Katastrofą išgyvenusią šeimą išgelbėjo lemtingas sprendimas
Tai­va­nie­čių su­tuok­ti­nių po­ros ir jų dve­jų me­tų vai­ko gy­vy­bes iš­gel­bė­jo spren­di­mas per­sės­ti į ki­tą sa­lo­no pu­sę lėk­tu­ve, ku­ris tuo­jau po pa­ki­li­mo su­du­žo nu­kri­tęs į upę Tai­pė­jaus cen­tre, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė vie­nas lai­kraš­tis.

Oro bend­ro­vės „Tran­sA­sia“ rei­so GE235 lėk­tu­vas, ku­ria­me bu­vo 58 ke­lei­viai ir įgu­los na­riai, tre­čia­die­nį pra­lė­kė tarp aukš­tų pa­sta­tų, spar­no ga­lu už­ka­bi­no vie­ną tak­si au­to­mo­bi­lį ir es­ta­ka­dą, o ga­liau­siai rė­žė­si kai­riuo­ju šo­nu į van­de­nį sek­lio­je upės vie­to­je.

Mi­nė­tos šei­mos, pa­var­de Lin, tė­vas prieš pa­ky­lant lėk­tu­vui pa­pra­šė leis­ti jiems per­sės­ti į de­ši­nę sa­lo­no pu­sę, kai iš­gir­do nuo kai­rio­jo spar­no sklin­dan­tį ne­įp­ras­tą triukš­mą, ra­šo dien­raš­tis „U­ni­ted Dai­ly“.

„Jis su­ne­ri­mo, iš­gir­dęs tą triukš­mą“, – pri­dū­rė lai­kraš­tis, ne­pa­teik­da­mas dau­giau de­ta­lių.

Pa­sak „U­ni­ted Dai­ly“, su­du­žus lėk­tu­vui tė­vai ra­do sa­vo sū­nų plū­du­riuo­jan­tį van­de­ny­je. Tė­vas at­li­ko jam dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, kol at­vy­ko gel­bė­to­jai.

„Tuo­jau po to, kai Li­nas iš­trū­ko iš lėk­tu­vo, jis iš­trau­kė žmo­ną, ku­ri bu­vo ša­lia. Tuo­met jis van­de­ny­je pa­ma­tė sa­vo sū­nų blykš­tan­čiu vei­du ir mė­ly­nuo­jan­čio­mis lū­po­mis“, – ra­šo lai­kraš­tis.

Ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­muo­se sa­ko­ma, kad prieš lai­ne­riui nu­krin­tant į upę jo pi­lo­tas, ku­ris žu­vo per ka­tas­tro­fą, ti­kriau­siai karšt­li­giš­kai sten­gė­si su­val­dy­ti su­ge­du­sį or­lai­vį, la­vi­ruo­da­mas tarp dau­giaaukš­čių gy­ve­na­mų­jų ir ko­mer­ci­nių pa­sta­tų ne­to­li Song­ša­no oro uos­to.

Vie­no au­to­mo­bi­lio vaiz­do re­gis­tra­to­rius už­fik­sa­vo dra­ma­tiš­kus vaiz­dus, ku­riuo­se ma­to­ma, kaip krin­tan­tis lėk­tu­vas pa­svy­ra į kai­rę, spar­no ga­lu kliu­do pra­va­žiuo­jan­tį tak­si au­to­mo­bi­lį ir rė­žia­si į es­ta­ka­dą vos už ke­lių me­trų nuo ki­tų ma­ši­nų.

Par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį sa­kė vis dar ne­pra­ran­dan­tys vil­ties su­ras­ti dvy­li­ka per ka­tas­tro­fą din­gu­sių žmo­nių, nors po ne­lai­mės jau pra­ėjo dau­giau nei par­a. Iki šiol ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ta 31 žmo­gaus žū­tis, 15-ai or­lai­viu skri­du­sių žmo­nių pa­vy­ko iš­si­gel­bė­ti.