Keičiasi karių išleidimo į atsargą tvarka
Nuo šeš­ta­die­nio ka­riai į at­sar­gą bus iš­lei­džia­mi vė­liau – lie­pos pir­mą die­ną įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mo pa­tai­sa, pa­gal ku­rią nu­sta­ty­tas il­ges­nis iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sa ga­lio­ja pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams, ka­riams sa­va­no­riams ir ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­riams. Pra­il­gin­tas tar­ny­bos lai­kas su­tei­kia ga­li­my­bę į tar­ny­bą su­grįž­ti ir anks­čiau į at­sar­gą iš­leis­tiems ka­riams.

Ka­rei­vių ir jū­rei­vių iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žius iš­lie­ka ne­pa­ki­tęs – į at­sar­gą jie iš­eis iki 40 me­tų. Tuo tar­pu pus­ka­ri­nin­kiai, jau­nes­nie­ji ir vy­res­nie­ji ka­ri­nin­kai į at­sar­gą bus iš­lei­džia­mi su­lau­kę 56 me­tų, o ne 50 me­tų, kaip bu­vo iki šiol. Ge­ne­ro­lų iš­klei­di­mo į at­sar­gą am­žius lie­ka ne­pa­ki­tęs – iki 58 me­tų. Ka­ri­nių spe­cia­lis­tų iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žius il­gi­na­mas iki 60 m., ka­ro ka­pe­lio­nų – iki 65 me­tų.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, ku­rio­je kas­met di­dė­ja pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­čių šauk­ti­nių skai­čius, ku­ria­ma an­tro­ji Sau­su­mos pa­jė­gų bri­ga­da, jau­čia­mas ka­ri­nin­kų ir pus­ka­ri­nin­kių po­rei­kis. Ti­ki­mės, kad įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo pa­tai­soms, į tar­ny­bą ga­lė­tų su­grįž­ti daug aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos ka­ri­nin­kų ir pus­ka­ri­nin­kių, ku­rie iš ak­ty­vios tar­ny­bos pa­si­trau­kė bū­tent dėl ga­lio­ju­sio am­žiaus cen­zo“, – pra­ne­ši­me tei­gė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las ma­jo­ras Vi­ta­li­jus Vaikš­no­ras.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8,8 tūkst. ka­rių pro­fe­sio­na­lų, 2017 me­tais į da­li­nius at­vyks apie 3,5 tūkst. šauk­ti­nių. Dar 4,8 tūkst. žmo­nių tar­nau­ja Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se, o vi­so­je kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je dir­ba apie 2,6 tūkst. ci­vi­lių.