Keis policininkų uniformas
Šian­dien Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je mi­nis­trui bu­vo pri­sta­ty­ta nau­jo pa­vyz­džio po­li­ci­jos tar­ny­bi­nė uni­for­ma. Pri­ta­rus mi­nis­trui, ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas nau­jai tar­ny­bi­nei uni­for­mai įsi­gy­ti.

„Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ne­bu­vo pa­ten­kin­ti da­bar­ti­nės uni­for­mos funk­cio­na­lu­mu ir pa­to­gu­mu. At­siž­vel­giant į tai, bu­vo pri­im­tas spren­di­mas keis­ti tar­ny­bi­nę uni­for­mą. Vyk­dant po­ky­čius, at­si­ra­do ga­li­my­bė su­tau­py­tas lė­šas skir­ti ge­res­niam par­ei­gū­nų ap­rū­pi­ni­mui. Džiau­giuo­si, kad šiam spren­di­mui pri­ta­rė ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras. Ti­kiuo­si, kad ki­tais me­tais nau­ja tar­ny­bi­ne uni­for­ma bus ap­rū­pin­ti vi­si po­li­ci­jos par­ei­gū­nai“, – po su­si­ti­ki­mo sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

Sep­ty­ni Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ke­lis mė­ne­sius ban­dę es­tų po­li­ci­jos nau­jo mo­de­lio uni­for­mą, ją įver­ti­no la­bai tei­gia­mai. Ši uni­for­ma bu­vo su­kur­ta pa­gal es­tų po­li­ci­jos par­ei­gū­nų po­rei­kius, pri­tai­ky­ta skir­tin­goms oro są­ly­goms, vi­sos de­ta­lės tu­ri rei­kia­mą funk­cio­na­lu­mą, dra­bu­žių kons­truk­ci­ja dė­vė­ji­mui yra pa­to­gi. At­siž­vel­giant į tai, pri­im­tas spren­di­mas pri­tar­ti nau­jo pa­vyz­džio tar­ny­bi­nei po­li­ci­jos uni­for­mai, ku­ri bus siu­va­ma es­tų po­li­ci­jos uni­for­mos pa­grin­du.

Tar­ny­bi­nės uni­for­mos spal­va iš­liks ža­lia su mė­ly­nu at­spal­viu, ta­čiau bus šiek tiek tam­ses­nė. Sie­kiant iš­veng­ti per­tek­li­nių, ne­rei­ka­lin­gų uni­for­mos da­lių, tar­ny­bi­nės uni­for­mos komp­lek­tas bus su­da­ry­tas tik iš tų da­lių, ku­rios rei­ka­lin­gos par­ei­gū­no kas­die­ni­nių funk­ci­jų vyk­dy­mui. Bus nu­sta­ty­tas op­ti­ma­lus dė­vė­ji­mo ter­mi­nas, t. y. toks, ko­kio par­ei­gū­nui už­tek­tų iki ki­to uni­for­mos ga­vi­mo. Par­ei­gū­nui pa­čiam ne­rei­kė­tų nie­ko spręs­ti ir pla­nuo­ti, uni­for­mą jis gau­tų su­ėjus dė­vė­ji­mo ter­mi­nui.