Kas skatina ir stabdo „valstiečių“ frakcijos Seime skilimą
Ar Sei­mo „vals­tie­čių“ frak­ci­jo­je bręs­ta ski­li­mas ir ar va­di­na­mų­jų su­ki­lė­lių jau yra tiek, kad jie ga­lė­tų su­da­ry­ti at­ski­rą frak­ci­ją? Ne­se­niai šią frak­ci­ją pa­li­kęs Bro­nius Ma­te­lis, ku­ris nė­ra par­ti­jos na­rys ir rin­ki­mus Pa­ne­vė­žy­je lai­mė­jo sa­va­ran­kiš­kai, LRT.lt tvir­ti­no, esą frak­ci­jo­je yra maž­daug de­šimt žmo­nių, pa­si­ren­gu­sių iš­ei­ti: „Gal­būt jie bū­tų jau anks­čiau pa­si­trau­kę, bet, ma­tyt, ma­no spren­di­mas pa­lik­ti frak­ci­ją juos šiek tiek su­lai­kė nuo to­kių pla­nų.“

B. Ma­te­lis taip pa­te tei­gė ma­nąs, kad „vals­tie­čių“ frak­ci­ją grei­čiau­siai ga­lė­tų pa­lik­ti ne par­ti­jos na­riai, nes jiems at­ei­ty­je ne­rei­kės nei jos pa­lai­ky­mo, nei lė­šų, jei tu­rė­tų pla­nų da­ly­vau­ti ir ki­tuo­se rin­ki­muo­se.

Frak­ci­jos na­rys, taip pat ne­tu­rin­tis „vals­tie­čių“ par­ti­nio bi­lie­to, Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jęs kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas, Po­vi­las Urb­šys ne­pa­nei­gė ko­le­gos B. Ma­te­lio įžval­gų ir tvir­ti­no, kad frak­ci­ja grei­čiau­siai bū­tų ski­lu­si, jei bū­tų pra­dė­ta rink­ti par­ašus po pe­ti­ci­ja, pa­lai­kan­čia da­bar jau bu­vu­sią par­la­men­ta­rę ir frak­ci­jos na­rę Gre­tą Kil­di­šie­nę, sie­ja­mą su par­ti­jos ly­de­riu Ra­mū­nu Kar­baus­kiu.

G. Kil­di­šie­nės „vie­šų­jų ry­šių“ ak­ci­ja įka­lė pleiš­tą?

Sei­mo ku­lua­ruo­se kal­ba­ma, kad at­ski­lę nuo mo­ti­ni­nės frak­ci­jos „vals­tie­čiai“ ne­tap­tų opo­zi­ci­ne frak­ci­ja, bet pa­lai­ky­tų Sau­liaus Skver­ne­lio vy­riau­sy­bę. To pri­va­čiuo­se po­kal­biuo­se ne­nei­gia ir pa­tys „vals­tie­čiai“, aiš­kin­da­mi, esą ga­li­mos nau­jos frak­ci­jos bran­duo­lį ga­lė­tų su­da­ry­ti prem­je­ro ša­li­nin­kai, ki­taip ta­riant, tie žmo­nės, ku­riuos jis pa­skui sa­ve at­si­ve­dė į „vals­tie­čių“ gre­tas prieš Sei­mo rin­ki­mus.

„Tuo me­tu, kai spren­dė­si G. Kil­di­šie­nės klau­si­mas ir kai ku­rie frak­ci­jos na­riai ėmė­si ini­cia­ty­vos ją užs­to­ti, rink­ti už ją par­ašus ir vos ne pra­šy­ti, kad ji ne­pa­dė­tų Sei­me na­rio man­da­to, iš ti­krų­jų frak­ci­jo­je bu­vo įvai­rių nuo­mo­nių, kaip į tai rea­guo­ti. Ne­slėp­siu, bu­vo svars­to­ma, kad tie, ku­rie ne­pa­lai­ko Kil­di­šie­nės vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jos, ga­lė­tų pa­si­trauk­ti iš frak­ci­jos ir su­da­ry­ti nau­ją frak­ci­ją, bet pa­lai­ky­tų vy­riau­sy­bės prog­ra­mą ir „vals­tie­čių“ rin­ki­mų nuo­sta­tas. Ta­čiau da­bar šis klau­si­mas ne­svars­to­mas“, – tei­gė P. Urb­šys.

G. Kil­di­šie­nės pa­si­trau­ki­mas iš Sei­mo esą iš­spren­dė ki­lu­sias prob­le­mas ir, nors frak­ci­jo­je yra at­si­ra­du­si tam ti­kra ta­kos­ky­ra, prieš­iš­ku­mo ne­li­kę. Pa­sak P. Urb­šio, vi­si pa­ju­to ri­bas, ku­rių per­ženg­ti ne­ga­li­ma. Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad nė­ra ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mo tarp S. Skver­ne­lio ir R. Kar­baus­kio.

„Kar­baus­kis ne­ti­ki, kad prie tų skan­da­lų ini­ci­ja­vi­mo ga­lė­jo pri­si­dė­ti S. Skver­ne­lis ir jo ap­lin­ka“, – svars­tė P. Urb­šys.

No­rė­tų įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tus tikslus

Tarp ga­li­mų at­sis­ky­rė­lių nuo „vals­tie­čių“ frak­ci­jos yra mi­ni­ma ir Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė. Ji „maiš­tau­ja“ jau nuo pat dar­bo Sei­me pra­džios.

„Bet aš dar lai­kau­si. „Vals­tie­čiai“ yra val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ašis ir man yra įsi­pa­rei­go­ję įgy­ven­din­ti so­cia­li­nės po­li­ti­kos tiks­lus, ku­riuos aš jiems su­dė­jau į rin­ki­mų prog­ra­mą. Su vi­sais braš­kė­ji­mais ir at­si­trau­ki­mais jie da­bar jau sten­gia­si tai pa­da­ry­ti. Ga­vau Ri­mos Baš­kie­nės ir R. Kar­baus­kio par­ašus. To­dėl la­bai ne­no­rė­čiau nie­kur trauk­tis. Kai bus pri­im­ti tie tei­sės ak­tai, ku­rie bū­ti­ni vai­ko tei­sių ap­sau­gai ir ki­tiems so­cia­li­niams rei­ka­lams, tuo­met ga­lės vi­si aiš­kin­tis san­ty­kius ir da­ry­ti ką no­ri“, – kal­bė­jo D. Ša­ka­lie­nė.

Pa­klaus­ta, kas frak­ci­jo­je ini­ci­ja­vo rink­ti par­ašus už G. Kil­di­šie­nės pa­si­li­ki­mą Sei­me, sa­kė tiks­liai ne­ži­nan­ti, nes tuo me­tu bu­vo iš­vy­ku­si į Stras­bū­rą: „Tas žmo­gus grei­čiau­siai bu­vo po ge­ro va­ka­rė­lio. Be to, tuo me­tu įvy­ko Ma­tu­ko nu­žu­dy­mas ir tų par­ašų rin­ki­mas man at­ro­dė an­traei­lis da­ly­kas. Tie­sa, man nie­kas tos pe­ti­ci­jos pa­si­ra­šy­ti ir ne­siū­lė, nes, ma­tyt, gal­vo­jo, kad ne­ver­ta.“

Kal­ba­ma, kad par­ašus po G. Kil­di­šie­nę pa­lai­kan­čia pe­ti­ci­ja bu­vo pa­si­šo­vę rink­ti jau­nie­ji „vals­tie­čių“ at­sto­vai iš Kau­no.

Par­ti­jos sen­bu­vė pla­nų apie ski­li­mą ne­ži­nan­ti

„Man tai – la­bai ne­ti­kė­ta ir aš nie­ko apie to­kius pla­nus ne­ži­nau“, – tvir­ti­no „vals­tie­čių“ sen­bu­vė, Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

Ji tei­gė, kad frak­ci­ja nu­si­tei­ku­si rim­tam dar­bui: pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko net du po­sė­džiai, ku­rių me­tu dis­ku­tuo­ta dėl ša­lies re­gio­nų, miš­kų, pa­što re­for­mų, ir šią sa­vai­tę frak­ci­ja vėl po­sė­džiaus.

„Gal mū­sų opo­nen­tams bū­tų mie­la ir įdo­mų (jei frak­ci­ja su­skil­tų – LRT.lt), bet ne­ma­nau, kad taip at­si­tiks“, – pa­ti­ki­no R. Baš­kie­nė.

Tuo tar­pu „vals­tie­čių“ ly­de­ris vėl at­sit­vė­rė ty­los sie­na – su juo su­si­siek­ti pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ne­be­pa­vyks­ta.

Iš­ban­dy­mai lau­kia pavasarį

Prem­je­ro S. Skver­ne­lio ša­li­nin­ku lai­ko­mas Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Vy­tau­tas Ba­kas, pa­klaus­tas, ar ne­pla­nuo­ja trauk­tis iš frak­ci­jos, tvir­ti­no, kad šiuo me­tu ir „vals­tie­čių“ par­ti­ja, ir frak­ci­ja re­mia vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, to­dėl pa­na­šių min­čių ne­tu­rįs: „Juk ma­to­te, kaip sklan­džiai pa­vy­ko pa­tvir­tin­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją, su­si­tar­ti dėl jos fi­nan­sa­vi­mo, tu­ri­me pla­nų ir Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. To­dėl sa­vai­mi­nio frak­ci­jos ski­li­mo tik dėl to, kad jos lai­vą kaž­kas siū­buo­ja, ne­ga­lė­tų bū­ti.“

Ta­čiau V. Ba­kas tei­gė ma­nąs, kad di­džiau­si iš­ban­dy­mai frak­ci­jos lau­kia ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais, kai Sei­me bus svars­to­mos švie­ti­mo, miš­kų ir vals­ty­bės val­dy­mo re­for­mos. Jei­gu, pa­sak jo, joms bū­tų sklan­džiai pri­tar­ta, tuo­met joks ski­li­mas frak­ci­jai ne­ga­lė­tų grės­ti. Ta­čiau prieš­in­gu at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti vi­saip.