Katedros aikštėje sugulė šimtai žmonių
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 22 die­ną, sos­ti­nės Ka­ted­ros aikš­tė­je su­reng­ta ak­ci­ja „Šmėk­la“ ilius­truo­jan­ti mil­ži­niš­ką sa­vi­žu­dy­bių mas­tą Lie­tu­vo­je. Aikš­tė­je su­gu­lė ir su­stin­go šim­tai žmo­nių, par­ody­da­mi, kiek daug žmo­nių pa­lie­ka gy­ve­ni­mą sa­vo no­ru. 

Per vie­ne­rius me­tus Lie­tu­vo­je sa­vo no­ru iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kia apie tūks­tan­tis žmo­nių žen­gę lem­tin­gą, tra­giš­ką žings­nį ir nu­si­žu­do. Rug­sė­jo 22 die­ną 18 va­lan­dą bu­vo pa­kvies­ti ne­abe­jin­gi šiai prob­le­mai sa­va­no­riai ir vie­nai mi­nu­tei at­si­gul­ti sos­ti­nės šir­dy­je - Ka­ted­ros aikš­tė­je. Ak­ci­ja bu­vo su­ma­ny­ta tam, kad to­kiu bū­du ga­li­ma bū­tų pa­ma­ty­ti, kiek daug žmo­nių sa­vo no­ru pa­si­trau­kia iš gy­ve­ni­mo.

Ak­ci­jos ini­cia­to­riai – ak­to­rius Arū­nas Sa­ka­laus­kas ir jo bend­ra­min­čiai. „Tik įsi­vaiz­duo­ki­te – per me­tus treč­da­lis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės šauk­ti­nių ima ir iš­nyks­ta, o per tre­jus me­tus mes ne­ten­ka­me vi­sų šauk­ti­nių be jo­kio ka­ri­nio konf­lik­to. Ar ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti vie­no­je vie­to­je tūks­tan­tį mi­ru­sių žmo­nių? At­ei­ki­te an­tra­die­nį į Ka­ted­ros aikš­tę ir pa­ma­ty­si­te, kiek žmo­nių per me­tus ne­ten­ka­me. At­ėjo me­tas mums pa­tiems spręs­ti, kaip pa­keis­ti šią si­tua­ci­ją“, - tei­gė ak­ci­jos su­ma­ny­to­jas ak­to­rius A. Sa­ka­laus­kas.

Akcijos sumanytojas aktorius A. Sakalauskas.

...

...

Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, ak­ci­ja taip pat sie­kia­ma su­rink­ti lė­šų emo­ci­nę par­amą tei­kian­čiai „Jau­ni­mo li­ni­jai“ ir nu­si­žu­džiu­sių­jų ar­ti­mų­jų aso­cia­ci­jai „Ar­ti­miems“. „Jau­ni­mo li­ni­jai“ pa­au­ko­ti ga­li­ma trum­puo­ju nu­me­riu 1407 (au­ka – 2,90 Eur) ar­ba ki­tais bū­dais, nu­ro­dy­tais or­ga­ni­za­ci­jos sve­tai­nė­je www.jau­ni­mo­li­ni­ja.lt. Nu­si­žu­džiu­sių­jų ar­ti­mų­jų aso­cia­ci­jos rek­vi­zi­tus ga­li­ma ras­ti sve­tai­nė­je www.ar­ti­miems.lt.

„Vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mas spren­džiant sa­vi­žu­dy­bių prob­le­mą yra la­bai svar­bus. „Jau­ni­mo li­ni­ja“ – taip pat yra pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va – emo­ci­nę par­amą čia tei­kia sa­va­no­riai. Nu­si­žu­džiu­sių­jų ar­ti­mų­jų aso­cia­ci­ja „Ar­ti­mie­siems“ – vėl­gi pa­čių žmo­nių, tie­sio­giai su­si­dū­ru­sių su sa­vi­žu­dy­bės prob­le­ma, ini­cia­ty­va. Di­dė­jan­tis vi­suo­me­nės ak­ty­vu­mas su­tei­kia vil­čių, kad ga­li­me įveik­ti sa­vi­žu­dy­bių prob­le­mą“, - sa­kė „Jau­ni­mo li­ni­jos“ va­do­vas Pa­ulius Skrui­bis.

...