Keičiasi Lietuvos žemės ūkio atašė Europos Sąjungoje
Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos dar­bą Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pra­de­da du nau­ji spe­cia­lie­ji že­mės ūkio at­ašė.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad Egi­di­jus Pum­pu­tis pa­skir­tas į ve­te­ri­na­ri­jos ir fi­to­sa­ni­ta­ri­jos at­ašė par­ei­gas, Li­na Bla­žins­kie­nė dirbs kai­mo plė­tros at­ašė.

Iki šiol E. Pum­pu­tis užė­mė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Pa­sie­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­nės kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jo par­ei­gas. L. Bla­žins­kie­nė dir­bo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) ES ir tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to ES po­li­ti­kų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­te.

Dar­bą pra­de­dan­tys nau­jie­ji Lie­tu­vos že­mės ūkio at­sto­vai Briu­se­ly­je par­ei­gas eis tre­jus me­tus.

ŽŪM šiuo me­tu tu­ri de­vy­nis spe­cia­liuo­sius že­mės ūkio at­ašė. Ke­tu­ri iš jų dir­ba Briu­se­ly­je, ki­ti stip­ri­na dvi­ša­lius san­ty­kius JAV (že­mės ūkio ir ko­mer­ci­jos at­ašė), Ki­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ru­si­jo­je ir Ita­li­jo­je.

Ta­čiau pla­nuo­ja­ma, kad šios par­ei­gy­bės ne­liks Ru­si­jo­je, vie­toj to jau šį ru­de­nį dar­bą To­ki­ju­je tu­rė­tų pra­dė­ti Lie­tu­vos že­mės ūkio at­ašė, pa­dė­sian­tis ša­lies įmo­nėms leng­viau įsit­vir­tin­ti Ja­po­ni­jo­je – vie­no­je iš di­džiau­sių Azi­jos rin­kų.

„Ja­po­ni­ja at­si­vė­rė pra­ktiš­kai vi­siems pa­grin­di­niams pro­duk­tams – jau­tie­nai, pa­ukš­tie­nai, pie­nui – to­dėl že­mės ūkio at­ašė tiks­las bus pa­dė­ti Lie­tu­vos įmo­nėms eks­por­tuo­ti pro­duk­ci­ją į šią mil­ži­niš­ką rin­ką, ku­ri tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką ir į ku­rią nė­ra leng­va pa­tek­ti“, – tei­gė že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas.

Iki nau­jos par­ei­gy­bės įstei­gi­mo Ja­po­ni­jo­je at­ašė Ru­si­jo­je tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­tas. Klau­si­mas jau su­de­rin­tas su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM), ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims Vy­riau­sy­bė.

Taip pat vie­ne­riems me­tams (iki 2018 me­tams lie­pos 31 d.) pra­tęs­tas Si­gi­tos Meš­ke­le­vi­čiū­tės – žu­vi­nin­kys­tės at­ašė Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je ES – bei Min­dau­go Mi­li­nio – že­mės ūkio at­ašė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė­je Res­pub­li­ko­je – pa­sky­ri­mo lai­ko­tar­pis.