Katastrofų tyrimą perduos į darbo inspektorių rankas
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­čius ka­tas­tro­fų, ava­ri­jų ir in­ci­den­tų vi­sų rū­šių trans­por­te ty­ri­mų va­do­vus per­kel­ti į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją (VDI). Taip sie­kia­ma už­ti­krin­ti jų ne­prik­lau­so­mu­mą.

Šiuo me­tu įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ta, kad ka­tas­tro­fas, ava­ri­jas ir in­ci­den­tus ti­ria su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­skir­tas ty­ri­mų va­do­vas. Pa­gal Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mos pa­tai­sas ty­ri­mus at­lik­tų Vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus pa­skir­ti ty­ri­mų va­do­vai. Jie nu­sta­ty­tų ir ty­ri­mų tvar­ką.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, per­kė­lus ty­ri­mų va­do­vus į VDI, ka­tas­tro­fų ty­ri­mų va­do­vo ir eis­mo sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ty­ri­mų san­ty­kis iš­liks toks pat - to­liau bus at­lie­ka­mi du sa­va­ran­kiš­ki ty­ri­mai. Eis­mo sau­gos ins­ti­tu­ci­ja at­liks ty­ri­mą siek­da­ma nu­sta­ty­ti kal­tus as­me­nis ir pa­trauk­ti juos at­sa­ko­my­bėn, o ka­tas­tro­fų ty­ri­mų va­do­vas at­liks ty­ri­mą, ku­riuo sieks pa­ge­rin­ti eis­mo ge­le­žin­ke­liais, jū­rų ir oro trans­por­tu sau­gą ir teiks ati­tin­ka­mas re­ko­men­da­ci­jas.

Už­teks per­kel­ti tris

Re­for­ma taip pat bus įgy­ven­din­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va dėl sau­gos Bend­ri­jos ge­le­žin­ke­liuo­se. Už tai, kad ne­vyk­do šios di­rek­ty­vos, prieš Lie­tu­vą pra­dė­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra.

„Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja yra AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ak­ci­nin­kė, o „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ yra pa­grin­di­nė ge­le­žin­ke­lių trans­por­to rin­kos ope­ra­to­rė Lie­tu­vo­je, taip pat at­lie­kan­ti vie­šo­sios ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros val­dy­to­jo funk­ci­jas. Tai su­da­ro prie­lai­das abe­jo­ti ka­tas­tro­fų ty­ri­mų va­do­vo ne­prik­lau­so­mu­mu. Per­kė­lus va­do­vus į ins­ti­tu­ci­ją, ne­su­si­ju­sią su trans­por­tu, bus už­ti­krin­tas jų ne­prik­lau­so­mu­mas. To­dėl pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra bus nu­trauk­ta“, - LŽ aiš­ki­no mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos ir pro­to­ko­lo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Fi­li­ma­na­vi­čie­nė.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų tei­gi­mu, ty­ri­mų va­do­vams per­kel­ti iš vie­nos ins­ti­tu­ci­jos į ki­tą pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų ne­rei­kės, nes jų dar­bo krū­vis nė­ra la­bai di­de­lis. Ma­no­ma, kad į VDI bus per­kel­ti tri­jų ty­ri­mų va­do­vų eta­tai.

Sku­biai ir be pasipriešinimo

Pa­tai­sas siū­lo­ma Sei­me svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, jos įsi­ga­lio­tų jau nuo ge­gu­žės. Mat šie­met asig­na­vi­mai ty­ri­mų va­do­vų funk­ci­joms vyk­dy­ti yra skir­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM), ku­riai yra pa­val­di VDI, o ne Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai.

Be­je, prieš me­tus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja kar­tą jau pa­ban­dė ka­tas­tro­fų ty­ri­mų va­do­vus per­duo­ti SADM pa­val­džiai VDI. Ta­čiau tuo­met SADM tam pa­sip­rie­ši­no. Teig­ta, kad siū­ly­tos per­duo­ti funk­ci­jos ne­bū­din­gos ins­pek­ci­jai.

Da­bar SADM pa­tai­soms ne­prieš­ta­rau­ja. Šios mi­nis­te­ri­jos LŽ pa­teik­ta­me pa­aiš­ki­ni­me tei­gia­ma, kad ji to­liau lai­ko­si nuo­mo­nės, jog VDI no­ri­ma per­duo­ti jai ne­bū­din­gas funk­ci­jas ir to­kia pra­kti­ka nė­ra ge­ra, ta­čiau, su­pras­da­ma, kad Lie­tu­va pri­va­lo vyk­dy­ti ES tei­sės ak­tus, rei­ka­lau­jan­čius ty­rė­jus at­skir­ti nuo įvy­kių da­ly­vių, SADM Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos sie­kiams ne­sip­rie­ši­na.

VDI, kaip ti­ki­no ins­pek­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Gab­rie­lė Ba­nai­ty­tė, yra pa­si­ren­gu­si pe­rim­ti funk­ci­jas, su­si­ju­sias su ka­tas­tro­fų, ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mu. „Vi­si fi­nan­si­nių ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių šioms funk­ci­joms už­ti­krin­ti klau­si­mai bus spren­džia­mi Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą“, - sa­kė ji.