Kaune pareigūnai rado padirbtų eurų spaustuvę
Kau­ne par­ei­gū­nai ra­do pa­dirb­tų eu­rų spaus­tu­vę, su­lai­ky­ti du įta­ria­mie­ji. Ope­ra­ci­ją par­ei­gū­nai at­li­ko tre­čia­die­nio va­ka­rą, pra­neš­ta ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją po­li­ci­jo­je.

„Pa­vy­ko nu­sta­ty­ti as­me­nį, ku­ris gal­būt ga­mi­no ši­to no­mi­na­lo, 50-ties, eu­rus. Tas as­muo su­lai­ky­tas ir ras­ta be­veik vi­sa įran­ga jiems ga­min­ti“, - sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris.

Pa­sak jo, eu­rai ga­min­ti na­mų są­ly­go­mis, jų ko­ky­bė bu­vo vi­du­ti­niš­ka.

„Pla­ti­ni­me, pa­na­šu, da­ly­va­vo ne­ma­žai žmo­nių, bet pa­gal šios die­nos duo­me­nis yra du įta­ria­mie­ji“, - sa­kė par­ei­gū­nas.

Tre­čia­die­nį apie 20.30 val. Kau­ne, Par­ti­za­nų gat­vė­je, vie­na­me iš dau­gia­bu­čių prie įėji­mo į bu­tą bu­vo su­lai­ky­tas 1976 me­tais gi­męs vy­ras, jo dra­bu­žių ki­še­nė­je ras­tas pa­ke­tas su 100 vie­ne­tų, kaip įta­ria­ma, pa­dirb­tų 50 eu­rų ver­tės no­mi­na­lo bank­no­tų. At­li­kus kra­tą, taip pat su­lai­ky­tas bu­to šei­mi­nin­kas, 1967 me­tais. Bu­te ap­tik­ta 228 vie­ne­tai pa­dirb­tų 50 eu­rų ku­piū­rų, ku­rių se­ri­jos nu­me­riai skir­tin­gi.

Taip pat bu­te ras­tas pre­sas gi­lu­mi­niams įspau­dams da­ry­ti, bank­no­tų kli­šės, įvai­rios ho­log­ra­mos, olan­diš­kų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­jos do­ku­men­tų pa­vyz­džiai, kom­piu­te­ri­nė tech­ni­ka, apie 20 tūkst. eu­rų įvai­rio­mis ku­piū­ro­mis ir va­liu­to­mis.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je nuo eu­ro įve­di­mo iš­im­ta maž­daug 870 gal­būt pa­dirb­tų ku­piū­rių dau­giau kaip 40 tūkst. eu­rų su­mai.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­žy­mė­jo, kad Eu­ro­po­las vie­ną pa­dirb­tos ku­piū­ros no­mi­na­lą bu­vo pri­sky­ręs Lie­tu­vai. Nu­sta­ty­ta, kad to­kie pa­dirb­ti eu­rai vy­ra­vo Kau­no re­gio­ne.

„Vie­na kli­šė bu­vo nau­do­ja­ma iš­skir­ti­nai Lie­tu­vai“, - sa­kė po­li­ci­jos va­do­vas.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl di­de­lio kie­kio ne­ti­krų pi­ni­gų ar ver­ty­bi­nių po­pie­rių pa­ga­mi­ni­mo, lai­ky­mo ar­ba rea­li­za­vi­mo. Ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir or­ga­ni­zuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo sky­riaus pro­ku­ro­rai.

Lie­tu­va eu­rą įsi­ve­dė šių me­tų sau­sį.