Kazachstano ir Baltarusijos ginkluotės inspektoriai lankysis Lietuvoje
Lap­kri­čio mė­ne­sį Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių gru­pė Lie­tu­vo­je at­liks pa­si­rink­to ra­jo­no ins­pek­ci­ją pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) 2011 m. par­eng­to Vie­nos do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mus.

Vi­zi­to me­tu pa­si­rink­ta­me ra­jo­ne, ku­rio plo­tas iki 20 000 kv. km, Ka­zachs­ta­no va­do­vau­ja­ma gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių gru­pė tu­rės tei­sę ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se ir šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vyks­tan­čio­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „I­ron Sword 2016“. Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nai iš­klau­sys Kraš­to ap­sau­gos Sa­va­no­rių pa­jė­gų, Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ir Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko va­dų pra­ne­ši­mus, ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riams, va­do­vau­jan­tis 2011 m. Vie­nos do­ku­men­to nuo­sta­to­mis, bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė aps­kris­ti pa­si­rink­tą ra­jo­ną Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­viu ir įsi­ti­kin­ti, kad jo­kia ne­dek­la­ruo­ta ka­ri­nė veik­la nė­ra vyk­do­ma.

Ka­zachs­ta­no par­ei­gū­nai, va­do­vau­da­mie­si 2011 m. Vie­nos do­ku­men­to nuo­sta­to­mis ir ins­pek­ci­jos me­tu gau­ta in­for­ma­ci­ja, par­engs ir iš­pla­tins ES­BO ša­lims at­as­kai­tas, ku­rio­se pa­teiks iš­va­das, kaip Lie­tu­va vyk­do tarp­tau­ti­nių su­tar­čių rei­ka­la­vi­mus gink­luo­tės kon­tro­lės sri­ty­je.

Tai bus tre­čio­ji šiais me­tais už­sie­nio ša­lių Lie­tu­vo­je at­lik­ta gink­luo­tės kon­tro­lė pa­gal 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tą. Šie­met Lie­tu­vo­je jau lan­kė­si Suo­mi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riai. Lie­tu­vos at­sto­vai šiais me­tais ins­pek­ta­vo Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ka­zachs­ta­no ir Ta­dži­kis­ta­no ka­ri­nius da­li­nius.

2011 m. Vie­nos do­ku­men­tas įpa­rei­go­ja vals­ty­bes kas­met pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ka­ri­nes pa­jė­gas, gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mo pla­nus ir ka­ri­nį biu­dže­tą, taip pat iš anks­to in­for­muo­ti apie pla­nuo­ja­mą ka­ri­nę veik­lą. Vals­ty­bės taip pat įsi­pa­rei­go­ja pri­im­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tą skai­čių ki­tų ša­lių ka­ri­nių eks­per­tų ins­pek­ci­jų ir vi­zi­tų į ka­ri­nius da­li­nius.

Re­mian­tis 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tu, kiek­vie­na ES­BO pri­klau­san­ti ša­lis tu­ri tei­sę pa­ti­krin­ti, ar ki­ta šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­ti ša­lis ne­vyk­do stam­baus mas­to ka­ri­nės veik­los, apie ku­rią bū­ti­na pra­neš­ti iš anks­to, ir ar ne­tu­ri ne­dek­la­ruo­tų ka­ri­nių pa­jė­gu­mų.