Katalikai švenčia Žolinę
Lie­tu­vos ka­ta­li­kai pir­ma­die­nį šven­čia Žo­li­nę, ki­taip dar va­di­na­mą Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos dan­gun ėmi­mo die­na.

Žo­li­nės me­tu baž­ny­čio­je šven­ti­na­mi pir­mie­ji der­liaus vai­siai, gė­lės.

Daug ti­kin­čių­jų šią die­ną tra­di­ciš­kai at­vyks­ta į Pi­va­šiū­nuo­se esan­čią baž­ny­čią, ku­ri gar­sė­ja Die­vo Mo­ti­nos su Kū­di­kiu pa­veiks­lu.

Per aš­tuo­nias die­nas vyks­tan­čius Žo­li­nės at­lai­dus šis Aly­taus ra­jo­no mies­te­lis su­lau­kia ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių ti­kin­čių­jų.

„Mes vi­sa­da lau­kia­me, kad bū­tų kuo dau­giau žmo­nių. Mes ti­ki­mės ir kvie­čia­me, kad žmo­nėms bū­tų kuo dau­giau džiaugs­mo, kad vi­si iš­gy­ven­tų ti­kė­ji­mo bend­rys­tę“, – BNS sa­kė Pi­va­šiū­nų Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų par­api­jos kle­bo­nas mon­sin­jo­ras Vin­cas Baub­lys.

Jis tei­gė, kad mies­te­lis lau­kia ir pės­čio­mis at­vyks­tan­čių pi­lig­ri­mų.

Vis­gi dau­giau­siai į Žo­li­nės at­lai­dus žmo­nės at­vyks­ta au­to­mo­bi­liais, o tai su­da­ro prob­le­mų apie 300 gy­ven­to­jų tu­rin­čiam mies­te­liui, tu­rin­čiam ma­žai au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų.

„Mes tai la­bai su­nkiai spren­džia­me, tai yra la­bai ak­tua­li prob­le­ma šiuo me­tu“, – kal­bė­jo mon­sin­jo­ras.

Ma­si­niai ren­gi­niai Žo­li­nei pa­mi­nė­ti pir­ma­die­nį vyks ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius da­ly­vaus Žo­li­nės at­lai­duo­se Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne įsi­kū­ru­sia­me Kre­ke­na­vos mies­te­ly­je.

Si­nop­ti­kai pir­ma­die­nį prog­no­zuo­ja vė­sius, lie­tin­gus orus.

Žo­li­nės die­ną se­no­vė­je mi­nė­da­vo ir pa­go­nys, au­ko­da­mi der­lių sa­vo die­vams.

2000 me­tais Sei­mas Žo­li­nę įtrau­kė į vals­ty­bi­nių šven­čių są­ra­šą ir pa­skel­bė ne­dar­bo die­na.

2011 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Ro­mos ka­ta­li­kų ti­kė­ji­mą iš­pa­žįs­ta 77 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.