Kauno hidroelektrinei suteiktas A. M. Brazausko vardas
Kau­no hid­roe­lek­tri­nei pir­ma­die­nį ofi­cia­liai su­teik­tas ve­lio­nio pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko var­das, taip įam­ži­nant jo da­ly­va­vi­mą elek­tri­nės sta­ty­bo­je 1958-1962 me­tais.

Ofi­cia­lio­je at­mi­ni­mo len­te­lės ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vęs so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad A.M.Bra­zaus­kas sta­ty­bo­se pa­gar­sė­jo sa­vo pri­nci­pin­gu­mu.

„Jo pri­nci­pin­gu­mas, griež­tu­mas, reik­lu­mas ir ki­tos jo as­me­ni­nės ver­ty­bės ti­krai jam ne­lei­do čia il­gai su­sto­ti ir čia bū­ti (...). Drą­siai rei­kia pa­sa­ky­ti, kad jis vie­nas di­džiau­sių kū­rė­jų Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je“, - sa­kė prem­je­ras.

Kau­no me­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas BNS pir­ma­die­nį sa­kė, kad Vy­riau­sy­bė ne­de­ri­no var­do su­tei­ki­mo su Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­be.

„Į sa­vi­val­dy­bę ne­bu­vo kreip­ta­si, tai yra vy­riau­sy­bi­nis spren­di­mas. Aiš­ku, pats ob­jek­tas ne­pa­val­dus ir ne­prik­lau­so Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei, tai for­ma­liai žiū­rint, to su­de­ri­ni­mo ne­rei­kė­jo. Bet kai bu­vo svars­to­ma dėl in­ži­nie­riaus Miš­ki­nio var­do su­tei­ki­mo Kle­bo­niš­kio til­tui, tai Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja at­sik­lau­sė. Aiš­ku, ne­suor­ga­ni­zuo­si re­fe­ren­du­mo ko­kio ar gy­ven­to­jų apk­lau­sos, bet bent jau for­ma­lią­ja pra­sme su sa­vi­val­dy­be bū­tų bu­vę ne­pro­šal de­rin­ti tą klau­si­mą. Įvy­kę kaip įvy­kę, mes ne­kves­tio­nuo­ja­me to­kio da­ly­ko“, - kal­bė­jo me­ras.

Pre­zi­den­tas A.M.Bra­zaus­kas mi­rė 2010 me­tų bir­že­lio 26 die­ną. Lie­tu­vos pre­zi­den­to par­ei­gas jis ėjo 1993-1998 me­tais, o 2001-2006 me­tais bu­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vu.

Ne­prik­lau­so­my­bės ju­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu, 1988-1990 me­tais A.M.Bra­zaus­kas va­do­va­vo Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jai.