Keičiasi Seimo pirmininkės komanda
Da­lia Va­len­tie­nė pa­lie­ka Sei­mo pir­mi­nin­kės at­sto­vės spau­dai par­ei­gas. Nuo penk­ta­die­nio Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­ta­rė­ju ry­šiams su vi­suo­me­ne pra­de­da dirb­ti Ros­val­das Gor­ba­čio­vas.

„Aš esu pro­fe­sio­na­las ir jei ma­no pa­slau­gų, ma­no pa­tir­ties ir ži­nių rei­kia, aš ti­kiuo­si, kad bū­siu nau­din­gas Sei­mo pir­mi­nin­kei“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė R.Gor­ba­čio­vas.

Pa­sta­rai­siais me­tais R.Gor­ba­čio­vas sa­kė dir­bęs fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus pa­ta­rė­ju, Na­cio­na­li­nia­me krau­jo cen­tre, taip pat va­do­va­vęs mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dai „Ki­birkš­tis“. Per sa­vo kar­je­rą jis yra dir­bęs LNK ir TV3 te­le­vi­zi­jo­se, bu­vo įvai­rių įmo­nių, ban­kų at­sto­vu spau­dai, yra dir­bęs nu­ša­lin­to­jo pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso ko­man­do­je.

Iš par­ei­gų pa­si­trau­ku­si D. Va­lan­tie­nė to­li­mes­nių sa­vo kar­je­ros pla­nų ne­atsk­lei­dė. „La­bai ver­ti­nu pa­tir­tį, įgy­tą dir­bant Sei­mo pir­mi­nin­kės at­sto­ve spau­dai, bet gy­ve­ni­mas tei­kia dau­giau iš­šū­kių ir no­riu sa­vo jė­gas ir pa­tir­tį iš­ban­dy­ti ki­tur“, – BNS sa­kė D.Va­len­tie­nė.

Nuo rug­sė­jo pra­džios L. Grau­ži­nie­nės ko­man­dą taip pat pa­pil­dė vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas už­sie­nio ir tarp­tau­ti­niais klau­si­mais am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Kęs­tu­tis Kudz­ma­nas.

2012 m. rugp­jū­čio mėn. Kęs­tu­tis Kudz­ma­nas pa­skir­tas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Tur­ki­jo­je, 2013 m. ba­lan­džio mėn. – ir Pa­kis­ta­nui bei Ira­nui. Iš šių par­ei­gų at­šauk­tas 2015 m. ko­vo 12 d. 2007–2012 m. jis bu­vo pir­ma­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Azer­bai­dža­ne ir Turk­mė­nis­ta­ne. Anks­čiau yra dir­bęs Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Mask­vo­je mi­nis­tru-pa­ta­rė­ju eko­no­mi­kos klau­si­mais, URM Ad­mi­nis­tra­ci­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi, taip pat Ry­tų Eu­ro­pos ir Vi­du­ri­nės Azi­jos de­par­ta­men­to am­ba­sa­do­riu­mi ypa­tin­gie­siems pa­ve­di­mams.