Kauno teisėsauga baigė tirti keturmečio nužudymo Kėdainiuose bylą
Kau­no tei­sė­sau­ga bai­gė tir­ti sau­sio pa­bai­go­je Kė­dai­niuo­se mir­ti­nai su­muš­to ket­ve­rių me­tų Ma­to nu­žu­dy­mo by­lą, ji tre­čia­die­nį bus per­duo­ta teis­mui.

„Bai­gė­me iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je kal­ti­na­mie­ji įta­ria­mi ty­či­niu nu­žu­dy­mu. Ta by­la vi­siems ži­no­ma kaip ma­ža­me­čio Ma­to nu­žu­dy­mo by­la, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Kau­no apy­gar­dos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Da­rius Val­ka­vi­čius. – Džiaugs­mo bai­gus šią by­lą nė­ra, vi­du­je tuš­čia, nes žiū­rint į ši­tą by­lą tiek pro­ku­ro­rams, tiek par­ei­gū­nams bu­vo emo­ciš­kai su­nku at­lik­ti ty­ri­mą šio­je by­lo­je.“

Vai­ko mo­ti­nai Mo­ni­kai Ka­ziu­kai­ty­tei in­kri­mi­nuo­ja­mas ty­či­nis itin žiau­rus sa­vo be­jė­giš­kos būk­lės ma­ža­me­čio šei­mos na­rio nu­žu­dy­mas. M.Ka­ziu­kai­ty­tė taip pat bus tei­sia­ma už pikt­nau­džia­vi­mą mo­ti­nos val­džia. Jos su­gy­ven­ti­nis Ge­di­mi­nas Kon­te­nis bus tei­sia­mas dėl itin žiau­raus be­jė­giš­kos būk­lės ma­ža­me­čio nu­žu­dy­mo. Jam in­kri­mi­nuo­ja­mi ir trys epi­zo­dai dėl ne­žy­maus ma­ža­me­čio svei­ka­tos su­trik­dy­mo.

Jiems abiems gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki gy­vos gal­vos.

„Pa­gal su­rink­tus duo­me­nis, mes ga­li­me teig­ti, kad jie abu mu­šė vai­ką ir jų abie­jų veiks­mai su­kė­lė vai­ko mir­tį“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Pro­ku­ro­rui ra­šant kal­ti­na­mą­jį ak­tą ne­ki­lo prob­le­mų bend­rau­ti su kal­ti­na­mai­siais, jie apk­laus­ti po ke­le­tą kar­tų.

„G.Kon­te­nis vi­sų apk­lau­sų me­tu jau­tė­si ga­na ge­rai, spė­ju, kad gal­būt ma­žai su­vo­kė, ko­kie pa­da­ri­niai yra. O bio­lo­gi­nė mo­ti­na bu­vo ga­nė­ti­nai pa­sy­vi. Pro­ku­ro­ras in­for­ma­vo, kad ji iš es­mės ne­si­nau­do­jo sa­vo pro­ce­si­nė­mis tei­sė­mis“, – sa­kė D.Val­ka­vi­čius.

Pro­ku­ro­ras svars­tė, jog kal­ti­na­mie­ji ne iki ga­lo su­pran­ta, ko­kio su­nku­mo nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė.

„Žiū­rint į vi­są by­lą, man pa­grin­di­nis klau­si­mas iš­ky­la apie jų emo­ci­nį in­te­lek­tą, dėl to spė­ju, jog jie var­gu ar su­pran­ta sa­vo veiks­mų pa­sek­mes“, – sa­kė Kau­no pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas.

Pa­sak jo, kal­ti­na­ma­ja­me ak­te pa­mi­nė­ta, jog nu­si­kal­ti­mui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti nar­ko­ti­nės me­džia­gos, ku­rių pėd­sa­kų ras­ta ti­riant kal­ti­na­muo­sius.

„Pro­ku­ro­ras tei­kia to­kią nuo­mo­nę. Da­bar teis­mui li­ko įver­tin­ti, ar tai tu­rė­jo reikš­mę nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mui“, – sa­kė D.Val­ka­vi­čius.

M.Ka­ziu­kai­ty­tė anks­čiau ne­bu­vo teis­ta, ta­čiau baus­ta ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka. Tuo me­tu G.Kon­te­nis teis­tas ne vie­ną kar­tą, o vai­ką, įta­ria­ma, nu­žu­dė lai­ko­tar­piu, kai lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mas jam bu­vo ati­dė­tas.

Įta­ria­ma, kad po­ra smur­ta­vo nuo 2016 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio iki pat vai­ko mir­ties sau­sio pa­bai­go­je. Tu­ri­ma duo­me­nų, kad vai­kas muš­tas tris die­nas.

Smur­tą prieš ma­ža­me­tį su­gy­ven­ti­niai aiš­ki­no auk­lė­ji­mu: jie ne­igė smur­ta­vę ir ti­ki­no to­kio­mis prie­mo­nė­mis vai­ką bau­dę už ne­tin­ka­mą el­ge­sį, jei­gu jis ne­klau­sy­da­vo, nu­mes­da­vo daik­tus. Ma­ma vai­ką stum­dė, mu­šė, įžei­džian­čiai va­di­no.

Eks­per­tai nu­sta­tė, kad vai­kui su­duo­ta ne ma­žiau 135 smū­giai, mir­ti­ni smū­giai su­duo­ti į gal­vą. Par­ei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad mir­ti­nus smū­gius į gal­vą su­da­vė ir M.Ka­ziu­kai­ty­tė, nors ji ti­ki­na tik ga­lė­ju­si pa­stum­ti sū­nų.

Kad prieš vai­ką smur­tau­ta ir anks­čiau, ty­rė­jams mi­nė­jo pa­tys kal­ti­na­mie­ji.

Žiau­riai su­muš­tas ke­tur­me­tis itin su­nkios būk­lės sau­sio 25-osios va­ka­rą į li­go­ni­nę at­ga­ben­tas iš na­mų Kė­dai­niuo­se. Sau­sio 27-osios ry­tą vai­kas mi­rė.

Abu kal­ti­na­mie­ji by­los nag­ri­nė­ji­mo lau­kia su­im­ti. Jie grei­čiau­siai su­im­ti bus lai­ko­mi ir by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu.

Ty­ri­mo me­tu apk­laus­ta per 120 as­me­nų, at­lik­ta 12 eks­per­ti­nių ty­ri­mų, juos at­li­ko me­di­kai, teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai, psi­chia­trai, kri­mi­na­lis­tai.

Šis nu­si­kal­ti­mas su­lau­kė di­de­lio at­gar­sio vi­suo­me­nė­je. Kaip tei­gė Kau­no aps­kri­ties po­li­ci­jos va­das Da­rius Žu­kaus­kas, po šio at­ve­jo pa­dau­gė­jo pra­ne­ši­mų apie smur­tą prieš vai­kus.

„Pa­di­dė­ji­mas bu­vo jau­čia­mas“, – sa­kė jis.