Keikūnas šalinamas iš liberalų frakcijos
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja, aps­vars­čiu­si frak­ci­jos na­rio Mark Adam Ha­rold pa­si­sa­ky­mą so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, įver­ti­no jį kaip ne­de­ra­mą ir pri­ėmė spren­di­mą ša­lin­ti M. A. Ha­rold iš frak­ci­jos.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Vin­cas Jur­gu­tis po frak­ci­jos po­sė­džio sa­kė: „Ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria­me M. A. Ha­rold par­ody­tai ne­pa­gar­bai Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms. Vie­šai pub­li­kuo­ti žo­džiai yra ab­so­liu­čiai ne­tin­ka­mi ir ne­priim­ti­ni. To­dėl M. A. Ha­rold ša­li­na­mas iš frak­ci­jos.“

LS frakcijos nuotrauka

LS frakcijos nuotrauka

M. A. Ha­rold šian­dien ry­te so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skel­bė, kad pri­tar­tų to­kiam Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos spren­di­mui. Dar kar­tą ap­gai­les­tau­da­mas ir at­sip­ra­šy­da­mas jis ra­šė: "No­riu nuo­šir­džiai at­sip­ra­šy­ti Lie­tu­vos, lie­tu­vių, ku­riuos įžei­dė šis ma­no pa­si­sa­ky­mas. No­riu at­sip­ra­šy­ti ir pa­sa­ky­ti, kad pa­nau­do­jau ne­tin­ka­mus žo­džius, to­dėl siū­lau frak­ci­jai ša­lin­ti ma­ne. Aš daug pa­si­mo­kiau iš šios klai­dos, ku­ri pa­ska­tins ma­ne dar su­nkiau dirb­ti Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je, ir sa­vo dar­bais, o ne kal­bo­mis, įro­dy­ti tin­ka­mu­mą ei­ti šias par­ei­gas."

Bri­tas at­sip­ra­šė už sa­vo įra­šą so­cia­li­nia­me tink­le, ku­ria­me iš­kei­kė mū­sų ša­lį. Bir­že­lio 27-ąją jis ang­liš­kai ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais at­si­lie­pė apie Lie­tu­vą, mi­nė­da­mas, kad ji tu­rė­tų įtei­sin­ti gė­jų san­tuo­kas, pri­im­ti tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių ir pa­da­ry­ti tai da­bar pat.

Sos­ti­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja nuo šiol vie­ni­ja 15 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ir iš­lie­ka di­džiau­sia po­li­ti­nė frak­ci­ja Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.