Kauno rajono meras turės pasiaiškinti
So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas ka­den­ci­ją bai­gian­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius iš­kvie­tė Kau­no ra­jo­no me­rą Va­le­ri­jų Ma­kū­ną par­ti­jos va­do­vy­bei Vil­niu­je pa­aiš­kin­ti si­tua­ci­ją dėl ko­rup­ci­jos by­los sa­vi­val­dy­bė­je.

„Šį­ryt skam­bi­nau Kau­no ra­jo­no me­rui ir pa­pra­šiau, kad jis at­vyk­tų į Vil­nių ir pa­teik­tų in­for­ma­ci­ją, kiek jos tu­ri. Šie at­ve­jai bus įver­tin­ti, mes to­kių da­ly­kų ne­to­le­ruo­si­me“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Ti­kiuo­si, kad ry­toj Kau­no ra­jo­no me­ras at­vy­kęs pa­aiš­kins, dėl ko­kių prie­žas­čių tie dar­buo­to­jai yra su­lai­ky­ti, ir ta­da pra­dė­si­me pri­imi­nė­ti spren­di­mus“, – tei­gė par­ti­jos va­do­vas.

Rei­ka­lau­ja trauk­tis iš posto

„Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad iš­skir­ti­nę vie­ny­bę de­mons­tra­vu­sio­je, me­ro su­da­ry­to­je ko­man­do­je dir­ban­tys žmo­nės ne­ži­no­jo apie ga­li­mai ne­tei­sė­tus bend­ra­žy­gių veiks­mus. Sie­kiant ženg­ti žings­nį link vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo at­sta­ty­mo ir iš­lai­kant aukš­čiau­sius va­ka­rie­tiš­kos po­li­ti­kos stan­dar­tus, ra­gi­na­me sa­vi­val­dy­bės me­rą Va­le­ri­jų Ma­kū­ną, kaip įta­ri­mus su­kė­lu­sios ko­man­dos for­muo­to­ją, pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę ir at­sis­ta­ty­din­ti“, – ket­vir­ta­die­nį pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Kau­no ra­jo­no ta­ry­bos Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Gin­tau­tas Kri­la­vi­čius.

Opo­zi­ci­ja ra­gi­na me­rą ne­del­siant su­šauk­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį su­si­da­riu­siai si­tua­ci­jai ap­tar­ti.

Pats V.Ma­kū­nas BNS tre­čia­die­nį sa­kė ke­ti­nan­tis pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, jei­gu įta­ri­mai aukš­tiems sa­vi­val­dy­bės par­ei­gū­nams pa­sit­vir­tin­tų.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nai šią sa­vai­tę su­lai­kė Kau­no ra­jo­no ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių Ri­čar­dą Pu­dže­ve­lį ir vi­ce­me­rą Kęs­tu­tį Po­vi­lai­tį. Abu jie yra so­cial­de­mo­kra­tai.

Įta­ria­ma, kad ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius su­si­ta­rė su vers­li­nin­ku, kad įmo­nės lė­šo­mis bus su­re­mon­tuo­tas jo na­mas, o aps­kai­to­je bus nu­ro­dy­ta, kad me­džia­gos pa­nau­do­tos re­no­vuo­jant sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias ši­lu­mos ka­ti­li­nes. R.Pu­dže­ve­liui par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ky­šio ėmi­mo.