Keičiasi kelionių į JAV tvarka
Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos (JAV) pra­de­da įgy­ven­din­ti ke­lio­nių į šią ša­lį su­pap­ras­ti­ni­mo prog­ra­mos pa­kei­ti­mus. Į ša­lį be vi­zos ne­ga­lės pa­tek­ti žmo­nės, ku­rie nuo 2011 me­tų lan­kė­si Ira­ne, Ira­ke, Su­da­ne ar Si­ri­jo­je, bei šių vals­ty­bių pi­lie­čiai.

Šie ke­lio­nių į JAV pa­kei­ti­mai, nu­ma­ty­ti per­nai pri­im­ta­me Įsta­ty­me dėl ke­lio­nių į JAV su­pap­ras­ti­ni­mo prog­ra­mos pa­to­bu­li­ni­mo ir ap­sau­gos nuo ke­liau­jan­čių te­ro­ris­tų, pra­de­da­mi įgy­ven­din­ti nuo šian­die­nos.

Kaip nu­ro­do­ma šian­dien JAV am­ba­sa­dos Vil­niu­je iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, kas­dien JAV sie­ną ker­ta virš mi­li­jo­no as­me­nų. JAV pa­sie­nio ap­sau­gos ir mui­ti­nės pos­tas yra at­sa­kin­gas už­ti­krin­ti, kad sie­ną ker­tan­tys as­me­nys ke­liau­tų tei­sė­tai, lai­kan­tis aukš­čiau­sių sau­gu­mo ir pa­sie­nio ap­sau­gos stan­dar­tų. Va­do­vau­jan­tis nau­juo­ju įsta­ty­mu, nu­ma­ty­tos dvi ka­te­go­ri­jos as­me­nų, ku­rie nuo šiol ne­be­ga­lės ke­liau­ti ar kirs­ti JAV sie­nos pa­si­nau­do­ję Ke­lio­nių į JAV su­pap­ras­ti­ni­mo prog­ra­ma. Tai – šio­je prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čių ša­lių (tarp jų – ir Lie­tu­vos) pi­lie­čiai, ku­rie lan­kė­si Ira­ne, Ira­ke, Su­da­ne ar Si­ri­jo­je nuo 2011 m. ko­vo 1 die­nos (ši nuo­sta­ta iš­skir­ti­niais at­ve­jais ne­tai­ko­ma as­me­nims, ku­rie į mi­nė­tas ša­lis ke­lia­vo dip­lo­ma­ti­niais ar ka­ri­niais tiks­lais at­lik­da­mi ofi­cia­lias prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čių ša­lių už­duo­tis) bei prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čių ša­lių pi­lie­čiai, tu­rin­tys taip pat ir Ira­no, Ira­ko, Su­da­no ar Si­ri­jos pi­lie­ty­bę.

Nu­ro­dy­toms ka­te­go­ri­joms pri­klau­san­tys as­me­nys ga­lės pra­šy­ti vi­zos įpras­ti­ne tvar­ka JAV am­ba­sa­do­se ar kon­su­la­tuo­se. As­me­nims, ku­riems JAV vi­za rei­ka­lin­ga sku­biais vers­lo rei­ka­lais, dėl me­di­ci­ni­nių ar hu­ma­ni­ta­ri­nių prie­žas­čių, ga­li kreip­tis į am­ba­sa­das ir kon­su­la­tus, kur at­sa­kin­gi par­ei­gū­nai yra pa­si­ren­gę per­žiū­rė­ti jų par­aiš­kas pa­grei­tin­ta tvar­ka.