Kėdainiuose nužudyto vaiko mamą prašoma suimti trims mėnesiams
Kė­dai­niuo­se pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­žu­dy­to vai­ko ma­mą pro­ku­ro­rai tre­čia­die­nį pra­šys su­im­ti trims mė­ne­siams.

„Ban­dy­si­me pa­pra­šy­ti trims mė­ne­siams“, – BNS sa­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 1-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Vi­tol­das Gu­lia­vi­čius.

Teis­mo po­sė­dis dėl mo­ters su­ėmi­mo nu­ma­ty­tas tre­čia­die­nį po­piet.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­mas mak­si­ma­liam tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nui su­ėmė mo­ters su­gy­ven­ti­nį, o jai sky­rė sa­vai­tės su­ėmi­mą. Pro­ku­ro­rai ne­de­ta­li­zuo­ja, ar pa­aiš­kė­jo ko­kių nors nau­jų ap­lin­ky­bių dėl mo­ters da­ly­va­vi­mo nu­si­kals­ta­mo­je vei­ko­je.

„Ma­no­me, kad ji dar tu­rė­tų pa­bū­ti su­im­ta“, – sa­kė V.Gu­lia­vi­čius.

Vai­ko ma­ma ir jos su­gy­ven­ti­nis įta­ria­mi itin žiau­riu nu­žu­dy­mu. Vy­ras pra­ėju­sią sa­vai­tę iš da­lies pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir nu­ro­dė smur­ta­vęs.

Žiau­riai su­muš­tas ke­tur­me­tis itin su­nkios būk­lės sau­sio 25-osios va­ka­rą į li­go­ni­nę at­ga­ben­tas iš na­mų Kė­dai­niuo­se. Penk­ta­die­nio ry­tą vai­kas mi­rė. Įta­ri­mai dėl jo nu­žu­dy­mo pa­teik­ti mo­ti­nai ir pa­tė­viui.