Kauno infekcinėje ligoninėje mirė karys šauktinis
Pir­ma­die­nio ry­tą Kau­no in­fek­ci­nė­je li­go­ni­nė­je mi­rė nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rys, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 21 me­tų jau­nes­ny­sis ei­li­nis Mar­ty­nas Jur­kus mi­rė nuo ūmaus in­fek­ci­nio su­sir­gi­mo.

„Y­ra žai­bi­nė for­ma, bet ne­aiš­ku, ar tai yra sep­sis, ar kaž­ko­kia ki­ta li­ga“, – žur­na­lis­tams sa­kė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos va­dė pul­ki­nin­kė lei­te­nan­tė Jo­li­ta Sie­sar­tie­nė.

„I­ma­ma­si vi­sų prie­mo­nių, kad in­fek­ci­ja ne­plis­tų“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Reiš­kia­me gi­lią užuo­jau­tą šei­mos na­riams, in­for­ma­vo­me tė­vus, jie at­vyks į da­li­nį“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Ka­rys dėl aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros ir py­ki­ni­mo sek­ma­die­nį per pie­tus krei­pė­si į Ruk­los pir­mi­nės ka­rių svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kus. Su­tei­kus bū­ti­ną­ją pir­mą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ka­rys nu­vež­tas į Jo­na­vos li­go­ni­nę, vė­liau į Kau­no kli­ni­kas ir Kau­no in­fek­ci­nę li­go­ni­nę.

Ka­rys tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pra­dė­jo šių me­tų ba­lan­džio 4 die­ną ir tar­na­vo Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je. Pa­sta­ruo­ju me­tu ka­rys nu­sis­kun­di­mų svei­ka­ta ne­tu­rė­jo.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl įvy­kio ap­lin­ky­bių.

Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Alek­sie­jus Gai­ževs­kis su­si­sie­kė su ka­rio ar­ti­mai­siais ir iš­reiš­kė užuo­jau­tą dėl sū­naus ne­tek­ties.

„Jo svei­ka­tos gru­pė bu­vo aukš­čiau­sio ly­gio – A gru­pė. Tar­ny­bo­je ka­rys bu­vo trak­tuo­ja­mas tik la­bai ge­rai ar pui­kiai, in­ten­sy­viai da­ly­va­vo vi­suo­se mo­ky­muo­se“, – kal­bė­jo A.Gai­ževs­kis.

Pa­sak jo, ga­li­my­bė, kad ka­rys ap­si­nuo­di­jo mais­tu, ma­žai ti­kė­ti­na, nes ki­ti ka­riai blo­gai ne­si­jau­tė.

„Ga­vę in­for­ma­ci­ją apk­lau­sė­me vi­sus mo­ko­mo­jo pul­ko ka­rius, ypač jo sky­rių ir bū­rį, ir ab­so­liu­čiai dau­giau nė vie­nas ka­rys ne­tu­rė­jo jo­kių nu­sis­kun­di­mų“, – kal­bė­jo pul­ko va­das.

Im­ta­si pro­fi­lak­ti­nių prie­mo­nių: de­zin­fe­kuo­ja­mos pa­tal­pos, ku­rio­se ka­rys gy­ve­no, sie­kiant už­ti­krin­ti ki­tų ka­rių sau­gu­mą.

At­si­sa­kė pietauti

Su­ne­ri­mę dėl ži­nios apie pir­ma­die­nį ne­ti­kė­tai mi­ru­sį ka­rį šauk­ti­nį, ke­le­tas kar­tu tar­nau­jan­čių ka­rių at­si­sa­kė pie­tau­ti.

Pie­tau­ti at­vy­kę ka­riai li­ko prie įėji­mo į val­gyk­lą ir žur­na­lis­tams tei­gė, kad bi­jo dėl sa­vo svei­ka­tos ir gy­vy­bės bei yra ne­pa­ten­kin­ti, kad jų nie­kas ne­in­for­ma­vo apie esa­mą si­tua­ci­ją.

„Nie­ko ne­ga­liu įtar­ti, nie­ko ne­ga­liu kal­tin­ti, bet ma­tant, ži­nant, gy­ve­nant čia – tai tie­siog yra bai­su“, – kal­bė­jo vie­nas iš pie­tau­ti at­si­sa­kiu­sių ka­rių, jau­nes­ny­sis ei­li­nis Žil­vi­nas.