Kaune ieškoma, kas atstatytų tarpukario paminklą „Pieta“
Kau­no sa­vi­val­dy­bė ieš­ko, kas at­sta­ty­tų Alek­so­to ka­pi­nė­se esan­tį pa­mink­lą „Pie­ta“, skir­tą sa­va­no­riams, žu­vu­siems ko­vo­se už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.

„Pie­ta“ 1927 me­tais Alek­so­to ka­pi­nių že­mė­je, ant kal­ne­lio, pa­sta­ty­ta vie­tos par­api­jos kle­bo­no ku­ni­go Je­ro­ni­mo Va­lai­čio ini­cia­ty­va Šau­lių tre­čio­sios oro es­kad­ri­lės ka­ri­nin­kų ir ki­tų ge­ros va­lios žmo­nių au­ko­mis.

Še­šių me­tro aukš­čio pa­mink­lo su pos­ta­men­tu au­to­rius – žy­mus skulp­to­rius An­ta­nas Alek­sand­ra­vi­čius. Skulp­tū­ri­nė gru­pė iš te­ra­ko­tos bu­vo iš­deg­ta Pa­le­mo­ne, bro­lių Vai­lo­kai­čių ply­ti­nė­je.

Lai­kui bė­gant dėl at­mos­fe­ros po­vei­kio ne­pat­va­ri pa­mink­lo me­džia­ga (te­ra­ko­ta) ėmė tru­pė­ti, ir­ti, skulp­tū­ra pra­ra­do sa­vo for­mas. So­viet­me­čiu nuo ap­leis­to pa­mink­lo bu­vo nu­plėš­tos plokš­tės su sa­va­no­rių pa­var­dė­mis. 1964 me­tais Alek­so­to ka­pi­nės už­da­ry­tos.

2015 me­tais sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė pra­de­dan­ti rink­ti au­kas pa­mink­lo at­sta­ty­mui, ta­čiau kaip BNS in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ry­šių sky­rius, tuo­met su­rink­ta vos 200 li­tų.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė yra pa­skel­bu­si vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są pa­mink­lo at­kū­ri­mui ir jo pos­ta­men­to su­tvar­ky­mui. Kon­kur­sas vyks iki ge­gu­žės 10 die­nos.