Kauno tardymo izoliatoriuje atliktas patikrinimas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­lik­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas pa­tvir­ti­no pra­ne­ši­mus apie te­be­si­tę­sian­čius pa­žei­di­mus Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui pa­ve­dė prieš ke­lias sa­vai­tes, ga­vu­si Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės pra­ne­ši­mą. Iš­va­do­se pa­tvir­tin­ti įta­ri­mai, kad iki šiol ne­įvyk­dy­tos Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) re­ko­men­da­ci­jos nu­trauk­ti mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tie­ki­mo su­tar­tį su „Nik­li­ta“ – su šia įmo­ne net su­da­ry­tas nau­jas san­do­ris. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė to­kį vie­šą­jį pir­ki­mą ini­ci­juo­ti ir at­lik­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui.

Mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, kad tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Ūkio sky­riu­je ne­už­ti­kri­na­ma su­tar­čių vyk­dy­mo ir ga­lio­ji­mo kon­tro­lė. Dar penk­ta­die­nį lai­ki­nai ei­nan­tis Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas An­ta­nas Lau­ri­nė­nas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vus in­for­ma­vo, kad pra­dė­ti du tar­ny­bi­niai pa­ti­kri­ni­mai dėl izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jų veiks­mų, ku­riais „ga­li­mai ban­do­ma ap­sun­kin­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą“, taip pat re­ko­men­duo­ta ne­ten­kin­ti vie­no dar­buo­to­jo pra­šy­mo at­leis­ti iš dar­bo sa­vo no­ru, kol ne­bus baig­tas pa­ti­kri­ni­mas.

„Mi­nis­trė pa­žy­mė­jo, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je fik­suo­ja­mi nau­ji pa­žei­di­mai liu­di­ja, jog Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­pa­kan­ka­mai kon­tro­liuo­ja, kaip įgy­ven­di­na­mos Vals­ty­bės kon­tro­lės, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos. De­par­ta­men­to va­do­vy­bė tu­ri ne­dels­da­ma im­tis prie­mo­nių tin­ka­mai įgy­ven­din­ti šių ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas ir apie tai nuo­lat in­for­muo­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją“, – ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Mi­nis­trė nu­ro­dė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vy­bei, kaip įma­no­ma grei­čiau cen­tra­li­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je, sie­kiant skaid­ru­mo ir tei­sė­tu­mo, vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus ir su­da­rant san­do­rius.

Ap­tar­ti si­tua­ci­ją izo­lia­to­riu­je pir­ma­die­nį R.Ka­zė­nie­nę kvie­čia­si ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, su­si­ti­ki­me tu­rė­tų da­ly­vau­ti ir M.Vai­niu­tė.

Šiuo me­tu Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo. Kon­kur­są bir­že­lio pa­bai­go­je lai­mė­jo bu­vęs de­par­ta­men­to va­do­vas, vė­liau vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Nor­ke­vi­čius kol kas ne­skir­tas į par­ei­gas.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pa­ti­kri­ni­mas at­lik­tas šių me­tų pa­va­sa­rį, šio ty­ri­mo me­tu at­sis­ta­ty­di­no nuo 2015 me­tų de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­si Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė, anks­čiau ji ėjo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rės par­ei­gas. Po pa­ti­kri­ni­mo at­leis­tas izo­lia­to­riaus va­do­vas Ed­var­das Kviat­kaus­kas. Prieš dvi sa­vai­tes iš par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no ir šį pa­ti­kri­ni­mą pri­žiū­rė­jęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Do­na­tas Ma­tui­za.Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­dė­ti du tar­ny­bi­niai pa­ti­kri­ni­mai dėl ga­li­mų tei­sės pa­žei­di­mų.

Mi­nis­trė pa­žy­mė­jo, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je fik­suo­ja­mi nau­ji pa­žei­di­mai liu­di­ja, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­pa­kan­ka­mai kon­tro­liuo­ja, kaip įgy­ven­di­na­mos Vals­ty­bės kon­tro­lės, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos. De­par­ta­men­to va­do­vy­bė tu­ri ne­del­siant im­tis prie­mo­nių tin­ka­mai įgy­ven­din­ti šių ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas ir apie tai nuo­lat in­for­muo­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją.

Mi­nis­trė nu­ro­dė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vy­bei kaip įma­no­ma grei­čiau cen­tra­li­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je, sie­kiant skaid­ru­mo ir tei­sė­tu­mo, vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus ir su­da­rant san­do­rius.