­ti­mo bi­čiu­lio Ar­ka­di­jaus Ro­ten­ber­go sū­nus Igo­ris ir „RT-in­vest“ fon­das. Per­nai jis su­rin­ko 22,9 mlrd. rub­lių (337 mln. eu­rų) pa­ja­mų.

Lie­tu­vos ve­žė­jų tei­gi­mu, mo­kes­čio tai­ky­mą Ru­si­ja jau su­griež­ti­no šių me­tų pa­va­sa­rį – at­si­sa­kė vien­kar­ti­nių ke­lio­nės la­pų (iki tol juos bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti iš „Pla­ton“ sis­te­mos ad­mi­nis­tra­to­rių). Vals­ty­bės Dū­mai pa­ko­re­ga­vus tvar­ką, nuo ba­lan­džio vi­du­rio fe­de­ra­li­nės reikš­mės ke­liais su­nkes­nėms kaip 12 to­nų trans­por­to prie­mo­nėms lei­džia­ma va­žiuo­ti tik jų val­dy­to­jams už­si­re­gis­tra­vus „Pla­ton“ sis­te­mo­je ir su­mo­kė­jus už va­žia­vi­mą mo­ka­mais ke­lias.

Tiems, ku­rie ne­su­mo­ka mo­kes­čio, ski­ria­ma bau­da iki 5 tūkst. rub­lių (maž­daug 73 eu­rai), už pa­kar­to­ti­nį nu­si­žen­gi­mą – 10 tūkst. rub­lių (apie 147 eu­rus). Ar vi­si ve­žė­jai yra su­si­mo­kė­ję, ti­kri­na­ma 481 vaiz­do kon­tro­lės pos­te. Tą pa­tį da­ro 200 au­to­mo­bi­lių, tu­rin­čių fil­ma­vi­mo ka­me­ras.

Bū­tų stip­rus smūgis

Kro­vi­nių ga­be­ni­mu Lie­tu­vo­je, Ru­si­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se už­sii­man­čio Trans­por­to pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rius Gied­rius Lu­bas pa­brė­žė, kad vers­lo są­ly­gos Ru­si­jo­je mū­sų ve­žė­jams ir taip nuo­lat pra­stė­ja, o nau­ji Mask­vos pla­nai jas dar la­biau pa­blo­gins. „Nuo ki­tų me­tų įve­da­ma iš­anks­ti­nio elek­tro­ni­nio kro­vi­nių dek­la­ra­vi­mo tvar­ka, ku­ria ga­lė­si­me nau­do­tis tik per par­tne­rius Ru­si­jo­je“, – sa­kė jis. Ir pri­dū­rė, kad to­kia pa­gal­ba ti­kriau­siai kai­nuos.

Vers­li­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, jog Ru­si­jai ga­lu­ti­nai nu­spren­dus va­žia­vi­mo fe­de­ra­li­niais ke­liais mo­kes­čiu ap­mo­kes­tin­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rių svo­ris vir­ši­ja 3,5 to­nos, lie­tu­vių ve­žė­jams šio­je ša­ly­je bus su­duo­tas stip­rus smū­gis. „Kai ku­rių įmo­nių bū­tent ne itin di­de­lės ke­lia­mo­sios ga­lios au­to­mo­bi­liai ga­be­na di­džią­ją da­lį kro­vi­nių“, – pa­žy­mė­jo G. Lu­bas. Jis Ru­si­jos val­džios už­mo­juo­se įžvel­gia vien sa­vų ve­žė­jų pro­te­ga­vi­mą.

Ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Klei­naus­kas pa­tvir­ti­no, kad kai ku­rie Lie­tu­vos ve­žė­jai kro­vi­nius ga­be­na ir leng­ves­nė­mis nei 12 to­nų trans­por­to prie­mo­nė­mis. Jei­gu Ru­si­ja įgy­ven­dins sa­vo su­ma­ny­mą, jiems teks su­si­dur­ti su to­kiais pat su­nku­mais, ko­kių pa­ti­ria di­džių­jų kro­vi­nių ve­žė­jai, – už va­žia­vi­mą Ru­si­jos ke­liais rei­kės mo­kė­ti du mo­kes­čius. Vie­ną – už nau­do­ji­mo­si ke­liais lai­ką, ku­ris yra Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čių vin­je­čių ati­tik­muo, ki­tą – mo­ka­mą per „Pla­ton“ sis­te­mą.

„Bū­tų lo­giš­ka, kad įve­dus „Pla­ton“ mo­kes­tį vi­soms ko­mer­ci­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, ku­rių bend­ro­ji ma­sė vir­ši­ja 3,5 to­nos, ki­tas mo­kes­tis bū­tų pa­nai­kin­tas. Vis dėl­to ti­kė­tis pi­ges­nio va­žia­vi­mo Ru­si­jos ke­liais ne­ver­tė­tų“, – kal­bė­jo „Li­na­vos“ at­sto­vas. Jis pa­ti­ki­no, kad kol kas ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie nau­ją­jį mo­kes­tį ne­gau­ta.

Pa­pil­do­mos kliūtys

Ru­si­jos val­džios ini­cia­ty­va be­veik kas­met ke­liau­to­jams ir kro­vi­nių ve­žė­jams par­en­gia­ma vis nau­jų iš­šū­kių. Nuo šio ru­dens Ru­si­ja nei įsi­lei­džia per Bal­ta­ru­si­ją į Ru­si­ją vyks­tan­čių ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių, nei iš­lei­džia. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da bus pra­dė­ta ne­įleis­ti ir kro­vi­nių sau­su­mos ke­liais į Ru­si­ją ve­žan­čių vil­ki­kų iš tre­čių­jų ša­lių, tarp jų ir ES.

„Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad Ru­si­jos trans­por­to mi­nis­te­ri­ja par­en­gė tei­sės ak­tus, pa­gal ku­riuos nuo ki­tų me­tų vi­du­rio nu­ma­to­ma ap­mo­kes­tin­ti vi­sus vals­ty­bės sie­ną ker­tan­čius au­to­mo­bi­lius ir ge­le­žin­ke­liu ve­ža­mus kro­vi­nius. Au­to­mo­bi­liai bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mi at­siž­vel­giant į jų ka­te­go­ri­ją ir svo­rį, ge­le­žin­ke­liu ga­be­na­mi kro­vi­niai – pa­gal jų svo­rį.

Pra­ne­ša­ma, kad su­rink­ti pi­ni­gai bus skir­ti pa­sie­nio punk­tams mo­der­ni­zuo­ti. Pa­sak Ru­si­jos trans­por­to mi­nis­tro pa­va­duo­to­jo Alek­se­jaus Cy­de­no­vo, tam rei­kė­tų maž­daug 250 mlrd. Ru­si­jos rub­lių (3,63 mlrd. eu­rų), mat šiuo me­tu tik apie 20 proc. iš 314 esa­mų kon­tro­lės punk­tų ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus.

Le­mia po­li­ti­niai siekiai

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys par­la­men­ta­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog ne­rei­kė­tų per­ne­lyg ste­bė­tis Ru­si­jos el­ge­siu, nes šios ša­lies eko­no­mi­ka iš­gy­ve­na ne ge­riau­sius lai­kus. Kai vals­ty­bei stin­ga pi­ni­gų, ji vi­saip sie­kia su­rink­ti kuo dau­giau mo­kes­čių. Kar­tu ban­do­ma ap­sau­go­ti sa­vo rin­ką, ypač pa­slau­gų sri­tį, kad jo­je su­ma­žė­tų už­sie­nio bend­ro­vių vaid­muo.

„Lie­tu­vos ve­žė­jai net Ru­si­jo­je su­da­ro di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją jos ve­žė­jams. Itin sėk­min­gai vei­kia „Li­na­va“. To­dėl ir no­ri­ma su­ma­žin­ti tiek mū­sų ša­lies, tiek ki­tų gre­ti­mų vals­ty­bių vers­lo įta­ką“, – tvir­ti­no A. Ažu­ba­lis. Jo ma­ny­mu, ir šiuo at­ve­ju Ru­si­ja pir­miau­sia sie­kia įgy­ven­din­ti sa­vo geo­po­li­ti­nius tiks­lus – su jai ne­pa­ran­kio­mis ša­li­mis tu­rė­ti kuo ma­žiau eko­no­mi­nių rei­ka­lų.