Kasos aparatai fiksuos mokinių valgius
Švie­ti­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų val­gyk­los nuo lap­kri­čio pri­va­lės „ap­si­gink­luo­ti“ ka­sos apa­ra­tais.

Nu­ta­ru­si, kad nau­do­jant ka­sos apa­ra­tus vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų fi­nan­si­nė aps­kai­ta taps skaid­res­nė, Vy­riau­sy­bė pa­kei­tė Ka­sos apa­ra­tų die­gi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ką. Iki šiol vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­slau­gas bend­ro­jo la­vi­ni­mo, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se tei­kian­čioms bend­ro­vėms bu­vo tai­ko­ma iš­im­tis – joms ne­rei­kė­jo tu­rė­ti ka­sos apa­ra­tų.

Duo­da laiko

Kai vai­kus mai­ti­nan­čių įstai­gų val­gyk­lo­se nė­ra ka­sos apa­ra­tų, fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos tei­gi­mu, ky­la įvai­riau­sių prob­le­mų ir įta­ri­mų. „Sie­kia­me už­ti­krin­ti skaid­rią gry­nų­jų pi­ni­gų aps­kai­tą. Teik­da­mi pa­siū­ly­mą at­siž­vel­gė­me į Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas Vy­riau­sy­bei“, – aiš­ki­no V. Ša­po­ka.

Mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad spren­di­mas moks­lei­vių val­gyk­lo­se nau­do­ti ka­sos apa­ra­tus par­ei­ka­laus pa­pil­do­mų mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių in­ves­ti­ci­jų. Kaip skai­čiuo­ja­ma, vien­kar­ti­nės šių prie­tai­sų įsi­gi­ji­mo są­nau­dos, ku­rių pa­tirs ūkio su­bjek­tai, sieks apie 254 tūkst. eu­rų – vie­nas ka­sos apa­ra­tas kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 200 eu­rų. To­dėl jiems nu­si­pirk­ti, anot V. Ša­po­kos, nu­ma­ty­tas il­ges­nis lai­kas – iki lap­kri­čio 1 die­nos. Taip esą bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė vers­lui tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti veik­ti pa­ki­tu­sio­mis są­ly­go­mis.

Tė­vai pa­si­gen­da ka­sos aparatų

Moks­lei­vių tė­vai iš vi­sos Lie­tu­vos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ste­bi­si, ko­dėl ša­lies val­džia, rei­ka­lau­jan­ti ka­sos apa­ra­tų net tur­ga­vie­tė­se, iki šiol bu­vo „pa­mir­šu­si“ mo­kyk­lų val­gyk­las. Juk kiek­vie­no­je jų kas­dien val­go šim­tai moks­lei­vių.

Vil­ka­viš­kie­tė Jur­gi­ta „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog jai ne vie­nus me­tus kir­ba klau­si­mas, ko­dėl mo­kyk­lų val­gyk­lo­se nė­ra ka­sos apa­ra­tų. „Jei bū­tų toks apa­ra­tas, vai­kas par­neš­tų na­mo kvi­tą, ma­ty­čiau, ką jis pir­ko val­gyk­lo­je, ką val­gė, kam iš­lei­do duo­tus pi­ni­gus. Da­bar ne­ži­nau, kas par­duo­da­ma ma­no vai­kui. Jei­gu jis val­go ne­aiš­kios kil­mės mais­tą, to nie­kaip ne­pa­vyk­tų įro­dy­ti, nes nė­ra net kvi­to, pa­tvir­ti­nan­čio, kad val­gyk­lo­je ką nors to­kio pir­ko“, – kal­bė­jo mo­te­ris.

Vil­nie­tės Auš­ros ma­ny­mu, tai, jog mo­kyk­lų val­gyk­lo­se nė­ra ka­sos apa­ra­tų, su­ku­ria la­bai pa­lan­kias są­ly­gas jų dar­buo­to­joms ma­ni­pu­liuo­ti ža­lia­vų kai­no­mis – nu­ro­dy­ti, kad, pa­vyz­džiui, kot­le­tai pa­ga­min­ti iš kiau­lie­nos, nors rea­liai jie iš­kep­ti iš kur kas pi­ges­nio viš­tie­nos far­šo. „Ka­sos apa­ra­tai leis­tų įsi­ti­kin­ti, kad iš 10 kg kiau­lie­nos ke­lių šim­tų por­ci­jų kot­le­tų ne­pa­ga­min­si. Ta­čiau kol jų nė­ra, kon­tro­lė su­nkiai įma­no­ma“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vė.

Su­kė­lė abe­jo­nių dėl skaidrumo

Tė­vų įta­ri­mus iš da­lies pa­tvir­ti­no ir per­nai Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos vie­no­je įmo­nė­je at­lik­tas ty­ri­mas. Ji mo­kyk­lų ir ki­tų įstai­gų val­gyk­lo­se tei­kia ne tik vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo, bet ir ki­tas pa­slau­gas: siū­lo už sa­vo pi­ni­gus nu­si­pirk­ti mais­to mo­ki­niams, ne­gau­nan­tiems ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo, mo­kyk­lų ir ki­tų įstai­gų per­so­na­lui bei vi­siems no­rin­tie­siems pa­val­gy­ti. Te­rei­kia at­sis­kai­ty­ti už val­gį gry­nai­siais.

Tai­gi su­ren­kant ne­ma­žai pa­ja­mų gry­nai­siais, ta­čiau ne­aps­kai­tant jų elek­tro­ni­niais ka­sos apa­ra­tais, ki­lo įta­ri­mų, kad da­lis tų pi­ni­gų ga­lė­jo ne­pa­tek­ti į bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą. Mo­kyk­lų val­gyk­lo­se gau­na­mos pa­ja­mos re­gis­truo­tos ran­ka ra­šo­mo­se sa­vai­ti­nė­se ka­sos ir pi­ni­gų at­as­kai­to­se. Jos ir gry­nie­ji du kar­tus per mė­ne­sį bu­vo per­duo­da­mi į bend­ro­vės būs­ti­nę.

Gry­nų­jų pi­ni­gų su­rin­ki­mo at­as­kai­tos įmo­nė­je sau­go­mos trum­pą lai­ką, to­dėl kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių nu­sta­ty­ti rea­lių jos pa­ja­mų.

Ne­spės vi­sų aptarnauti

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 56 proc. vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­slau­gų bend­ro­jo la­vi­ni­mo, pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se rin­kos da­li­ja­si trys įmo­nės – UAB „Sa­ni­tex“ ir per ak­ci­nin­kus su­si­ju­sios VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ bei UAB „Pon­tem“. Li­kę 44 proc. ten­ka dar 252 vai­kus mai­ti­nan­čioms bend­ro­vėms.

VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ali­sa Nor­ku­vie­nė pri­pa­ži­no, kad pri­va­lo­mas ka­sos apa­ra­tų die­gi­mas ug­dy­mo įstai­gų val­gyk­lo­se iš tie­sų par­ei­ka­laus pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų, ta­čiau tam pa­ma­žu ren­gia­ma­si. „Jau tre­čius me­tus kar­tu su par­tne­riais mo­kyk­lų val­gyk­lo­se die­gia­me elek­tro­ni­nes at­sis­kai­ty­mo sis­te­mas. Šios sis­te­mos vei­kia ne vie­no­je de­šim­ty­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų val­gyk­lų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo A. Nor­ku­vie­nė.

Aly­taus UAB „Jo­vi­li­ta“ mai­ti­na vie­nos di­džiau­sių mies­te mo­kyk­los – Pu­ti­nų gim­na­zi­jos – moks­lei­vius. Bend­ro­vės di­rek­to­rė Bi­ru­tė La­taus­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad di­džiau­sia prob­le­ma – ne ka­sos apa­ra­tų įsi­gi­ji­mas, o tai, kaip spė­ti ap­tar­nau­ti vi­sus no­rin­čiuo­sius pa­val­gy­ti. Esą pra­dė­jus val­gyk­lo­se nau­do­ti ka­sos apa­ra­tus at­sis­kai­ty­mas kur kas il­giau už­truks. „Mo­kyk­lo­se per­trau­kos tė­ra 15–25 mi­nu­čių, vai­kai per jas tu­ri spė­ti pa­val­gy­ti. Ta­čiau jei kiek­vie­ną pa­tie­ka­lą rei­kės „muš­ti“ į ka­są, ap­tar­na­vi­mo lai­kas dvi­gu­bai pa­il­gės. Ta­da ne vi­si gim­na­zis­tai per per­trau­ką pa­val­gys“, – svars­tė B. La­taus­kie­nė.

Anot jos, šiuo me­tu moks­lei­viai ga­li su­mo­kė­ti bet ku­riai iš tri­jų val­gyk­los dar­buo­to­jų, tad to­kių prob­le­mų ne­ky­la, vi­si per per­trau­ką spė­ja pa­val­gy­ti.