Keisti pavardę ar vardą bus paprasčiau
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė nau­jas var­do ir pa­var­dės kei­ti­mo tai­syk­les. Jos leis šiuos as­mens duo­me­nis sa­va­ran­kiš­kai keis­ti jau nuo 16 me­tų, o pats pro­ce­sas bus pa­pras­tes­nis.

Ti­ki­ma­si, kad nau­jos tai­syk­lės įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų, o jo­mis la­biau­siai bus pa­ten­kin­ti gy­ve­nan­tie­ji emig­ra­ci­jo­je, nes šiuo me­tu bū­tent jie su­da­ro ne­men­ką vi­sų be­si­kei­čian­čių­jų var­dus ar pa­var­des da­lį. Iš vi­so Lie­tu­vo­je per me­tus tai da­ro per tūks­tan­tį as­me­nų, ne­skai­tant tų, ku­rie pa­var­des kei­čia dėl san­tuo­kos su­da­ry­mo ar jai nu­trū­kus.

Ne taip paprasta

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­li­ma iš­skir­ti du pa­var­dės ir var­do kei­ti­mo pro­ce­dū­rų ti­pus. Pa­pras­tes­nė tai­ko­ma, kai no­ri­ma keis­ti tu­ri­mos pa­var­dės for­mą į ne­nu­ro­dan­čią šei­mi­nės pa­dė­ties, ar­ba prieš­in­gai – po san­tuo­kos su­da­ry­mo sie­kia­ma sa­vo pa­var­dę keis­ti į su­tuok­ti­nio, prie tu­ri­mos pa­var­dės pri­dė­ti su­tuok­ti­nio pa­var­dę, su­sig­rą­žin­ti anks­čiau tu­rė­tą pa­var­dę, keis­ti pa­var­dę į su­gra­ma­tin­tą, keis­ti ma­žy­bi­ne, ma­lo­ni­ne for­ma įra­šy­tą var­dą. Šiais at­ve­jais ne­rei­ka­lin­gas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos su­ti­ki­mas. As­me­niui, krei­pian­tis į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gą, pa­kan­ka pa­teik­ti ar­gu­men­tuo­tą pra­šy­mą.

Ki­tais at­ve­jais pa­si­keis­ti var­dą ar pa­var­dę be Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­ni­mo ne­pa­vyks, ir pro­ce­dū­ra truks apie 2 mė­ne­sius. Pa­var­dę ga­li­ma keis­ti, kai tu­ri­ma pa­var­dė že­mi­na as­mens oru­mą ar yra ne­pa­to­gi var­to­ti, bet lei­džia­ma pa­si­rink­ti tik tė­vų, se­ne­lių, pro­se­ne­lių ar ki­tų pro­tė­vių pa­var­dę. Taip pat jei as­muo no­ri tu­rė­ti tė­vų, se­ne­lių, pro­se­ne­lių ar ki­tų pro­tė­vių, pa­tė­vio (pa­mo­tės), bu­vu­sio glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) pa­var­dę ir tai at­ve­jais, jei tu­ri­mos pa­var­dės for­ma ne­ati­tin­ka to as­mens ly­ties, jei as­muo da­ly­vau­ja liu­dy­to­jų ap­sau­gos prog­ra­mo­je, pa­si­kei­tė pa­var­dę už­sie­nio vals­ty­bė­je, no­ri­ma su­si­trum­pin­ti pa­var­dę, jei­gu ji tra­di­ci­nė­je var­to­se­no­je tu­ri trum­pes­nį, ne­prie­sa­gi­nį va­rian­tą.

Dėl var­do kei­ti­mo da­bar­ti­niai tei­sės ak­tai di­des­nių ri­bo­ji­mų ne­nu­ma­to. Te­rei­kia, kad pa­si­rink­tas var­das ati­tik­tų as­mens ly­tį, ne­prieš­ta­rau­tų ge­rai mo­ra­lei ir vie­ša­jai tvar­kai. Ta­čiau var­dą ar pa­var­dę ga­li keis­ti as­muo, su­lau­kęs 18 me­tų, iš­sky­rus tam ti­kras iš­im­tis, kai lei­džia­ma keis­ti ir ne­pil­na­me­čio vai­ko var­dą ar pa­var­dę.

Pra­šy­mų daugėja

Kas­met Lie­tu­vo­je keis­ti pa­var­dę ar var­dą, ne­sie­jant to su san­tuo­kos su­da­ry­mu ar jos nu­trau­ki­mu, no­ri per tūks­tan­tį as­me­nų. Per­nai to­kių bu­vo bu­vo 1237.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Šiau­lių mies­to me­ri­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Me­le­nie­nė, čia pa­sta­ruo­ju me­tu dau­gė­ja no­rin­čių keis­ti var­dą ar pa­var­dę. „Per­nai to­kių at­ve­jų bu­vo 30, šie­met iki spa­lio 6 die­nos – 37“, – pa­brė­žė ji. Anot V. Me­le­nie­nės, vi­sais at­ve­jais var­do ar pa­var­dės kei­ti­mo prie­žas­tys bu­vo la­bai sva­rios, ki­taip Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­bū­tų iš­da­vu­si lei­di­mo.

Me­ri­jų ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių dar­buo­to­jai pa­ste­bė­jo, kad dau­giau­sia no­rin­čių keis­ti pa­var­dę ar var­dą, ypač tarp iš­vy­ku­sių­jų į už­sie­nį, yra mies­tuo­se. Kai­miš­kuo­siuo­se ra­jo­nuo­se to­kių – ne­daug. „Per me­tus su­lau­kia­me gal tik 5–6 no­rin­čių ir ga­lin­čių keis­ti var­dą ar pa­var­dę as­me­nų. Bet bū­na me­tų, kai to­kių aps­kri­tai ne­at­si­ran­da“, – pri­pa­ži­no Tel­šių ra­jo­no me­ri­jos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Ba­ra­doc­kie­nė.

Ma­ri­jam­po­lės me­ri­jos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ro­ma Gri­gie­nė pa­sa­ko­jo, kad žmo­nės kei­čia jiems ne­pa­tin­kan­čias pa­var­des Blu­sius, Mėš­lius ir pa­na­šias. Taip pat bū­na at­ve­jų, kai vai­kai ne­no­ri tu­rė­ti tė­vo, ku­ris jų ne­au­gi­no, pa­var­dės. Yra ir dar vie­na kei­čian­čių pa­var­dę ar var­dą ka­te­go­ri­ja – gy­ve­nan­tie­ji už­sie­ny­je.

R. Gri­gie­nė pri­si­mi­nė, kad ne­se­niai vie­na mo­te­ris kei­tė var­dą – ne­no­rė­jo va­din­tis Sa­lo­mė­ja, nes už­sie­nio vals­ty­bė­je, ku­rio­je yra įsi­kū­ru­si, to­kio var­do vie­tos gy­ven­to­jai ne­iš­ta­ria. Tad mo­te­ris ta­po Mė­ja.

Ki­ta mo­te­ris, gy­ve­nan­ti Vo­kie­ti­jo­je, dėl var­do Da­lė pa­ty­rė daug ne­pa­to­gu­mų, nes vo­kie­čiai jos var­dą trans­kri­buo­da­vo į Da­le. To­dėl įvai­riuo­se do­ku­men­tuo­se į ją bu­vo krei­pia­ma­si kaip į vy­rą. „Il­gai­niui tai ją ėmė er­zin­ti. To­dėl mo­te­ris pa­kei­tė sa­vo var­dą – ta­po Da­li­ja, ir prob­le­mos iš­sisp­ren­dė“, – sa­kė R. Gri­gie­nė.

Bus lengviau

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius, nu­ma­ty­ta ne­ma­žai nau­jo­vių, ku­rios tu­rė­tų pa­gel­bė­ti žmo­nėms, no­rin­tiems grei­čiau ir pa­pras­čiau pa­keis­ti sa­vo var­dą ar pa­var­dę.

Be to, jie tu­rės dau­giau lais­vės su­teik­da­mi pa­var­dę sa­vo vai­kams. „Pir­miau­sia, vai­kas ga­lės tu­rė­ti ne tik mo­ti­nos ar tik tė­vo pa­var­dę, kaip yra da­bar, bet dvi­gu­bą, jun­gia­mą brūkš­ne­liu“, – sa­kė A. Ku­tre­vi­čius.

Anot jo, ma­ži­nant ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą nu­ma­to­ma tam ti­krais at­ve­jais dėl var­do ar pa­var­dės kei­ti­mo ne­rei­ka­lau­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos lei­di­mo – pa­kaks ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus spren­di­mo. „Keis­ti var­dą bei keis­ti pa­var­dę į tė­vų pa­var­dę bus pa­pras­čiau. Bet no­rin­tie­ji keis­ti pa­var­dę į se­ne­lių tu­rės su­lauk­ti mi­nis­te­ri­jos lei­di­mo“, – aiš­ki­no A. Ku­tre­vi­čius.

Dar vie­na nau­jo­vė – keis­ti sa­vo pa­var­dę ar var­dą be tė­vų su­ti­ki­mo ir be Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos lei­di­mo ga­lės as­me­nys ne nuo 18 me­tų, kaip yra da­bar, bet nuo 16 me­tų. Mat tiek me­tų su­lau­kę jau­nuo­liai at­sii­ma pa­są ir ta­pa­ty­bės kor­te­lę.