Kaune – itin daug padirbtų eurų
Vien per pra­ėju­sią par­ą Kau­no aps­kri­ty­je par­ei­gū­nai pra­dė­jo de­šimt iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl ne­ti­krų eu­rų. Po­li­ci­ja šių at­ve­jų tar­pu­sa­vy­je ne­sie­ja.

„Tai nė­ra vie­no as­mens ar vie­nos gru­pės (dar­bas), to­kių duo­me­nų kol kas ne­tu­ri­me“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Kau­no aps­kri­ties Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos an­tro­jo sky­riaus vir­ši­nin­kas Do­na­tas Ka­ra­lu­kas.

Tai, kad Kau­ne pra­neš­ta apie itin daug ne­ti­krų eu­rų, Kau­no par­ei­gū­nai sie­ja su tuo, kad aps­kri­ty­je ge­rai vyk­do­mas pre­ven­ci­nis dar­bas, to­dėl pa­dirb­ti bank­no­tai iš­aiš­ki­na­mi pra­di­nė­je sta­di­jo­je, o ne pa­te­kę į pers­kai­čia­vi­mo sky­rius.

„Ga­li pers­kai­čia­vi­mo punk­te at­si­ras­ti tie pi­ni­gai. Jei­gu smul­ku­sis vers­li­nin­kas pa­sii­ma tą pi­ni­gą ir per­duo­da in­ka­sa­ci­jai, tai tas pi­ni­gas tik po pers­kai­čia­vi­mo at­ei­na iki po­li­ci­jos, nu­sta­čius jo pa­dir­bi­mo po­žy­mius“, – kal­bė­jo D.Ka­ra­lu­kas.

Jo tei­gi­mu, da­bar bank­no­tai su­lai­ko­mi pra­di­nė­je sta­di­jo­je, kai jie pa­tei­kia­mi par­duo­tu­vė­je ar kios­ke. Jiems pa­te­kus į pers­kai­čia­vi­mo sky­rių, tai nu­sta­ty­ti yra ge­ro­kai su­nkiau.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, po­pu­lia­riau­si tarp pa­dir­bi­nė­to­jų yra 50 ir 100 eu­rų bank­no­tai.

Nuo sau­sio 1-osios Lie­tu­va įsi­ve­dė eu­rą. Jis pa­kei­tė na­cio­na­li­nę va­liu­tą - li­tą.