Kauno bendruomenė prabilo apie juodąsias technologijas
Obuo­liau­ti su „For­tum“: vals­ty­bės val­do­ma ener­gi­jos įmo­nių gru­pė „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir Suo­mi­jos ka­pi­ta­lo įmo­nė „For­tum“ sku­bi­na at­lie­kas de­gin­sian­čios Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės sta­ty­bas, nors šio pro­jek­to nau­da abe­jo­ja tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, tiek Sei­mas. Į pro­jek­to vys­ty­to­jų pu­sę ne­ti­kė­tai sto­jo ša­lia bū­si­mo­sios sta­tyb­vie­tės esan­čių Ra­mu­čių bend­ruo­me­nės va­do­vas, jis už­si­mi­nė, jog jė­gai­nei be­sip­rie­ši­nan­čius vie­tos gy­ven­to­jus ga­li­ma bū­tų „temp­ti į teis­mą“.

Prieš at­lie­kas de­gin­sian­čios Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės pla­nuo­ja­mas sta­ty­bas ko­vo­jan­tys ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jai su­lau­kė ne­ma­lo­naus siurp­ri­zo. Čia vei­kian­čios aso­cia­ci­jos Ra­mu­čių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Arū­nas Kmie­liaus­kas dar ko­vą krei­pė­si į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, bend­ruo­me­nės var­du pra­šy­da­mas spar­tin­ti pro­jek­tą. Žmo­nės, or­ga­ni­za­vę su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me lau­kė pir­mi­nin­ko pa­siaiš­ki­ni­mo, jo mo­bi­lio­jo te­le­fo­no ekra­ne už­fik­sa­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mą su pro­jek­to vys­ty­to­jų – „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ bei „For­tum“ – at­sto­vais. „Pa­dir­bė­ki­te su ju­ris­tais. Ga­li­ma temp­ti į teis­mą. Jie ne­pa­si­duos“, – apie sa­vo kai­my­nus ra­šė A. Kmie­liaus­kas.

To­kius aso­cia­ci­jos Ra­mu­čių bend­ruo­me­nės va­do­vo veiks­mus vie­ti­niai įver­ti­no kaip gra­si­ni­mą bei ban­dy­mą da­ry­ti po­vei­kį, nau­do­jan­tis pro­jek­to vys­ty­to­jų ad­mi­nis­tra­ci­niais re­sur­sais ir įta­ka. „Kas ap­gins bend­ruo­me­nę, gy­ven­to­jų tei­sę reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ir įsi­ti­ki­ni­mus? Apie ko­kią so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę ga­li kal­bė­ti įmo­nės, gal­būt nau­do­jan­čios juo­dą­sias tech­no­lo­gi­jas, ig­no­ruo­jan­čios gy­ven­to­jus, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Sei­mo re­ko­men­da­ci­jas?“ – kreip­da­ma­sis į vie­tos gy­ven­to­jus tei­gė Ama­lių bend­ruo­me­nės cen­tro pir­mi­nin­kas Vi­das Po­cius.

Ar­tū­ras Skar­džius: „Spren­di­mas Kau­ne sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nę grin­džia­mas mo­ty­vu, esą ši­lu­mos kai­na kau­nie­čiams ma­žės. Ta­čiau žmo­nėms ne­už­si­me­na­ma, kad tuo pa­čiu kils šiukš­lių tvar­ky­mo kai­na.“

Pro­jek­tas įver­tin­tas nepalankiai

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės, ku­rio­je 51 proc. ak­ci­jų ati­te­ko „Lie­tu­vos ener­gi­jai“, 49 proc. – bend­ro­vei „For­tum Heat Lie­tu­va“, sta­ty­bos 2014 me­tais bu­vo pri­pa­žin­tos vals­ty­bei svar­biu eko­no­mi­niu pro­jek­tu. Į jė­gai­nę, ku­rią ati­da­ry­ti pla­nuo­ta jau šiais me­tais, ža­dė­ta in­ves­tuo­ti iki 147 mln. eu­rų – maž­daug pu­sę su­mos tu­rė­jo su­da­ry­ti eu­ro­pi­nės par­amos lė­šos.

Susirinkimo metu bendruomenės nariai nufotografavo Arūno Kmieliausko susirašinėjimą su Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos projektų vadovu Pauliumi Stoniu bei „Fortum“ atstovu spaudai Andriumi Kasparavičiumi./Ramučių bendruomenės nuotrauka

Ta­čiau 2016 me­tais Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­skel­bė ne­ke­ti­nan­ti fi­nan­suo­ti šio pro­jek­to. Eu­ro­pi­nės ins­ti­tu­ci­jos nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je ir be Kau­no jė­gai­nės pa­kan­ka at­lie­kų de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mų – vie­na to­kia elek­tri­nė jau vei­kia Klai­pė­do­je, pa­na­šus pro­jek­tas, ku­riam iš Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­do (ESIF) nu­ma­ty­ta 94,5 mln. eu­rų, plė­to­ja­mas Vil­niu­je. Tą pa­tį šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je pa­kar­to­jo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Ap­lin­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to di­rek­to­rius ža­lia­jai eko­no­mi­kai Kęs­tu­tis Sa­daus­kas. Jo tei­gi­mu, ap­sisp­ren­dus įgy­ven­din­ti Kau­no pro­jek­tą, ga­lė­tų pa­aiš­kė­ti, kad tri­jų nu­ma­to­mų at­lie­kų jė­gai­nių Lie­tu­vai yra per daug, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga ga­li iš­kel­ti klau­si­mus dėl jau pa­tvir­tin­to fi­nan­sa­vi­mo Vil­niaus elek­tri­nei tiks­lin­gu­mo.

Ne­pai­sy­da­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos po­zi­ci­jos, anks­tes­nė so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sių me­tų spa­lio 5-ąją pri­pa­ži­no Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę vals­ty­bi­nės reikš­mės at­lie­kų tvar­ky­mo ob­jek­tu. Prieš ke­lis mė­ne­sius Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Vir­gi­li­jaus Po­de­rio, krei­pė­si į Sau­liaus Skver­ne­lio mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, siū­ly­da­ma iš nau­jo įver­tin­ti pro­jek­to bū­ti­ny­bę.

Par­la­men­ta­rai at­krei­pė dė­me­sį, kad iki šiol ne­at­lik­ta vals­ty­bės lė­šo­mis sta­to­mų ko­ge­ne­ra­ci­nių elek­tri­nių Vil­niu­je ir Kau­ne są­nau­dų ir nau­dos ana­li­zė, taip pat ak­cen­ta­vo, jog bū­si­mos Kau­no at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės pa­jė­gu­mas šio mies­to ši­lu­mos rin­ko­je yra per­tek­li­nis, be to, jai veik­ti ga­li pri­trūk­ti tin­ka­mų de­gi­ni­mui šiukš­lių, nes pa­gal ES iš­kel­tus žie­di­nės eko­no­mi­kos tiks­lus 65 proc. at­lie­kų tu­rė­tų bū­ti per­dir­ba­mos.

„Mums ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ im­asi ini­cia­ty­vos leis­ti vals­ty­bės pi­ni­gus šiai at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nės sta­ty­bai. Jau da­bar aiš­ku, kad ši­lu­mos ga­my­bi­niai pa­jė­gu­mai Kau­ne yra per­tek­li­niai, tai­gi kau­nie­čiai ši­lu­mos var­to­to­jai į juos jau in­ves­ta­vę dau­giau nei rei­kė­tų, ta­čiau stai­ga vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė nu­spren­džia in­ves­tuo­ti dar, al­kū­nė­mis iš­stum­dy­da­ma vi­sas šiuo me­tu Kau­ne vei­kian­čias ši­lu­mos ga­my­bos bend­ro­ves ir at­si­ves­da­ma „For­tum“. Toks spren­di­mas grin­džia­mas mo­ty­vu, esą ši­lu­mos kai­na kau­nie­čiams ma­žės. Ta­čiau žmo­nėms nė pu­se žo­džio ne­už­si­me­na­ma, kad kar­tu kils šiukš­lių tvar­ky­mo kai­na“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Skar­džius.

Ama­lių bend­ruo­me­nės cen­tro pir­mi­nin­ko Vi­do Po­ciaus ma­ny­mu, „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir „For­tum“ su­mo­de­lia­vo „bend­ruo­me­nę“ ir „pri­jau­ki­no“ jos pir­mi­nin­ką.“

Su­lau­kė paramos

Kaip at­sa­ky­me „Lie­tu­vos ži­nioms“ nu­ro­dė Vy­riau­sy­bės Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Spau­dos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vie­šų­jų ry­šių pro­jek­tų va­do­vė Ka­ro­li­na Pa­ulo­ny­tė, mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­žiū­ris į Kau­no at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės pro­jek­tą yra pa­lan­kus. „Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas pri­si­dės prie at­lie­kų su­tvar­ky­mo Kau­no mies­te, leis su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­nas, o vals­ty­bei pa­si­ga­min­ti dau­giau elek­tros ener­gi­jos“, – pra­ne­šė ji.

Vis dėl­to ko­vo mė­ne­sį pa­skelb­ta­me šios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ne apie ko­ge­ne­ra­ci­nes jė­gai­nes nei Kau­ne, nei Vil­niu­je ne­už­si­me­na­ma. Pri­sta­ty­da­mi šį do­ku­men­tą Vy­riau­sy­bės at­sto­vai tei­gė, kad dėl jų dar nė­ra ap­sisp­ręs­ta.

Artūras Skardžius: "Sprendimas Kaune statyti atliekų deginimo jėgainę grindžiamas motyvu, esą šilumos kaina kauniečiams mažės. Tačiau žmonėms neužsimenama, kad tuo pačiu kils šiukšlių tvarkymo kaina.“/Romo Jurgaičio nuotrauka

Į dis­ku­si­jas dėl Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės at­ei­ties ak­ty­viai įsi­trau­kė ir prie bū­si­mo­sios sta­tyb­vie­tės įsi­kū­rę gy­ven­to­jai. Ko­vo 13-ąją Kau­no mies­to ir ra­jo­no bend­ruo­me­nių, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir gy­ven­to­jų at­sto­vai – be­veik 3 tūkst. pa­si­ra­šiu­sių­jų – krei­pė­si į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, pra­šy­da­mi ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Žmo­nės tei­gė esą įsi­ti­ki­nę, kad Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės pro­jek­tas nė­ra sau­gus svei­ka­tai, o pa­si­rink­ta vie­ta ša­lia gy­ve­na­mų­jų Kau­no mies­to Dai­na­vos, Pa­le­mo­no, Ama­lių, Kau­no ra­jo­no Ra­mu­čių, Ser­gei­či­kų ir Kar­mė­la­vos gy­ven­vie­čių – ne­tin­ka­ma.

Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad sa­vai­te anks­čiau prem­je­rui S. Skver­ne­liui bu­vo per­duo­tas prieš­in­go tu­ri­nio gy­ven­to­jų krei­pi­ma­sis. Do­ku­men­te, pa­si­ra­šy­ta­me 43 na­rius vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos Ra­mu­čių bend­ruo­me­nė pir­mi­nin­ko A. Kmie­liaus­ko, prieš­in­gai, iš­reikš­tas su­si­rū­pi­ni­mas, kad Vy­riau­sy­bė ga­li at­si­sa­ky­ti jė­gai­nės pro­jek­to.

„Kaip bend­ruo­me­nė reiš­kia­me su­si­rū­pi­ni­mą, kad Kau­no at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės pro­jek­tą ga­li bū­ti vė­luo­ja­ma įgy­ven­din­ti ar­ba jis iš­vis bū­tų ne­įgy­ven­din­tas. Jė­gai­nė ženk­liai pa­dė­tų spręs­ti šiuo me­tu ky­lan­čias ap­lin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas rū­šiuo­jant at­lie­kas. <...> To­dėl siū­lo­me įtrauk­ti į šios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no pri­ori­te­ti­nių dar­bų są­ra­šą Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą“, – ra­šė A. Kmie­liaus­kas.

Kal­ba apie manipuliacijas

„A­so­cia­ci­jos Ra­mu­čių bend­ruo­me­nės įsi­trau­ki­mas į šį pro­ce­są yra klas­tin­gų ir ne­są­ži­nin­gų „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ bei „For­tum“ veiks­mų re­zul­ta­tas. Jiems bū­ti­nai rei­kė­jo įgy­ven­din­ti pir­muo­sius žings­nius – pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis dėl Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, ka­dan­gi virš pro­jek­to kau­pė­si niū­rūs de­be­sys: Sei­mo ko­mi­te­tas pa­sa­kė, kad jos ne­rei­kia, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja par­eiš­kė, kad tai per­tek­li­niai pa­jė­gu­mai ir bus prob­le­mų su žie­di­nės eko­no­mi­kos nu­sta­ty­tų už­duo­čių įgy­ven­di­ni­mu. Ši­tiems de­be­sims su­si­kau­pus, mi­nė­tos įmo­nės su­mo­de­lia­vo „bend­ruo­me­nę“, „pri­jau­ki­no“ jos pir­mi­nin­ką, ku­ris ir su­ra­šė krei­pi­mą­si į prem­je­rą S. Skver­ne­lį“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Ama­lių bend­ruo­me­nės cen­tro pir­mi­nin­kas V. Po­cius.

Iš­aiš­kė­jus A. Kmie­liaus­ko ini­cia­ty­vai, Kar­mė­la­vos se­niū­ni­ja su­ren­gė Ra­mu­čių gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me ti­kė­ta­si iš­girs­ti bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­siaiš­ki­ni­mą. Jo me­tu bend­ruo­me­nės na­riai nu­fo­tog­ra­fa­vo A. Kmie­liaus­ko su­si­ra­ši­nė­ji­mą su „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ Kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos tar­ny­bos pro­jek­tų va­do­vu Pa­uliu­mi Sto­niu bei „For­tum“ at­sto­vu spau­dai And­riu­mi Kas­pa­ra­vi­čiu­mi.

„Nuo­trau­ko­je ma­ty­ti, kad šių įmo­nių at­sto­vų bu­vo pra­šo­ma da­ry­ti po­vei­kį bend­ruo­me­nei, ta­ria­ma­si dėl bend­rų veiks­mų įtrau­kiant mi­nė­tų įmo­nių tei­si­nin­kus, sie­kiant pa­kenk­ti bend­ruo­me­nės na­riams – „temp­ti į teis­mą“. Ar ne lai­kas pa­si­do­mė­ti A. Kmie­liaus­ko ry­šiais su „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir „For­tum“, įver­tin­ti A. Kmie­liaus­kui tei­kia­mą pa­gal­bą ir par­amą, ku­ri nau­do­ja­ma da­ry­ti po­vei­kį bend­ruo­me­nės na­riams per sta­ty­ti­nius as­me­nis, ap­si­me­tan­čius vi­suo­me­nės at­sto­vais. Kaip ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti įmo­nė­mis ir jų va­do­vais, ma­ni­pu­liuo­jan­čiais bend­ruo­me­niš­ku­mu, ko­kių akib­rokš­tų ti­kė­tis at­ei­ty­je?“ – ste­bė­jo­si V. Po­cius.

Pats A. Kmie­liaus­kas pik­ti­no­si gy­ven­to­jų veiks­mais. „Tu­rė­tų bū­ti gė­da, jei­gu as­me­ni­nės ži­nu­tės fo­tog­ra­fuo­ja­mos, vie­ši­na­mos. Mes net ne­sle­pia­me, kad bend­ra­dar­biau­ja­me su in­ves­tuo­to­jais. Ko tu­ri­me slėp­tis? Šaukš­tai jau po pie­tų, rei­kia gal­vo­ti, kaip gy­ven­ti to­liau. Jei­gu žmo­nės tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, ne­rei­kia jų at­akuo­ti, pul­ti“, – pa­klaus­tas apie nu­fo­tog­ra­fuo­tą su­si­ra­ši­nė­ji­mą kal­bė­jo jis.

Ra­mu­čių bend­ruo­me­nės va­do­vas ne­igė, kad ke­lias­de­šimt na­rių iš be­veik 2,5 tūkst. Ra­mu­čių gy­ven­to­jų vie­ni­jan­čiai jo va­do­vau­ja­mai aso­cia­ci­jai da­ro įta­ką Kau­no jė­gai­nės pro­jek­tą vys­tan­ti „Lie­tu­vos ener­gi­ja“. „Žmo­nės vis­ko pri­si­gal­vo­ja. Mes sa­va­no­riai, su­si­jun­gę į aso­cia­ci­ją, da­ro­me ge­rus dar­bus, kam įdo­mu, žiū­rė­ki­te į mū­sų pus­la­pį. O kur­ti le­gen­das, kad mes kaž­kam at­sto­vau­ja­me... Pats esu gy­ven­to­jas ir pas mus vien tik gy­ven­to­jai, su nie­kuo ne­su­si­ję“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak A. Kmie­liaus­ko, tei­gia­mą nuo­mo­nę apie pro­jek­tą jo va­do­vau­ja­mos aso­cia­ci­jos na­riai su­si­da­rė nu­vy­kę į pa­na­šią jė­gai­nę Klai­pė­do­je. „Ga­vo­me vi­sus at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus. Nu­spren­dė­me, kad nie­kam ne­me­luo­si­me ir pa­sa­ky­si­me, kad vis­kas su tuo pro­jek­tu ge­rai. Mes nie­ko ne­ga­li­me pa­keis­ti – spren­di­mai jau pri­im­ti, sta­ty­bos pra­si­dė­jo. Rei­kia su tuo su­si­tai­ky­ti ir gal­vo­ti, kaip to­liau gy­ven­ti, kaip ste­bė­ti tą pro­ce­są ir gal­būt tuo re­mian­tis gy­ve­ni­mą kaž­kaip pa­ge­rin­ti. To­dėl ban­do­me ieš­ko­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių su tuo vers­lu“, – kal­bė­jo jis.

Ti­ki­si paramos

Ko­vo 22-ąją sa­vo aso­cia­ci­jos pus­la­py­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ A. Kmie­liaus­kas pa­skel­bė ga­vęs „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ bei „For­tum“ pa­tvir­ti­ni­mą, kad šios įmo­nės pri­si­dės prie gy­ven­vie­tės ge­ro­vės ge­ri­ni­mo. „Kaip pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti taip mū­sų gy­ven­vie­tei rei­ka­lin­gas vals­ty­bi­nis vai­kų dar­že­lis ar pa­na­šiai“, – ra­šė jis.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos“ Kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos tar­ny­bos di­rek­to­rė Er­nes­ta Dap­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad pa­gei­da­vi­mą pri­si­dė­ti prie bend­ruo­me­nėms rei­ka­lin­gos inf­ras­truk­tū­ros įren­gi­mo yra iš­sa­kiu­sios tiek Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, tiek įvai­rios bend­ruo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, taip pat ir Ra­mu­čių bend­ruo­me­nė. „Tai ir spor­to aikš­te­lių, par­kų su­tvar­ky­mas, ir pa­na­šiai. Šiuo me­tu ne­tu­ri­me jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų tai at­lik­ti, ta­čiau esa­me pa­si­ren­gę kar­tu su ki­to­mis Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įmo­nė­mis pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­ni­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo, ku­rie pa­ge­rin­tų gre­ti­mų gy­ven­vie­čių so­cia­li­nę ap­lin­ką“, – nu­ro­dė ji.

E. Dap­kie­nė tvir­ti­no, kad jo­kių slap­tų su­si­ta­ri­mų su vie­tos bend­ruo­me­nė­mis „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ne­vyk­do. „Bend­ra­vi­mas su bend­ruo­me­nė­mis vyks­ta skaid­riai ir at­vi­rai. A. Kmie­liaus­kui, kaip ir vi­siems ki­tiems su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims, tei­kia­me vi­są in­for­ma­ci­ją apie jė­gai­nę, ku­rios tik jie pa­pra­šo: nuo sta­ty­bos lei­di­mų ko­pi­jų, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo iki jė­gai­nės tar­šos pre­ven­ci­jos tech­no­lo­gi­jų par­ame­trų. Slėp­ti ne­tu­ri­me ko, o kons­truk­ty­viu bend­ra­dar­bia­vi­mu bu­vo­me, esa­me ir bū­si­me su­in­te­re­suo­ti vi­sa­da“, – aiš­ki­no „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­sto­vė.