Keisti Neries krantinės vingiai
Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius gi­ria­si, kad vie­nas svar­biau­sių per me­tus jo nu­veik­tų dar­bų – pra­dė­ta Ne­ries kran­ti­nės re­kons­truk­ci­ja. Kal­bant apie šį pro­jek­tą kuk­liai nu­ty­li­ma, kad pir­mie­ji kran­ti­nių re­mon­to dar­bai bu­vo at­lik­ti ne­ga­vus rei­ka­lin­gų lei­di­mų, o sta­ty­bi­nės me­džia­gos per­ka­mos iš sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tos bend­ro­vės be kon­kur­so.

„30 me­tų ne­re­mon­tuo­tos Ne­ries kran­ti­nės tvar­ky­mo dar­bai įsi­bė­gė­jo: prie Ka­ra­liaus Min­dau­go til­to de­ši­nia­ja­me kran­te vi­siš­kai su­re­mon­tuo­ta apie 500 me­trų dan­gos. Iš­ar­džius dau­giau kaip 2300 iš­tru­pė­ju­sių se­nų plokš­čių, iš kran­ti­nės bu­vo iš­vež­ta apie 1600 to­nų sta­ty­bi­nio lau­žo ir pa­klo­ta apie 30 tūkst. nau­jų plokš­čių ir trin­ke­lių“, – nu­ro­do­ma šią sa­vai­tę pa­skelb­to­je 2015 me­tų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos at­as­kai­to­je.

Vi­di­niuo­se Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tuo­se šis pra­ėju­sį rug­sė­jį įgy­ven­din­tas pro­jek­tas va­di­na­mas ki­taip: Ne­ries kran­ti­nės ties Žve­jų gat­ve re­mon­to ir ava­ri­nės būk­lės lik­vi­da­vi­mo dar­bai. Ar­gu­men­tuo­da­ma, kad tvar­ky­ti 500 me­trų kran­ti­nės at­kar­pą rei­kė­jo dėl jos ava­ri­nės būk­lės, sa­vi­val­dy­bė dar­bus pra­dė­jo ne­pra­šy­da­ma tam rei­ka­lin­gų lei­di­mų, ne­de­rin­da­ma su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. La­bai sku­bin­tą pro­jek­tą įgy­ven­din­ti bu­vo pa­ves­ta mies­to bend­ro­vei „Grin­da“, pa­pras­tai at­lie­kan­čiai ei­na­muo­sius mies­to gat­vių re­mon­to dar­bus. Ne­įvar­di­ja­ma sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja, apk­lau­su­si ke­lias su „Grin­da“ su­tar­tis tu­rin­čias įmo­nes, be kon­kur­so at­rin­ko me­džia­gų tie­kė­ją. Jam pa­ti­kė­ta pri­sta­ty­ti ne tik 500 me­trų ruo­žui rei­ka­lin­gas trin­ke­les, bet ir vi­sai kran­ti­nei – per šiuos me­tus ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti sep­ty­nis ki­lo­me­trus – at­nau­jin­ti skir­tas me­džia­gas.

Žilvino Šilgalio manymu, įgyvendindama krantinių rekonstrukciją ne dalimis, bet visą iš karto, Vilniaus savivaldybė galėjo sutaupyti, nes per viešųjų pirkimų konkursus galima išsiderėti palankesnes sąlygas ir geresnes kainas.Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Pro­jek­tuo­to­jai atsisakė

Sos­ti­nės Ne­ries kran­ti­nių at­gai­vi­ni­mo idė­ja – ne šios Vil­niaus val­džios su­ma­ny­mas. Dar pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je anks­tes­nės ka­den­ci­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė mies­to įmo­nės „Vil­niaus pla­nas“ nuo 2012-ųjų reng­tam itin am­bi­cin­gam kran­ti­nių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tui, pa­gal ku­rį ke­tu­riais eta­pais siū­ly­ta at­nau­jin­ti bei mo­der­ni­zuo­ti cen­tri­nę kran­ti­nių te­ri­to­ri­ją abi­pus Ka­ra­liaus Min­dau­go til­to iki Ža­lio­jo til­to bei pert­var­ky­ti de­ši­nį­jį Ne­ries kran­tą nuo Ža­lio­jo iki Liu­bar­to til­to.

Tuo me­tu skai­čiuo­ta, kad pir­ma­jam Ne­ries kran­ti­nės at­nau­ji­ni­mo eta­pui pri­reiks 5,8 mln. eu­rų, ki­tiems trims – apie 22 mln. eu­rų. Po dis­ku­si­jų su vi­suo­me­ne tuo­me­ti­niai Vil­niaus va­do­vai ke­ti­no teik­ti par­aiš­ką gau­ti eu­ro­pi­nį fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau 2015 me­tų pa­va­sa­rį sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų re­zul­ta­tai šį klau­si­mą nu­lė­mė ki­taip.

Kaip LŽ sa­kė įmo­nės „Vil­niaus pla­nas“ ar­chi­tek­tė, Ne­ries kran­ti­nių mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to va­do­vė Lo­li­ta Vi­lei­kie­nė, at­ėjus nau­ja­jai sos­ti­nės val­džiai, spe­cia­lis­tų gru­pės par­eng­tas pro­jek­tas bu­vo per­žiū­rė­tas ir la­bai su­pap­ras­tin­tas. Pa­gal nau­ją­jį va­rian­tą „Vil­niaus pla­nas“ ren­gia tech­ni­nį 7 ki­lo­me­trų il­gio kran­ti­nių su­tvar­ky­mo pro­jek­tą. Ta­čiau prieš tai, pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ban­dė įteig­ti, kad ši įmo­nė ap­siim­tų pri­žiū­rė­ti ne­di­de­lės, vos 500 me­trų, kran­ti­nės at­kar­pos prie ka­ra­liaus Min­dau­go til­to re­mon­tą.

„Vis­ką ra­gin­ta da­ry­ti stai­giai, bet taip ne­įma­no­ma – yra pro­ce­dū­ros, įvai­rūs de­ri­ni­mai. To­dėl „Vil­niaus pla­nas“ ap­siė­mė in­teg­ruo­ti įvyk­dy­tą dan­gų re­mon­tą į ren­gia­mą nau­ją pro­jek­tą, ta­čiau prie jo pa­ties kiš­ti na­gus at­si­sa­kė“, – aiš­ki­no ar­chi­tek­tė.

Lei­di­mų nederino

Ne­ries kran­ti­nės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo gru­pės va­do­vas ar­chi­tek­tas Mar­ty­nas Ma­ro­zas LŽ nu­ro­dė, kad 500 me­trų ruo­žo dan­gos tvar­ky­mo dar­bai bu­vo pra­dė­ti pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 30 die­ną, baig­ti gruo­džio pra­džio­je. Ar­chi­tek­to tei­gi­mu, tvar­ky­ti ke­lis šim­tus me­trų kran­ti­nės te­ko pa­aiš­kė­jus ją esant ava­ri­nės būk­lės. Ji esą bu­vo ma­ty­ti ir pli­ka aki­mi, ta­čiau si­tua­ci­ją dar įver­ti­no bend­ro­vė „Grin­da“ bei sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Pa­aiš­kė­jo, kad bū­tent to­je at­kar­po­je kran­ti­nę den­gian­čios plokš­tės „su­kri­tu­sios, apau­gu­sios žo­le, di­džio­ji da­lis be­to­ni­nių plokš­čių su­tru­pė­ju­sios, vir­šu­ti­nis sluoks­nis nu­dū­lė­jęs, ar­ma­tū­ros stry­pai iš­lin­dę į pa­vir­šių“ ir pa­na­šiai.

Neries krantinės atnaujinimas pateikiamas kaip vienas svarbiausių Remigijaus Šimašiaus vadovaujamos savivaldybės darbų.Romo Jurgaičio nuotrauka

Nu­sta­čius, kad kran­ti­nė – ava­ri­nė, jos tvar­ky­mo im­ta­si pri­ta­rus tik įvai­riems sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­niams, bet ne šiuos pro­ce­sus kon­tro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms. „Ka­da yra bū­ti­na sku­biai at­lik­ti sta­ty­bos (pa­pras­to­jo ar ka­pi­ta­li­nio re­mon­to) dar­bus, rei­ka­lin­gus ava­ri­jos grės­mei pa­ša­lin­ti, re­mian­tis Sta­ty­bos tech­ni­nių reg­la­men­tų są­va­du, sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas – ra­šy­ti­nis pri­ta­ri­mas – nė­ra bū­ti­nas. <...> Taip pat re­mian­tis Pa­vel­do tvar­ky­bos do­ku­men­tu, bū­ti­ni sku­biai at­lik­ti ava­ri­jos grės­mės pa­ša­li­ni­mo dar­bai ga­li bū­ti at­lie­ka­mi ir be tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­to bei lei­di­mo at­lik­ti tvar­ky­bos dar­bus“, – pra­ėju­sių me­tų spa­lio 27 die­ną ra­šė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Pa­uža, at­sa­ky­da­mas į Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) Vil­niaus sky­riaus pa­klau­si­mą.

VTPSI net du kar­tus – pra­ėju­sį spa­lį ir šių me­tų va­sa­rio 15 die­ną – ne­sėk­min­gai ban­dė iš­rei­ka­lau­ti, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­teik­tų in­for­ma­ci­ją apie vyk­do­mą kran­ti­nės da­lies re­mon­tą: iš­duo­tus sta­ty­bą lei­džian­čius do­ku­men­tus, duo­me­nis apie už­sa­ko­vą, ran­go­vą, ob­jek­to pri­pa­ži­ni­mo ava­ri­niu ak­tą ir pa­na­šiai. Da­lis pra­šo­mų duo­me­nų šią ins­ti­tu­ci­ją pa­sie­kė tik šių me­tų ko­vo 21 die­ną, kai re­mon­to dar­bai jau se­niai bu­vo už­baig­ti.

Tie­kė­jas – be konkurso

500 me­trų kran­ti­nės at­kar­pos su­tvar­ky­mas Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės bu­vo įvar­dy­tas kaip „ne­di­de­lės apim­ties dar­bai“. Kiek jie kai­na­vo, M. Ma­ro­zas taip ir ne­nu­ro­dė. Jis tik in­for­ma­vo, kad šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te vi­siems kran­ti­nės re­mon­to dar­bams at­lik­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 2 mln. eu­rų. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ofi­cia­liai pla­tin­to­je sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jo­je teig­ta, kad Ne­ries kran­ti­nės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas kai­nuos kiek dau­giau nei 10 mln. eu­rų.

Iš ko kran­ti­nės at­kar­pos re­mon­tui bu­vo per­ka­mos ir di­džia­jam mo­der­ni­za­vi­mui ne­tru­kus to­liau bus įsi­gy­ja­mos rei­ka­lin­gos me­džia­gos, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė taip pat lai­ko pa­slap­ty­je. „Sa­vi­val­dy­bės su­tar­ty­je su „Grin­da“ nu­ma­ty­ta, kad me­džia­gas per­ka pa­ti įmo­nė. Sa­vi­val­dy­bė at­ski­rų su­tar­čių su me­džia­gų tie­kė­jais ne­tu­ri“, – nu­ro­dė M. Ma­ro­zas.

Iš tie­sų si­tua­ci­ja yra kiek ki­to­kia. LŽ pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, kad re­kons­truk­ci­jai įgy­ven­din­ti rei­kia­mų me­džia­gų tie­kė­jas, ku­riam teks ne­ma­ža da­lis iš pro­jek­to, ver­ti­na­mo nuo 2 iki 10 mln. eu­rų, yra sos­ti­nė­je re­gis­truo­ta bend­ro­vė „Vil­niaus azu­ri­tas“, pre­kiau­jan­ti klin­ke­rio ir ke­ra­mi­kos ga­mi­niais. Ši įmo­nė pa­ti trin­ke­lių ne­ga­mi­na: jas per­ka iš bend­ro­vės „Per­dan­ga“ Vil­niaus fi­lia­lo. Abiem šioms įmo­nėms va­do­vau­jan­tis Ro­mu­la­das Šla­jus LŽ pa­tvir­ti­no, kad su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be jau su­tar­ta dėl di­de­lės apim­ties už­sa­ky­mo, o pri­imant spren­di­mus da­ly­va­vo ne tik „Grin­dos“, bet ir pa­čios sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

„Pas mus yra su­tar­tis dėl me­džia­gų tie­ki­mo „Grin­dai“. Bu­vo sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja, da­ly­va­vo pro­jek­to vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas, jie pa­tvir­ti­no, kad tu­ri bū­ti bū­tent to­kia trin­ke­lių for­ma ir spal­va. Su­tar­tis su­da­ry­ta dėl me­džia­gų tie­ki­mo vi­sai kran­ti­nei su­tvar­ky­ti“, – aiš­ki­no vers­li­nin­kas.

LŽ pavyko išsiaiškinti, kad rekonstrukcijai įgyvendinti reikiamų medžiagų tiekėjas, kuriam teks nemaža dalis iš projekto, vertinamo nuo 2 iki 10 mln. eurų, yra sostinėje registruota bendrovė „Vilniaus azuritas“.Romo Jurgaičio nuotrauka

Ke­lia abejonių

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) frak­ci­jos se­niū­nas Žil­vi­nas Šil­ga­lis ste­bė­jo­si, ko­dėl mies­tas ne­di­de­lę kran­ti­nės at­kar­pą tvar­ky­ti ėmė to­kiais abe­jo­ti­nais me­to­dais. „Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai kal­bė­jo, esą re­kons­truk­ci­ją no­rė­ta pra­dė­ti kuo grei­čiau. Bet ar tam rei­kė­jo skai­dy­ti pro­jek­tą į ne­di­de­lės ver­tės at­kar­pas? Pa­pras­tai, kai vyk­do­mi ne­di­de­lės apim­ties dar­bai, pa­ti sa­vi­val­dy­bė spren­džia, iš ko pirk­ti. Įvyk­do­mos žo­di­nės apk­lau­sos, ku­rios ne­pri­lygs­ta vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sui, jo­se, ži­no­ma, ne­ga­li da­ly­vau­ti vi­si tie­kė­jai. Va­di­na­si, to­kiu bū­du at­si­ran­da ga­li­my­bė pirk­ti me­džia­gas iš ten, iš kur kaž­kam la­bai no­ri­si“, – svars­tė mies­to po­li­ti­kas.

Ž. Šil­ga­lio ma­ny­mu, įgy­ven­din­da­ma kran­ti­nių re­kons­truk­ci­ją ne da­li­mis, bet vi­są iš kar­to, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ga­lė­jo su­tau­py­ti, nes per vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus ga­li­ma iš­si­de­rė­ti tiek pa­lan­kes­nes są­ly­gas, tiek ge­res­nes kai­nas. „Gal­būt pro­jek­tas sku­bin­tas, nes Vil­niaus me­ras sa­vo me­ti­nių pro­ga sie­kė par­ody­ti, kad mo­ka ne tik gra­žiai šyp­so­tis, bet ir įgy­ven­din­ti dar­bus. Vis dėl­to tie dar­bai ne­tu­rė­tų bū­ti to­kie krei­vi“, – tei­gė jis.