Kauno oro uoste sprogmenų nerasta
Kau­no oro uos­tą ap­žiū­rė­ję iš­mi­nuo­to­jai sprog­me­nų ne­ra­do.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą po pra­ne­ši­mo apie sprog­me­nį iš oro uos­to bu­vo eva­kuo­ti žmo­nės, ta­čiau „A­ro“ spe­cia­lis­tai įtar­ti­nų daik­tų ne­ap­ti­ko. Taip BNS pa­tvir­ti­no Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas.

Po­li­ci­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius BNS anks­čiau sa­kė, kad apie esą pa­dė­tą sprog­me­nį 17.50 val. pra­ne­šė 1967 me­tais gi­męs vy­ras.