Kažkur girdėta: turi Lietuvos gelbėjimo planą
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad par­ti­ja tu­ri aiš­kų pla­ną, kaip pa­keis­ti po­li­ti­nę pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, iš­spręs­ti įsi­se­nė­ju­sias prob­le­mas ir at­gai­vin­ti ša­lies eko­no­mi­ką.

„Pir­miau­sia – tai tei­sin­ga ir skaid­ri Lie­tu­va. Tu­ri­me sau kel­ti aukš­čiau­sius skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mus. Tik to­kiu bū­du ga­li­me ti­kė­tis vi­suo­me­nės ti­kė­ji­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo. An­tra, mes tu­ri­me aiš­kų pla­ną, kaip at­gai­vin­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­ką. Kaip už­ti­krin­ti, kad dau­giau lie­tu­vių tu­rė­tų dar­bo ir pa­do­rius at­ly­gi­ni­mus. Ži­no­me, kaip už­ti­krin­ti, kad pen­si­jos ti­krai aug­tų, ne tik prieš rin­ki­mus. Tai ga­li­ma pa­siekt ne­be­bars­tant pi­ni­gų, o su­tel­kiant vals­ty­bės pa­stan­gas ten, kur po­ky­tis bū­tų ryš­kiau­sias“, – šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vyks­tan­čia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gė G. Lands­ber­gis.

TS-LKD ly­de­ris pa­brė­žė bū­ti­ny­bę pa­keis­ti švie­ti­mo sis­te­mą, kur jau be­ne dvi­de­šimt me­tų ne­vyks­ta jo­kių reikš­min­gų po­ky­čių, ir pa­tei­kė nau­jus šei­mos po­li­ti­kos pa­siū­ly­mus.

„Mes ži­no­me kaip už­ti­krin­ti ge­riau­sią iš­si­la­vi­ni­mą vi­siems Lie­tu­vos vai­kams. Mil­ži­niš­ki skir­tu­mai, le­mian­tys skir­tin­gus pa­sie­ki­mus yra le­mia­mi mo­ky­to­jų ir prie­mo­nių, ku­rios kliū­na mo­kyk­loms. Ge­ri mo­ky­to­jai, ge­ros mo­kyk­los už­ti­krins, kad vi­si Lie­tu­vos vai­kai gaus ge­riau­sią įma­no­mą iš­si­la­vi­ni­mą Lie­tu­vo­je. Pa­siū­ly­si­me rea­lią pa­gal­bą šei­moms. Nu­sto­ję ka­riau­ti ideo­lo­gi­nius ka­rus, pa­siū­ly­si­me tai, kas šei­mų gy­ve­ni­mą ga­li pa­da­ry­ti leng­ves­nį, ir pa­ska­tins tu­rė­ti dau­giau vai­kų“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, Lie­tu­va ne­be­ga­li sau leis­ti iš­švais­ty­ti dar ket­ve­rių me­tų.

„Jau šian­dien už­dir­ba­me ma­žiau­siai iš Bal­ti­jos vals­ty­bių, jau šian­dien mū­sų pen­si­jos ma­žiau­sios Bal­ti­jos re­gio­ne. Jei­gu Lie­tu­va leis­tų sau dar ket­ve­rius pra­ras­tus me­tus, Lie­tu­vo­je nuo al­ko­ho­liz­mo mir­tų ir nu­si­žu­dy­tų be­maž aš­tuo­ni tūks­tan­čiai žmo­nių – tiek, kiek žu­vo nuo ru­sų kul­kų ir bom­bų Ukrai­no­je. Vien per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus emig­ra­vo dau­giau žmo­nių, nei gy­ve­na Ma­ri­jam­po­lė­je. Tik Lie­tu­va ne­ka­riau­ja“, – kal­bė­jo G. Lands­ber­gis.

Są­ra­šo vir­šu­je – G.Landsbergis

Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­ja (TS-LKD) Sei­mo rin­ki­mų są­ra­še į pir­mą vie­tą de­le­ga­vo par­ti­jos ly­de­rį Gab­rie­lių Lands­ber­gį, o jo pa­va­duo­to­ja Ire­na De­gu­tie­nė yra an­tro­ji.

Są­ra­šui šeš­ta­die­nį pri­ta­rė par­ti­jos ta­ry­ba. Nu­tar­ta, jog G.Lands­ber­gis ir I.De­gu­tie­nė ne­bus rei­tin­guo­ja­mi, o iš­kart bus įra­šo­mi į pir­mą­ją ir an­trą­ją po­zi­ci­jas jau rei­tin­guo­ta­me rin­ki­mų są­ra­še.

Jei­gu eu­ro­par­la­men­ta­ras G.Lands­ber­gis bus iš­rink­tas į Sei­mą, jam teks at­si­sa­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­to. G.Lands­ber­gis BNS sa­kė, jog EP na­rio man­da­to jis at­si­sa­kys tik po to, kai par­ti­jos ta­ry­ba pa­tvir­tins ga­lu­ti­nį rei­tin­guo­tą kan­di­da­tų są­ra­šą – tai įvyks ne vė­liau kaip iki lie­pos 16 die­nos.

G.Lands­ber­gis ti­ki­si, jog Sei­mo rin­ki­muo­se par­ti­jai pa­vyks iš­ko­vo­ti 40–45 man­da­tus į 140 vie­tų tu­rin­tį Sei­mą. 2012 me­tų rin­ki­muo­se par­ti­ja lai­mė­jo 33 vie­tas par­la­men­te.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je taip pat nu­tar­ta, jog par­ti­jos sky­riai, bend­ri­ja „Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai“ bei frak­ci­jos kan­di­da­tus į rin­ki­mų są­ra­šą ga­li siū­ly­ti iki ge­gu­žės 15 die­nos.

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį par­ti­ja pra­ne­šė, jog G.Lands­ber­gis Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tuos Kau­no Ža­lia­kal­nio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Tuo me­tu I.De­gu­tie­nė kan­di­da­tuos tik dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

2012 me­tais pir­mie­ji par­ti­jos są­ra­še be kon­ku­ren­ci­jos bu­vo tuo­me­ti­nis jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius bei jo pa­va­duo­to­ja I.De­gu­tie­nė.

Sei­mas lap­kri­tį pri­ėmė pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių įga­lio­ji­mai au­to­ma­tiš­kai nai­ki­na­mi, jei jie iš­ren­ka­mi Sei­mo na­riais. Iki šiol iš­rink­ti po­li­ti­kai ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ku­rį man­da­tą pa­si­lik­ti.

Po­li­to­lo­gas: truk­do ne­ge­bė­ji­mas pa­siū­ly­ti prob­le­mų spren­di­mo būdų

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos ga­li­my­bės ge­rai pa­si­ro­dy­ti Sei­mo rin­ki­muo­se nė­ra la­bai di­de­lės, sa­ko po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius. Anot jo, par­ti­jai truk­do ne­igia­mas jos įvaiz­dis vi­suo­me­nė­je, ne­su­ge­bė­ji­mas pa­siū­ly­ti rim­tų prob­le­mų spren­di­mo bū­dų. Ta­čiau jis pri­pa­žįs­ta, kad par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas yra įspū­din­gas ir ji rin­ki­muo­se ga­li gau­ti dau­giau rin­kė­jų bal­sų nei šiuo me­tu ro­do apk­lau­sos.

„Nau­ji par­ti­jos ly­de­riai ir nau­ja ko­man­da yra se­no­sios kon­ser­va­to­rių kar­tos įkai­tai, jiems nie­kaip ne­pa­vyks­ta to įvaiz­džio at­si­sa­ky­ti, ku­ris yra ge­ro­kai ne­igia­mas ir pir­miau­sia dėl bu­vu­sio lai­ko­tar­pio val­džio­je, nie­kaip dėl to rei­tin­gai ne­ky­la ir kri­ti­ka Tė­vy­nės Są­jun­gai vi­suo­me­nė­je ne­ma­žė­ja. Ma­tyt, kad re­cep­tas, ko ge­ro, yra ne tik pra­dė­ti anks­ty­vą rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, bet aps­kri­tai per­gal­vo­ti po­li­ti­nę tak­ti­ką, po­li­ti­nį el­ge­sį ir iš es­mės jiems rei­kia re­vi­zi­jos ir es­mi­nių per­sit­var­ky­mų šio­je sri­ty­je. An­tras da­ly­kas, jo­kios aiš­kios po­li­ti­nės prog­ra­mos jie nė­ra pa­skel­bę, kol kas apie tai, ką jie ban­do pa­sa­ky­ti, tai yra ži­no­mos te­mos ir ban­dy­mas kons­ta­tuo­ti prob­le­mas, bet aiš­kių tų prob­le­mų bū­dų ir spren­di­mų vi­sai nė­ra. Jie nė­ra įti­ki­na­mi“, – BNS sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius A.Kru­pa­vi­čius.

Anot jo, par­ti­jai trūks­ta po­li­ti­kos al­ter­na­ty­vų, ku­rios bū­tų aiš­kios, kon­kre­čios, tu­rė­tų rim­tą tu­ri­nį.

„Da­bar yra daug gra­žių žo­džių apie są­ži­nin­gu­mą, pro­fe­sio­na­lu­mą, skaid­ru­mą ir pa­na­šius da­ly­kus. Be abe­jo, švie­ti­me ir ki­tur Lie­tu­vo­je yra prob­le­mų, bet al­ter­na­ty­vų, stra­te­gi­jų ir spren­di­mų tu­ri­nio iš ti­krų­jų nė­ra ar­ba jų yra la­bai ma­žai. Prieš­in­gai, pa­ti par­ti­ja pa­sta­ruo­ju me­tu įsi­ve­lia į val­dan­čių­jų puo­li­mus per įvai­rius skan­da­lus, rei­tin­gams tie skan­da­lai nau­dos ne­duo­da, tai ne­tgi kri­tiš­kai ver­ti­na­ma da­lies vi­suo­me­nės, ir tu­ri­me si­tua­ci­ją to­kią, kad par­ti­ja at­si­lie­ka nuo so­cial­de­mo­kra­tų dvi­gu­bai ar­ba dau­giau nei dvi­gu­bai“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Vis dėl­to A.Kru­pa­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad kon­ser­va­to­riai yra par­ti­ja, tu­rin­ti vie­ną di­džiau­sių lo­ja­lių rin­kė­jų kor­pu­sų, ir to­dėl vi­suo­me­nės apk­lau­sos, prog­no­zuo­jan­čios ga­li­mus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, yra šiek tiek ne­tiks­lios.

„Pap­ras­tai kon­ser­va­to­riai vi­suo­se pa­sta­rų­jų me­tų rin­ki­muo­se gau­na dau­giau bal­sų nei ro­do apk­lau­sos, ir, ma­tyt, ru­de­nį Sei­mo rin­ki­muo­se taip tu­rė­tų at­si­tik­ti – jų bal­sų da­lis bus di­des­nė nei ro­do vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mai, bet ti­krai bus la­bai su­nku jiems var­žy­tis su so­cial­de­mo­kra­tais ir cen­tro de­ši­nės par­ti­jo­mis – ko ge­ro, jie tu­ri la­bai ma­žas ga­li­my­bes ap­lenk­ti da­bar­ti­nes val­dan­čią­sias par­ti­jas, jei­gu ne­ras ko­kių nors ge­rų bū­dų įti­kin­ti ne­ma­žą da­lį vi­suo­me­nės ar­ba kas nors iš­skir­ti­nio ne­įvyks Lie­tu­vos po­li­ti­kos are­no­je. Įpras­ti­nės prie­mo­nės, ma­tyt, ve­da prie to, kad vi­sos par­ti­jos liks maž­daug su esa­mų ša­li­nin­kų par­ama ir jų tos įta­kos pro­por­ci­jos iš es­mės ne­la­bai ir kei­sis“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Jis pri­mi­nė, kad kar­tu su nau­ju par­ti­jos va­do­vu Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu at­ei­na ne­ma­žai nau­jų po­li­ti­kų – vien mies­tų vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se – nuo Vil­niaus iki Pa­ne­vė­žio – par­ti­ja ke­lia maž­daug tris ket­vir­ta­da­lius nau­jų kan­di­da­tų, ne­da­ly­va­vu­sių 2012 me­tų rin­ki­muo­se šio­se apy­gar­do­se.

„At­si­nau­ji­ni­mas iš ti­krų­jų įspū­din­gas, tie­sa, tarp tų nau­jų po­li­ti­kų yra to­kių, ku­rie jau pa­ty­rę, pa­var­dės ži­no­mos – kaip Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, And­rius Kup­čins­kas, Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir ki­ti. Bet kiek­vie­nai par­ti­jai, ku­ri ban­do ei­ti į rin­ki­mus, vie­nin­te­lis pro­tin­gas re­cep­tas yra tu­rė­ti įma­no­mai il­ges­nę rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ir tą Tė­vy­nės Są­jun­ga ban­do da­ry­ti“, – BNS sa­kė A.Kru­pa­vi­čius.

Kon­ser­va­to­riai yra tre­čia pa­gal dy­dį par­ti­ja Lie­tu­vo­je su maž­daug 15 tūkst. na­rių. Pa­sku­ti­niai vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mai ro­do, kad už kon­ser­va­to­rius ža­da bal­suo­ti apie 10 proc. rin­kė­jų.