Keli „valstiečiai“ žvalgosi prieglobsčio kitur
Val­dan­čio­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jo­je – pra­stos nuo­tai­kos. Strin­gant re­for­moms, krin­tant par­ti­jos rei­tin­gams ir di­dė­jant ideo­lo­gi­nei ta­kos­ky­rai, mig­ruo­jan­čių frak­ci­jos at­sto­vų pa­vyz­dys tam­pa vis pa­trauk­les­nis. Ar­ti­miau­siu me­tu ją ga­li pa­lik­ti trys ar ke­tu­ri na­riai.

LVŽS frak­ci­jos na­rių ne­džiu­gi­na ar­tė­jan­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­ga ir bū­si­mo at­ok­vė­pio nuo­jau­ta. Per ne­ofi­cia­lius po­kal­bius pri­pa­žįs­ta­ma, kad jau ku­rį lai­ką par­ti­jos ly­de­rio ir frak­ci­jos se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio žo­dis nė­ra toks au­to­ri­te­tin­gas kaip anks­čiau, to­dėl vis su­nkiau se­ka­si de­rin­ti nuo­mo­nes bei pri­im­ti spren­di­mus. Gal to­dėl ir pats R. Kar­baus­kis Sei­me ma­to­mas vis re­čiau. Už­si­me­na­ma, kad pyk­čio frak­ci­jo­je ky­la dėl vis dar ne­ma­to­mų Vy­riau­sy­bės dar­bo vai­sių, nors Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ža­dais kol kas esą ti­ki­ma.

Dar vie­nas ne­pa­si­ten­ki­ni­mo šal­ti­nis – LVŽS rei­tin­gų smu­ki­mas. Bai­mi­na­ma­si, kad šios po­li­ti­nės jė­gos ne­iš­tik­tų Arū­no Va­lins­ko su­bur­tos Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos li­ki­mas. 2009-ai­siais, pra­ėjus ge­ram pus­me­čiui po rin­ki­mų, „pri­si­kė­lė­liai“ pra­ra­do rei­tin­gus, su­si­py­ko ir su­ski­lo. Be to, už­kre­čia­mas ga­li bū­ti ir pra­ėju­sią sa­vai­tę LVŽS frak­ci­ją pa­li­ku­sios Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės pa­vyz­dys.

Zon­duo­ja si­tua­ci­ją

Anot „Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių, kai ku­rie LVŽS frak­ci­jos na­riai jau ėmė žval­gy­tis, kur ga­lė­tų pri­sig­laus­ti pa­li­kę „vals­tie­čius“. Kaip pa­trauk­liau­sia mi­ni­ma di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja. Kai ku­rie „vals­tie­čiai“ su jos va­do­vais esą jau su­kir­to ran­ko­mis ir ru­dens se­si­ją pra­dės kon­ser­va­to­rių gre­to­se. Ki­tiems pa­trauk­les­nė bū­tų Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė, kur nuo sau­sio dir­ba pir­mas LVŽS frak­ci­jos „mig­ran­tas“ Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis.

TS-LKD ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­slė­pė, kad tam ti­kri po­kal­biai, anot jo, pa­čių „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­va vyks­ta. „Ta­čiau mes pa­tys ti­krai nė vie­no ne­vi­lio­ja­me. Mū­sų du­rys – at­vi­ros, esa­me nu­si­tei­kę ge­ra­no­riš­kai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Be to, jei kar­tais pra­si­dė­tų LVŽS frak­ci­jos griū­tis, po­li­ti­ko žo­džiais, lai­mė­tų tie, ku­rie į TS-LKD frak­ci­ją su­skub­tų pir­mie­ji. To­kiu at­ve­ju jiems bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti ko­kį nors pos­tą Sei­mo ko­mi­te­te ar ko­mi­si­jo­je, vė­liau – rin­ki­mų apy­gar­dą.

TS-LKD frak­ci­jos pa­gau­sė­ji­mas kon­ser­va­to­riams bū­tų nau­din­gas – G. Lands­ber­gis ga­lė­tų tap­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Šiam pos­tui gau­ti jam trūks­ta vos vie­no ar dvie­jų bal­sų.

Pri­im­tų ne vi­sus

Vie­nas tų LVŽS frak­ci­jos na­rių, ku­rie, anot „Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių, ga­lė­tų pe­rei­ti pas kon­ser­va­to­rius, yra Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis. „Gy­ve­ni­mas yra mar­gas. To­dėl nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kaip su­sik­los­tys rei­ka­lai“, – dėl at­ei­ties pla­nų tie­siai ne­at­sa­kė po­li­ti­kas. Sei­mo rin­ki­muo­se jis da­ly­va­vo kaip sa­va­ran­kiš­kas kan­di­da­tas. „E­su ne­prik­lau­so­mas nuo bet ko­kių par­ti­nių rei­ka­lų“, – sa­kė R. Mar­ti­nė­lis.

Šiuo me­tu Ro­kiš­ky­je, sa­vo rin­ki­mų apy­gar­do­je, jis ku­ria pi­lie­ti­nį ju­dė­ji­mą ir apie jo­kią par­ti­ją ne­gal­vo­ja. R. Mar­ti­nė­lis pri­si­pa­ži­no esąs la­biau li­be­ra­lių pa­žiū­rų, ta­čiau ge­rų idė­jų ma­to ir pas kon­ser­va­to­rius, ir pas so­cial­de­mo­kra­tus.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pri­si­pa­ži­no gir­dė­jęs, kad tarp „vals­tie­čių“ yra ne­pa­ten­kin­tų­jų. „Bet mes nė su vie­nu ne­kal­ba­me. Tie­są sa­kant, net ne­ži­nau, ar tuos, ku­rie ne­pa­ten­kin­ti, no­ri­me pri­im­ti. Au­to­ma­tiš­kai to­kie da­ly­kai ti­krai ne­ga­lė­tų įvyk­ti, tu­rė­tu­me kal­bė­tis rim­tai“, – tei­gė li­be­ra­las. Dėl D. Ša­ka­lie­nės vis­kas vy­ko grei­čiau, nes, pa­sak E. Gent­vi­lo, dar ka­den­ci­jos pra­džio­je bu­vo pri­im­tas spren­di­mas siū­ly­ti jai pri­si­dė­ti prie Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos.

Nor­ma­lus pro­ce­sas

LVŽS frak­ci­jos na­rys Po­vi­las Urb­šys ti­ki­no, kad pa­dė­tis jo­je nor­ma­li. „Taip, yra skir­tin­gų nuo­mo­nių, bet tai ne­pe­rau­ga į konf­lik­tus, ku­rie bū­tų trak­tuo­ja­mi kaip ski­li­mas. Kol kas ski­li­mo po­žy­mių ne­ma­tau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė po­li­ti­kas.

Ki­ta ver­tus, jo nuo­mo­ne, kai ku­rių frak­ci­jos ko­le­gų ke­ti­ni­mai kel­ti spar­nus taip pat yra nor­ma­lus pro­ce­sas. „Tva­rių frak­ci­jų Sei­me ne­bū­na. Juo­lab kad LVŽS frak­ci­ja su­for­muo­ta ne pa­gal par­ti­nį, o pa­gal ver­ty­bi­nį, kom­pe­ten­ci­jų pri­nci­pą. Di­de­lė da­lis jos na­rių par­ti­jai ne­prik­lau­so“, – pri­mi­nė P. Urb­šys.

Jis spė­jo, kad per­bė­gė­lių prob­le­ma ga­li pa­aš­trė­ti ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams. Tuo­met tie, ku­rie pas „vals­tie­čius“ at­ėjo esą dėl po­li­ti­nės nau­dos, „ga­li no­rė­ti per­sig­ru­puo­ti į ki­tas frak­ci­jas, ku­rios už­ti­krin­tų jiems tam ti­krą po­li­ti­nį sta­bi­lu­mą“.

Iki šiol LVŽS frak­ci­ją pa­li­ko du as­me­nys – B. Ma­te­lis ir D. Ša­ka­lie­nė, o Gre­ta Kil­di­šie­nė dėl skan­da­lo at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to. Pa­sak P. Urb­šio, į krin­tan­čius par­ti­jos rei­tin­gus frak­ci­jos na­riai rea­guo­ja skir­tin­gai. „Vie­ni ma­no, kad taip ir tu­ri bū­ti, ir aš su tuo su­tin­ku, nes re­for­mos vi­sa­da su­ke­lia su­sip­rie­ši­ni­mą vi­suo­me­nė­je, ypač kai prob­le­mos įsi­se­nė­ju­sios. Ki­ti dėl tų rei­tin­gų iš­gy­ve­na“, – pa­sa­ko­jo P. Urb­šys. Ta­čiau, pa­sak jo, da­rant re­for­mas rei­kia lai­ky­tis sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mos. „Mes sa­vo ta­pa­ty­bę rin­kė­jams su­for­ma­vo­me kaip so­cia­liai jau­trios ir tra­di­ci­nių ver­ty­bių be­si­lai­kan­čios jė­gos. Ir jei kai ku­riais klau­si­mais trau­kia­mės nuo prog­ra­mos ir sa­vo ta­pa­ty­bę mė­gi­na­me li­be­ra­li­zuo­ti, bet ko­kiu at­ve­ju tai yra prob­le­ma“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas. Esą jei LVŽS pa­si­duos li­be­ra­liz­mui, rin­kė­jai „vals­tie­čius“ nu­baus la­biau nei kon­ser­va­to­rius ir so­cial­de­mo­kra­tus.