Keičiasi Sausumos pajėgų, Jungtinio štabo, karinės žvalgybos vadai
Šią va­sa­rą pa­si­keis ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų, Jung­ti­nio šta­bo ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to va­dai, BNS ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti tai, ką jūs sa­ko­te, vi­si trys va­dai iki rugp­jū­čio pa­bai­gos bus pa­keis­ti“, – BNS sa­kė ge­ne­ro­las V.Žu­kas.

Jung­ti­niam šta­bui iki šiol va­do­va­vo bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis, Sau­su­mos pa­jė­goms – ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka, o ka­ri­nei žval­gy­bai – pul­ki­nin­kas Al­vy­das Šiu­pa­ris.

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro J.Ole­ko, V.Ta­mo­šai­tį Jung­ti­nio šta­bo par­ei­go­se pa­keis iki šiol Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­džo va­do­vo par­ei­gas ėjęs ge­ne­ro­las ma­jo­ras Vi­ta­li­jus Vaikš­no­ras. Kas pa­keis ki­tus va­dus mi­nis­tras kol kas ne­atsk­lei­dė.

J.Ole­ko tei­gi­mu, V.Ta­mo­šai­tis šią va­sa­rą iš­vyks dirb­ti Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė Vo­kie­ti­jo­je, A.Šiu­pa­ris – gy­ny­bos at­ašė Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Pa­sak ka­riuo­me­nės va­do, Sau­su­mos pa­jė­gų va­das A.Lei­ka iš­vyks dirb­ti į Jung­ti­nių pa­jė­gų va­da­vie­tę, įsi­kū­ru­sią Ny­der­lan­duo­se, Brun­su­mo mies­te.

Sau­su­mos pa­jė­gų va­das A.Lei­ka ir ka­ri­nės žval­gy­bos va­do­vas A.Šiu­pa­ris esa­mas par­ei­gas ei­na nuo 2012 me­tų. V.Ta­mo­šai­tis Jung­ti­niam šta­bui va­do­vau­ja nuo 2011 me­tų.