Kaune vyko R. Kalantai atminti skirti renginiai
Ket­vir­ta­die­nį Kau­ne vy­ko ren­gi­niai, skir­ti at­min­ti už Lie­tu­vos lais­vę su­si­de­gi­nu­siam Ro­mui Ka­lan­tai.

R.Ka­lan­ta pri­si­min­tas pa­de­dant gė­lių ant jo ka­po Ro­mai­nių 1–o­sio­se ka­pi­nė­se bei ant jam skir­to pa­mink­lo „Au­kos lau­kas“.

Vė­liau prie pa­mink­lo Mu­zi­ki­nio tea­tro so­de­ly­je vy­ko mu­zi­kos ir sa­vi­raiš­kos fes­ti­va­lis „Ro­kas už Lais­vę“, ku­ris pra­si­dė­jo jau­ni­mo ak­ci­ja R.Ka­lan­tos at­mi­ni­mui, akus­ti­ne fes­ti­va­lio prog­ra­ma „Šim­tas pa­va­sa­rių“. Va­ka­re vyks ro­ko gru­pių kon­cer­tas.

1972 me­tų ge­gu­žės 14 die­ną de­vy­nio­lik­me­tis R.Ka­lan­ta Kau­no mies­to so­de prie Mu­zi­ki­nio tea­tro ap­si­py­lė ben­zi­nu ir, su­šu­kęs „Lais­vę Lie­tu­vai!“, pa­si­de­gė. R.Ka­lan­ta li­go­ni­nė­je mi­rė.

Lie­tu­vo­je tai pir­mas su­si­de­gi­ni­mo, pro­tes­tuo­jant prieš oku­pa­ci­nę val­džią, at­ve­jis.

R.Ka­lan­tos su­si­de­gi­ni­mas su­kė­lė ko­mu­nis­tų par­ti­jai ir so­vie­tų sau­gu­mo par­ei­gū­nams pa­ni­ką. So­vie­tų sau­gu­mas pa­sku­bė­jo R.Ka­lan­tą slap­ta pa­lai­do­ti anks­čiau pa­skelb­to lai­ko. Su­si­rin­kę į lai­do­tu­ves žmo­nės pa­si­pik­ti­no val­džios sa­vi­va­le, pra­si­dė­jo ma­si­nės ei­ty­nės, ku­rio­se skan­duo­ti po­li­ti­niai šū­kiai.

Ma­si­nės de­mons­tra­ci­jos, smur­tas ir areš­tai tru­ko ke­lias die­nas. Ne­ra­mu­mai nu­slo­pin­ti ge­gu­žės 19 die­ną. Iš dau­giau kaip 3 tūkst. ak­ty­vių pro­tes­tų da­ly­vių bu­vo su­im­ta per 400 žmo­nių.

R.Ka­lan­tos au­ka su­lau­kė di­džiu­lio at­gar­sio, kė­lė Lie­tu­vos ne­lais­vės klau­si­mą. Kiek­vie­nais me­tais kau­nie­čiai pa­mi­nė­da­vo ge­gu­žės 14-ąją, R.Ka­lan­ta ta­po pa­sip­rie­ši­ni­mo sim­bo­liu, o Kau­no įvy­kiai su­ak­ty­vi­no ne­for­ma­lių jau­ni­mo gru­pių ju­dė­ji­mą. Jų na­riai pla­ti­no prieš so­vie­tų sant­var­ką nu­kreip­tus at­si­šau­ki­mus, kel­da­vo tau­ti­nes vė­lia­vas, mi­nė­da­vo tau­ti­nes šven­tes, vie­šo­se vie­to­se pieš­da­vo tau­ti­nio vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lius.